آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 650,000 85,576,500,000 Rls. 978,795 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 550,000 69,293,662,500 Rls. 825,000 $
3 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 475,000 63,895,275,000 Rls. 700,824 $
4 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 425,000 55,603,762,500 Rls. 640,936 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 1,794,420 48,998,349,148 Rls. 557,020 $
6 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 350,000 39,970,350,000 Rls. 565,413 $
7 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 1,250,000 13,516,920,000 Rls. 197,651 $
8 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 400,000 11,263,416,000 Rls. 124,000 $
9 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 200,000 9,626,215,400 Rls. 109,400 $
10 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 150,000 9,450,000,000 Rls. 225,000 $
11 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 300,000 7,259,257,500 Rls. 82,500 $
12 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 17,675 5,863,203,141 Rls. 59,852 $
13 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 9,718 5,839,536,482 Rls. 63,167 $
14 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 500,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
15 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 27132000 قيرنفت 250,000 3,296,000,000 Rls. 37,365 $
16 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 16,905 2,591,536,500 Rls. 30,240 $
17 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 71,575 1,860,914,580 Rls. 20,892 $
18 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 71,160 896,616,000 Rls. 21,348 $
19 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 26,800 707,447,640 Rls. 7,758 $
20 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوست كنده و خشك كرده Copra) 23,740 588,000,000 Rls. 14,000 $
مجموع کل
439,456,962,391 ريال
مجموع کل
5,341,163 دلار
[1]