آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 721,200 68,239,302,920 Rls. 773,296 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 591,220 54,194,423,602 Rls. 639,232 $
3 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 876,910 53,013,808,440 Rls. 852,727 $
4 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 173,000 42,792,651,200 Rls. 469,300 $
5 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 664,048 41,730,282,732 Rls. 481,110 $
6 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 630,908 35,297,036,725 Rls. 416,840 $
7 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 341,500 34,177,289,310 Rls. 376,426 $
8 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 460,458 28,674,282,040 Rls. 446,207 $
9 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 335,963 27,007,247,462 Rls. 317,988 $
10 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 457,804 26,093,172,000 Rls. 621,266 $
11 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 25,430,556,800 Rls. 279,752 $
12 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 401,581 24,249,745,800 Rls. 577,374 $
13 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 520,310 24,038,322,000 Rls. 572,341 $
14 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 323,925 22,720,970,976 Rls. 259,391 $
15 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,000 20,699,024,000 Rls. 233,462 $
16 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 270,260 18,049,080,000 Rls. 429,740 $
17 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 375,996 16,314,633,600 Rls. 242,059 $
18 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 205,830 15,019,249,887 Rls. 160,652 $
19 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 142,100 14,074,725,280 Rls. 156,310 $
20 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 21,794 13,910,326,188 Rls. 152,552 $
21 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 204,868 13,894,898,519 Rls. 172,773 $
22 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 290,600 13,715,589,600 Rls. 321,660 $
23 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 796,268 13,219,496,470 Rls. 304,807 $
24 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 787,350 13,046,199,600 Rls. 310,624 $
25 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 335,853 12,380,214,000 Rls. 294,767 $
26 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 129,007 11,954,406,272 Rls. 135,396 $
27 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 250,000 11,851,950,000 Rls. 275,000 $
28 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,501,500 11,814,873,000 Rls. 281,307 $
29 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,500 10,962,574,935 Rls. 124,187 $
30 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 574,589 10,306,497,600 Rls. 245,393 $
31 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,100 10,203,900,000 Rls. 242,466 $
32 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,164,000,000 Rls. 242,000 $
33 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 700,610 9,926,431,950 Rls. 235,269 $
34 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 9,797,187,400 Rls. 107,800 $
35 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 98,146 9,466,128,000 Rls. 225,384 $
36 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 300,598 9,354,120,492 Rls. 109,074 $
37 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 200,070 9,243,234,000 Rls. 220,077 $
38 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 74,000 9,126,630,000 Rls. 207,000 $
39 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 618,314 9,016,126,836 Rls. 210,697 $
40 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 39,570 8,941,572,600 Rls. 107,259 $
41 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,600 8,719,471,680 Rls. 93,042 $
42 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 8,684,799,200 Rls. 107,800 $
43 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 80,276 8,331,524,228 Rls. 90,822 $
44 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 7,801,500 8,306,903,680 Rls. 195,036 $
45 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 8,268,224,000 Rls. 93,892 $
46 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,001,000 7,892,057,385 Rls. 187,538 $
47 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 179,903 7,828,983,973 Rls. 192,811 $
48 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 284,220 7,686,843,702 Rls. 89,613 $
49 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 118,992 7,552,332,000 Rls. 178,488 $
50 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,406,080,000 Rls. 176,000 $
51 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 84,900 7,319,796,000 Rls. 134,364 $
52 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 51,840 7,133,615,200 Rls. 86,573 $
53 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,501,500 6,697,918,580 Rls. 168,807 $
54 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,000 6,682,200,000 Rls. 159,100 $
55 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 23,606 6,636,708,870 Rls. 70,818 $
56 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 372,606 6,603,871,119 Rls. 72,938 $
57 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 103,000 6,240,616,000 Rls. 145,350 $
58 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 333,327 5,714,006,096 Rls. 62,985 $
59 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 452,184 5,667,112,986 Rls. 68,175 $
60 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 39,800 5,629,514,980 Rls. 67,660 $
61 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 532,545 5,627,050,800 Rls. 133,978 $
62 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 240,559 5,359,218,190 Rls. 59,560 $
63 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 260,189 5,230,867,350 Rls. 68,266 $
64 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,943,000 5,152,089,285 Rls. 122,409 $
65 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 334,558 4,977,982,800 Rls. 118,523 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 390,394 4,944,825,310 Rls. 115,414 $
67 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 48,000 4,814,515,200 Rls. 52,975 $
68 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 150,839 4,746,294,000 Rls. 113,007 $
69 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,598 4,718,721,178 Rls. 51,043 $
70 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 85,176 4,699,159,355 Rls. 52,841 $
71 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 76,914 4,618,258,283 Rls. 48,194 $
72 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 184,914 4,607,779,120 Rls. 49,168 $
73 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 877,828 4,543,958,226 Rls. 50,275 $
74 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,569 4,416,216,662 Rls. 50,127 $
75 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 140,000 4,116,000,000 Rls. 98,000 $
76 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 229,598 4,058,700,372 Rls. 50,663 $
77 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 348,776 3,993,893,400 Rls. 95,092 $
78 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,499,000 3,935,904,000 Rls. 93,712 $
79 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 50,000 3,876,912,000 Rls. 45,000 $
80 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 53,400 3,871,905,840 Rls. 48,492 $
81 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,857,875,000 Rls. 87,500 $
82 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 284,895 3,794,668,889 Rls. 87,507 $
83 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,331,000 3,641,274,000 Rls. 86,697 $
84 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 36,687 3,522,036,000 Rls. 83,858 $
85 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 97,400 3,413,340,000 Rls. 66,683 $
86 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 61,000 3,411,577,800 Rls. 42,357 $
87 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 32,182 3,384,871,440 Rls. 38,444 $
88 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 60,822 3,348,324,000 Rls. 79,722 $
89 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 275,914 3,305,122,021 Rls. 78,361 $
90 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 101,000 3,285,764,400 Rls. 82,600 $
91 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 10,677 3,275,377,170 Rls. 86,910 $
92 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 25,000 3,252,862,500 Rls. 37,500 $
93 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 97,808 3,219,123,600 Rls. 76,646 $
94 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,206,000 3,191,076,000 Rls. 75,978 $
95 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 69074090 ک ک ک سایر 276,424 3,183,416,858 Rls. 38,185 $
96 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 253,952 3,170,035,500 Rls. 59,321 $
97 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 61,524 3,140,848,136 Rls. 48,704 $
98 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 24,025 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
99 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 192,534 2,945,837,381 Rls. 31,896 $
100 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,732 2,891,944,320 Rls. 68,416 $
مجموع کل
1,127,684,368,301 ريال
مجموع کل
18,118,802 دلار