آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 137,000 44,798,443,042 Rls. 1,046,831 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 26,862,850,000 Rls. 481,957 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 22,222,200,000 Rls. 529,100 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 21,667,800,000 Rls. 515,900 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 14,610,172,500 Rls. 346,500 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 12,890,240,000 Rls. 160,000 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 101,311 12,842,956,882 Rls. 143,848 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 7,167,127,405 Rls. 162,557 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 944,251 6,777,870,297 Rls. 77,645 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,468,000,000 Rls. 154,000 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 111,490 5,933,547,500 Rls. 67,678 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 118,190 5,335,241,250 Rls. 60,854 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 434,402 4,008,144,000 Rls. 95,432 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 349,228 3,181,987,640 Rls. 73,932 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 405,214 3,139,592,446 Rls. 37,710 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 2,118,912,000 Rls. 24,000 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 157,415 1,573,043,120 Rls. 36,700 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 1,191,888,000 Rls. 13,500 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 106,567 1,144,066,976 Rls. 13,030 $
20 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 104,467 1,095,446,700 Rls. 25,980 $
21 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 127,387 972,746,908 Rls. 11,676 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 861,840,000 Rls. 20,250 $
23 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 86,617 796,992,000 Rls. 18,976 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 106,941 777,461,328 Rls. 9,072 $
25 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 85,694 275,688,000 Rls. 6,564 $
26 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,005 200,088,000 Rls. 4,764 $
27 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 21,827 198,240,000 Rls. 4,720 $
28 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 72179010 "مفتول­هاي فنري از جنس فولاد پر کربن، سرد کشيده شده با مقطع گرد به صورت کلاف، روکش شده (cladding) با فلز آلومينيوم" 1,500 76,748,250 Rls. 875 $
مجموع کل
209,189,334,244 ريال
مجموع کل
4,144,052 دلار
[1]