آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 1,245,070 122,903,472,406 Rls. 1,385,884 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 893,000 82,606,258,130 Rls. 982,224 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 617,373 60,349,421,086 Rls. 686,869 $
4 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,167,883 58,584,945,027 Rls. 770,094 $
5 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 526,457 57,719,904,857 Rls. 659,035 $
6 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 773,720 48,364,340,480 Rls. 769,749 $
7 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 519,872 46,217,773,680 Rls. 756,230 $
8 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 456,500 40,707,953,945 Rls. 460,061 $
9 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 414,378 37,819,419,215 Rls. 444,399 $
10 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 122,000 36,655,968,000 Rls. 402,000 $
11 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 429,045 27,029,835,000 Rls. 643,568 $
12 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 239,770 24,225,956,601 Rls. 260,959 $
13 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 235,576 24,136,437,542 Rls. 266,384 $
14 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 235,400 19,773,600,000 Rls. 470,800 $
15 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 386,930 19,220,774,310 Rls. 452,706 $
16 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 377,203 17,426,766,000 Rls. 414,923 $
17 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 191,650 17,307,900,320 Rls. 189,813 $
18 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 353,881 16,490,140,800 Rls. 392,623 $
19 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 356,400 16,368,345,000 Rls. 374,220 $
20 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 727,845 15,284,745,000 Rls. 363,922 $
21 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 283,685 13,857,653,852 Rls. 183,444 $
22 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 283,610 13,408,567,480 Rls. 311,971 $
23 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 309,970 13,227,513,990 Rls. 309,067 $
24 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28272000 کلرورکلسيم 1,013,711 12,722,857,384 Rls. 155,299 $
25 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 137,800 12,107,924,200 Rls. 137,800 $
26 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,000 11,996,556,000 Rls. 132,000 $
27 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 258,250 11,812,246,000 Rls. 300,875 $
28 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 101,950 11,639,882,890 Rls. 130,109 $
29 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 82,000 11,075,526,000 Rls. 270,600 $
30 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28272000 کلرورکلسيم 1,054,159 10,723,025,500 Rls. 124,824 $
31 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,698,866 10,017,657,581 Rls. 112,129 $
32 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 23,498 9,676,800,000 Rls. 230,400 $
33 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28272000 کلرورکلسيم 697,204 9,649,403,903 Rls. 106,293 $
34 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 135,850 9,440,602,065 Rls. 107,277 $
35 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,615 9,151,152,996 Rls. 105,497 $
36 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 175,964 9,026,287,200 Rls. 214,912 $
37 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 204,086 8,685,900,160 Rls. 204,086 $
38 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 153,278 8,590,415,400 Rls. 204,534 $
39 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 187,121 8,531,220,632 Rls. 93,561 $
40 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 190,800 8,018,179,200 Rls. 97,308 $
41 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 95,308 7,834,913,556 Rls. 98,124 $
42 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 107,500 7,771,575,000 Rls. 185,038 $
43 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 122,200 7,461,233,100 Rls. 177,190 $
44 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 23,538 7,375,438,315 Rls. 138,728 $
45 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 428,399 7,227,630,456 Rls. 82,673 $
46 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 84,495 6,866,190,636 Rls. 78,036 $
47 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 152,181 6,520,922,609 Rls. 76,091 $
48 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 102,500 6,376,309,750 Rls. 148,625 $
49 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 98,500 5,998,650,000 Rls. 142,825 $
50 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 134,155 5,942,706,000 Rls. 141,493 $
51 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 629,994 5,844,013,342 Rls. 138,599 $
52 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 40,000 5,842,587,200 Rls. 63,200 $
53 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غير از عصاره آن 76,000 5,834,441,340 Rls. 61,560 $
54 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 5,757,275,900 Rls. 62,392 $
55 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28272000 کلرورکلسيم 448,000 5,696,887,860 Rls. 63,988 $
56 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 100,000 5,611,872,000 Rls. 61,544 $
57 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 123,500 5,399,852,673 Rls. 104,256 $
58 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 104,960 5,357,581,680 Rls. 126,960 $
59 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 191,596 5,102,102,763 Rls. 52,083 $
60 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 57,276 5,096,387,295 Rls. 58,631 $
61 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,800 5,013,216,000 Rls. 56,831 $
62 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 156,250 4,980,150,000 Rls. 118,575 $
63 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,866 4,955,580,000 Rls. 117,990 $
64 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 81,000 4,932,900,000 Rls. 117,450 $
65 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,200 4,919,536,560 Rls. 117,132 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 106,000 4,760,301,000 Rls. 111,300 $
67 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 82,000 4,732,988,050 Rls. 59,150 $
68 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 22,000 4,696,881,200 Rls. 58,300 $
69 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 106,000 4,683,504,000 Rls. 111,300 $
70 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 88,100 4,583,929,680 Rls. 52,535 $
71 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 189,000 4,569,531,014 Rls. 51,932 $
72 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 98,403 4,561,389,000 Rls. 108,605 $
73 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,615 4,382,494,285 Rls. 104,345 $
74 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,000 4,350,456,000 Rls. 54,000 $
75 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 56,915 4,273,914,132 Rls. 46,644 $
76 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 191,639 4,267,797,336 Rls. 52,974 $
77 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
78 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 53,500 4,013,976,600 Rls. 48,187 $
79 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 3,949,360,000 Rls. 92,000 $
80 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غير از عصاره آن 57,000 3,945,744,090 Rls. 46,170 $
81 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 660,478 3,894,024,243 Rls. 91,710 $
82 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 21,840 3,853,100,160 Rls. 43,680 $
83 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 106,173 3,676,094,579 Rls. 39,226 $
84 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 20,000 3,625,600,000 Rls. 44,000 $
85 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 76,800 3,598,656,000 Rls. 38,400 $
86 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 118,025 3,469,935,000 Rls. 82,618 $
87 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 631,507 3,341,934,960 Rls. 79,570 $
88 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,320 3,312,764,480 Rls. 75,496 $
89 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 20,000 3,261,282,000 Rls. 34,800 $
90 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 8,203 3,225,600,000 Rls. 76,800 $
91 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 100,000 3,192,000,000 Rls. 53,321 $
92 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 2,999,208,000 Rls. 34,000 $
93 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 47,588 2,998,044,000 Rls. 71,382 $
94 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 8,233 2,982,325,200 Rls. 36,193 $
95 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 47,223 2,975,011,200 Rls. 70,834 $
96 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 12,000 2,899,651,200 Rls. 31,800 $
97 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 93,800 2,883,720,000 Rls. 68,660 $
98 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,825,216,000 Rls. 30,561 $
99 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,821,760,000 Rls. 64,000 $
100 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غير از عصاره آن 66,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
مجموع کل
1,282,853,477,276 ريال
مجموع کل
19,498,953 دلار