آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,075,580 34,595,473,430 Rls. 786,761 $
2 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,495,208 25,539,844,288 Rls. 598,084 $
3 1 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,532,779 24,185,783,456 Rls. 613,112 $
4 3 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,526,208 22,452,154,128 Rls. 532,483 $
5 1 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,220,084 18,457,430,752 Rls. 488,034 $
6 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 764,824 8,913,928,855 Rls. 209,912 $
7 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 69,000 3,271,290,000 Rls. 75,900 $
8 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 21,770 365,736,000 Rls. 8,708 $
9 2 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 24,000 272,160,000 Rls. 6,480 $
مجموع کل
138,053,800,909 ريال
مجموع کل
3,319,474 دلار
[1]