آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,500 25,330,623,750 Rls. 600,750 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,500 18,427,500,000 Rls. 438,750 $
3 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,075 18,110,956,500 Rls. 423,450 $
4 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,875 17,128,125,000 Rls. 393,750 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 16,537,500,000 Rls. 393,750 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,875 16,537,500,000 Rls. 393,750 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,875 16,537,500,000 Rls. 393,750 $
8 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 13,900,250,000 Rls. 325,000 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 11,487,825,000 Rls. 303,750 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 11,340,000,000 Rls. 270,000 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 10,283,880,000 Rls. 120,000 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,761,600,000 Rls. 184,800 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,182,936,600 Rls. 163,695 $
14 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,552,315,000 Rls. 173,250 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,923,800,000 Rls. 135,000 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,880,800,000 Rls. 92,400 $
17 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,048 209,644,380 Rls. 4,972 $
مجموع کل
207,132,756,230 ريال
مجموع کل
4,810,817 دلار
[1]