آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 230,720 39,170,672,093 Rls. 445,061 $
2 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 67,333 12,653,971,915 Rls. 145,730 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 39,681 9,910,795,895 Rls. 112,906 $
4 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 180,070 9,829,550,824 Rls. 233,402 $
5 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 43,270 8,968,675,270 Rls. 107,793 $
6 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 121,258 6,141,057,588 Rls. 71,993 $
7 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 117,468 6,059,587,092 Rls. 69,297 $
8 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 100,506 5,509,245,938 Rls. 57,891 $
9 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 93,366 4,992,609,960 Rls. 56,160 $
10 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 122,299 4,821,132,231 Rls. 55,621 $
11 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 157,606 4,602,503,640 Rls. 109,584 $
12 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 69,778 4,415,803,470 Rls. 113,170 $
13 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 68,050 4,116,184,100 Rls. 95,270 $
14 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 80,663 4,041,163,341 Rls. 46,129 $
15 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 67,575 3,973,410,000 Rls. 94,605 $
16 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 48,131 3,866,972,400 Rls. 99,756 $
17 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 93,366 3,773,638,557 Rls. 45,981 $
18 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 112,706 3,623,322,321 Rls. 84,919 $
19 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 43,200 3,400,392,000 Rls. 85,500 $
20 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 116,216 3,267,403,002 Rls. 77,795 $
21 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 48,250 2,848,941,200 Rls. 67,550 $
22 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 45,575 2,728,939,850 Rls. 63,805 $
23 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 46,025 2,706,270,000 Rls. 64,435 $
24 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 45,279 2,589,468,453 Rls. 26,434 $
25 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 47,000 2,588,844,835 Rls. 29,845 $
26 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 73,500 2,470,501,120 Rls. 58,641 $
27 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 34011900 ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 5,743 2,317,190,400 Rls. 55,171 $
28 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 67,743 2,222,640,000 Rls. 52,920 $
29 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 52,903 2,163,623,205 Rls. 49,960 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 36,000 1,942,920,000 Rls. 46,260 $
31 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 65,937 1,926,217,260 Rls. 45,059 $
32 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 54,022 1,815,592,800 Rls. 43,228 $
33 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 47,500 1,645,799,040 Rls. 39,185 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 48,000 1,527,277,375 Rls. 36,364 $
35 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 44,928 1,444,716,000 Rls. 34,398 $
36 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 45,000 1,397,067,750 Rls. 15,877 $
37 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 23,250 1,367,100,000 Rls. 32,550 $
38 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 24,200 1,214,763,800 Rls. 14,600 $
39 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 23,868 1,158,651,000 Rls. 13,216 $
40 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 23,925 882,791,712 Rls. 9,999 $
41 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 24,500 822,251,175 Rls. 19,365 $
42 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 9,450 708,002,400 Rls. 16,800 $
43 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 6,437 675,648,118 Rls. 8,288 $
44 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 11,520 606,859,200 Rls. 14,400 $
45 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 8,676 558,432,000 Rls. 13,296 $
46 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111291 پروفيل روكش شده 2,700 357,566,400 Rls. 4,050 $
47 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,600 272,160,000 Rls. 6,480 $
48 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111291 پروفيل روكش شده 405 238,950,810 Rls. 5,670 $
49 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 2,760 115,920,000 Rls. 2,760 $
50 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 784 112,606,096 Rls. 2,672 $
51 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 1,050 104,733,643 Rls. 2,484 $
52 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 2,727 76,356,000 Rls. 1,818 $
مجموع کل
190,746,893,279 ريال
مجموع کل
3,106,142 دلار
[1]