آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 531,673 44,011,522,386 Rls. 495,495 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 283,474 34,996,491,881 Rls. 397,783 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 499,730 30,169,868,400 Rls. 718,331 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 222,537 25,675,272,727 Rls. 284,269 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 207,500 16,314,205,200 Rls. 177,800 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 193,865 16,213,764,885 Rls. 253,182 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 206,388 16,088,588,558 Rls. 192,659 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 210,039 15,711,333,425 Rls. 181,900 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 205,382 15,241,425,800 Rls. 168,882 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 255,000 12,338,705,400 Rls. 150,450 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 140,000 8,820,000,000 Rls. 210,000 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 175,463 8,810,397,145 Rls. 100,416 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 89,370 5,649,330,230 Rls. 134,055 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 80,770 5,279,023,950 Rls. 121,155 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 146,844 5,033,952,000 Rls. 119,856 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 107,360 2,966,777,455 Rls. 35,429 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08105000 کيوي، تازه 62,690 2,383,597,837 Rls. 33,124 $
18 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08105000 کيوي، تازه 99,290 2,293,599,000 Rls. 54,610 $
19 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 79,200 2,179,993,760 Rls. 54,480 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 32,730 2,061,990,000 Rls. 49,095 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08105000 کيوي، تازه 41,880 1,898,001,600 Rls. 23,034 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,000 1,337,490,000 Rls. 31,500 $
23 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08105000 کيوي، تازه 36,000 831,600,000 Rls. 19,800 $
25 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
26 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 20,800 606,008,832 Rls. 6,864 $
28 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 20,400 560,122,596 Rls. 6,732 $
مجموع کل
279,835,563,067 ريال
مجموع کل
4,077,150 دلار
[1]