آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 196,480 43,259,135,412 Rls. 479,593 $
2 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 44,149 22,144,092,791 Rls. 247,234 $
3 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 56,590 17,028,338,448 Rls. 186,747 $
4 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,000 12,982,041,600 Rls. 326,700 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 98,160 12,127,084,468 Rls. 139,451 $
6 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 174,980 11,607,522,112 Rls. 275,519 $
7 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 178,930 10,753,292,472 Rls. 256,031 $
8 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 104,670 6,550,067,890 Rls. 151,772 $
9 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 95,160 6,290,193,000 Rls. 149,766 $
10 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 88,790 5,510,766,035 Rls. 128,745 $
11 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,710 5,030,086,924 Rls. 61,708 $
12 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 13,524 4,681,545,035 Rls. 111,119 $
13 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 12,190 3,909,088,000 Rls. 64,904 $
14 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 10,572 3,850,144,000 Rls. 89,600 $
15 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 20,320 2,151,448,125 Rls. 49,766 $
16 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,000 2,111,784,000 Rls. 24,000 $
17 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 46,645 1,786,768,740 Rls. 41,980 $
18 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 13,500 1,631,421,000 Rls. 20,250 $
19 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 71,990 1,570,270,800 Rls. 37,387 $
20 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,930 1,458,425,582 Rls. 17,018 $
21 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 47,975 1,354,247,895 Rls. 31,664 $
22 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 25,040 1,156,848,000 Rls. 27,544 $
23 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 3,000 1,102,352,250 Rls. 12,750 $
24 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 22,058 1,076,062,384 Rls. 11,801 $
25 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,800 966,768,000 Rls. 12,000 $
26 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,803 857,178,000 Rls. 20,409 $
27 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 810,000 852,150,000 Rls. 20,250 $
28 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,500 842,975,250 Rls. 9,750 $
29 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 23,080 829,080,000 Rls. 19,740 $
30 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,800 501,548,700 Rls. 5,700 $
31 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 62031910 ک ک ک البسه محلي 4,800 470,470,000 Rls. 11,000 $
32 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 6,275 385,427,552 Rls. 9,159 $
33 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 90 336,177,120 Rls. 7,989 $
34 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 200,000 315,600,000 Rls. 7,500 $
35 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,470 280,246,200 Rls. 7,410 $
36 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,980 238,056,084 Rls. 2,714 $
37 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,700 223,024,000 Rls. 5,300 $
38 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,860 198,072,000 Rls. 4,716 $
39 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 410 194,921,293 Rls. 4,632 $
40 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,345 181,925,100 Rls. 4,221 $
41 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,400 146,160,000 Rls. 3,480 $
42 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,870 141,044,750 Rls. 3,273 $
43 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 85441900 سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي) 792 133,056,000 Rls. 3,168 $
44 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,870 115,130,290 Rls. 2,712 $
45 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، كابينتها، پيشخوآن هاي (Display Counters) نمايش، ويترينها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,005 79,026,240 Rls. 1,878 $
46 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,000 75,600,000 Rls. 1,800 $
47 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 170 69,300,000 Rls. 1,650 $
48 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 83063000 قاب عکس، قاب تصويرياقابهاي همانند، اينه از فلزات معمولي. 130 55,629,760 Rls. 1,322 $
49 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,200 55,440,000 Rls. 1,320 $
50 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 50 32,225,600 Rls. 400 $
51 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 30 31,676,760 Rls. 360 $
52 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,850 17,690,400 Rls. 421 $
53 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 28 15,607,860 Rls. 354 $
54 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 73241000 ظرفشوئي و روشوئي، ا زفولاد زنگ نزن. 60 15,275,040 Rls. 363 $
55 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 15,636 5,266,800 Rls. 125 $
مجموع کل
189,784,775,762 ريال
مجموع کل
3,118,166 دلار
[1]