آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 168,875 10,121,611,500 Rls. 236,425 $
2 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 171,125 10,100,196,190 Rls. 239,575 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 220,000 9,541,730,000 Rls. 110,000 $
4 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 141,200 8,410,225,600 Rls. 197,680 $
5 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 175,000 6,382,880,000 Rls. 70,000 $
6 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 95,900 5,638,920,000 Rls. 134,260 $
7 10 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 102,000 4,779,465,000 Rls. 57,332 $
8 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 200,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
9 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 100,000 3,633,360,000 Rls. 42,024 $
10 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 46,990 3,515,513,290 Rls. 83,580 $
11 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 75,000 2,994,262,500 Rls. 37,500 $
12 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 45,850 2,695,980,000 Rls. 64,190 $
13 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 125,000 2,625,000,000 Rls. 62,500 $
14 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 19,386 2,061,114,350 Rls. 48,970 $
15 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 33,481 1,894,444,471 Rls. 44,552 $
16 12 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 23,675 1,734,856,733 Rls. 19,650 $
17 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 39,043 1,631,259,872 Rls. 20,430 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 72,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
19 7 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 22,900 1,346,520,000 Rls. 32,060 $
20 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 10,339 1,234,531,500 Rls. 29,325 $
21 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 22,725 1,197,936,547 Rls. 13,398 $
22 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,000 1,053,575,000 Rls. 25,000 $
23 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,000 1,050,000,000 Rls. 25,000 $
24 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 47,000 987,000,000 Rls. 23,500 $
25 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 8,188 934,495,450 Rls. 22,190 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 29,100 743,897,586 Rls. 8,544 $
27 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 19,355 723,727,168 Rls. 16,998 $
28 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 9,135 716,774,420 Rls. 7,949 $
29 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 16,000 576,444,800 Rls. 6,400 $
30 3 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 6,179 562,206,480 Rls. 13,350 $
31 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 11,638 552,276,000 Rls. 12,696 $
32 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 18,480 490,267,193 Rls. 11,487 $
33 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 14,520 415,800,000 Rls. 9,900 $
34 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 12,692 414,857,265 Rls. 9,727 $
35 4 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 5,855 329,333,368 Rls. 7,743 $
36 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 9,265 320,460,000 Rls. 7,630 $
37 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 3,150 308,157,300 Rls. 3,859 $
38 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 9,560 298,343,520 Rls. 3,466 $
39 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 14,520 249,480,000 Rls. 5,940 $
40 8 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 8,160 228,638,400 Rls. 2,668 $
41 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 2,630 220,920,000 Rls. 5,260 $
42 2 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 5,616 214,099,200 Rls. 5,098 $
43 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 3,570 169,184,400 Rls. 2,119 $
44 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 1,661 135,028,848 Rls. 1,509 $
45 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,636 103,512,600 Rls. 2,380 $
46 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 675 87,009,120 Rls. 1,090 $
47 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 3,506 51,795,450 Rls. 1,191 $
48 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 2,070 47,410,650 Rls. 1,090 $
49 5 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111399 ساير تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 1,150 42,412,500 Rls. 975 $
50 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,072 28,140,000 Rls. 670 $
51 6 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 936 24,192,000 Rls. 576 $
52 1 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,300 20,801,000 Rls. 550 $
53 11 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 450 16,112,800 Rls. 202 $
54 9 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 450 13,231,800 Rls. 150 $
مجموع کل
99,381,391,871 ريال
مجموع کل
1,926,358 دلار
[1]