آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 100,065 51,426,334,400 Rls. 624,106 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,600 38,655,184,000 Rls. 556,414 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,040 23,183,226,000 Rls. 281,350 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 21,000 22,052,980,320 Rls. 225,120 $
5 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,000 20,462,427,500 Rls. 521,300 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,950 19,579,268,700 Rls. 215,550 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 18,912,652,800 Rls. 214,400 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 18,648,000,000 Rls. 444,000 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 18,169,200,000 Rls. 432,600 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,150 14,899,046,850 Rls. 164,025 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 14,175,000,000 Rls. 337,500 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 10,974,198,400 Rls. 124,300 $
13 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,731,980,000 Rls. 225,800 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,004,800,000 Rls. 214,400 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,620,000,000 Rls. 200,000 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 6,000 5,980,629,120 Rls. 67,740 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 5,920 3,606,153,200 Rls. 38,480 $
18 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,510,400,000 Rls. 80,000 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,150 3,361,948,008 Rls. 37,012 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,370 3,295,422,562 Rls. 35,647 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 11,881 3,146,849,184 Rls. 35,643 $
22 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,000 2,888,375,000 Rls. 32,945 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 6,680 2,755,302,680 Rls. 43,420 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 6,800 1,856,400,000 Rls. 44,200 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 13,000 941,150,080 Rls. 10,660 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 8,000 659,200,000 Rls. 8,000 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 7,161 649,064,800 Rls. 7,877 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 618,000,000 Rls. 7,500 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08042010 --- انجیر خشک 2,720 515,494,400 Rls. 6,256 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 830 170,980,000 Rls. 2,075 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 17,000 112,777,325 Rls. 1,277 $
32 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60 44,496,000 Rls. 540 $
33 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 56 9,228,800 Rls. 112 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 15 6,798,000 Rls. 83 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو و محلول هاي آبي روغن هاي اسانسي به استثناي گلاب استحصالي از گل محمدي و ساير عرقيات سنتي 5 387,280 Rls. 5 $
مجموع کل
332,623,355,409 ريال
مجموع کل
5,240,337 دلار
[1]