آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواکي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,000 43,235,984,000 Rls. 666,336 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,000 41,580,000,000 Rls. 990,000 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 38,829,140,000 Rls. 442,000 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,000 27,442,800,000 Rls. 653,400 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,022 26,753,419,000 Rls. 616,154 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 15,462,975,000 Rls. 165,000 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 14,567,520,000 Rls. 165,000 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 13,328,550,000 Rls. 303,750 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 13,124,320,000 Rls. 330,000 $
10 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 12,836,735,100 Rls. 305,637 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 12,757,500,000 Rls. 303,750 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,474,000,000 Rls. 297,000 $
13 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,600 7,483,190,340 Rls. 172,027 $
14 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,509,580,000 Rls. 154,000 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,000 494,400,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
286,880,113,440 ريال
مجموع کل
5,570,054 دلار
[1]