آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,500,000 25,200,000,000 Rls. 600,000 $
2 1 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 2,154,347 23,508,696,020 Rls. 581,673 $
3 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,155,681 19,654,285,444 Rls. 462,272 $
4 1 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,561,086 15,916,682,435 Rls. 421,493 $
5 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,293,565 14,669,027,100 Rls. 349,263 $
مجموع کل
98,948,690,999 ريال
مجموع کل
2,414,701 دلار
[1]