آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,050 24,489,796,500 Rls. 648,675 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 18,487,500,000 Rls. 425,000 $
3 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 15,574,150,000 Rls. 412,500 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,800 12,927,600,000 Rls. 307,800 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,500 5,964,840,000 Rls. 141,750 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 4,520 455,616,000 Rls. 10,848 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 13019040 كتيرا 150 86,310,000 Rls. 2,055 $
مجموع کل
77,985,812,500 ريال
مجموع کل
1,948,628 دلار
[1]