آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 327,342 200,890,636,755 Rls. 2,298,619 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 253,574 83,850,144,000 Rls. 1,996,432 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 103,841 74,527,355,932 Rls. 838,704 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 213,850 70,863,396,000 Rls. 1,681,900 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 193,850 64,993,950,000 Rls. 1,547,475 $
6 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 159,500 55,116,910,000 Rls. 1,284,000 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,899 50,694,383,524 Rls. 616,141 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 47,407,990,900 Rls. 497,300 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 1,000,185 43,814,088,360 Rls. 1,043,192 $
10 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,200 37,042,508,000 Rls. 915,840 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 101,000 34,461,000,000 Rls. 820,500 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,800 33,783,901,200 Rls. 396,259 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,750 32,496,096,375 Rls. 374,625 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,000 29,441,104,000 Rls. 497,050 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,598 29,314,527,210 Rls. 685,400 $
16 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,680 26,116,311,600 Rls. 609,675 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,090 24,648,832,845 Rls. 271,215 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 19,640 23,408,680,320 Rls. 265,140 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 36,239 22,377,002,676 Rls. 253,673 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,236 13,174,812,000 Rls. 313,686 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,570 12,797,190,000 Rls. 304,695 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,000 9,879,744,000 Rls. 112,000 $
23 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,550 8,997,376,050 Rls. 209,925 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 889,997 8,701,560,000 Rls. 207,180 $
25 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 15,000 8,445,294,000 Rls. 198,900 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,630 6,272,312,625 Rls. 71,542 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,950 6,208,650,000 Rls. 147,825 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,185 5,474,387,700 Rls. 129,510 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,063,878 5,132,460,086 Rls. 59,258 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 488,453 5,100,312,000 Rls. 121,436 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,670 4,915,890,000 Rls. 117,045 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 50,000 4,229,406,250 Rls. 48,241 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,420 3,719,639,880 Rls. 46,170 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 2,478,000,000 Rls. 59,000 $
35 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 157,436 1,517,859,840 Rls. 35,664 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,300 1,413,898,200 Rls. 17,550 $
37 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 195,958 609,063,840 Rls. 7,560 $
39 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
41 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 360 48,384,000 Rls. 1,152 $
42 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 250 33,600,000 Rls. 800 $
مجموع کل
1,096,204,660,168 ريال
مجموع کل
19,145,279 دلار
[1]