آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 812,390 91,745,268,720 Rls. 2,184,414 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 399,905 88,554,542,307 Rls. 1,043,812 $
3 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 409,701 88,203,312,555 Rls. 959,307 $
4 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 611,276 75,556,264,140 Rls. 1,798,959 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 452,942 74,829,324,062 Rls. 844,515 $
6 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 506,184 63,218,248,616 Rls. 1,466,668 $
7 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 279,965 61,121,289,996 Rls. 666,430 $
8 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 494,944 59,083,480,528 Rls. 1,383,284 $
9 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 474,065 57,251,062,149 Rls. 651,476 $
10 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 452,285 51,236,334,365 Rls. 612,072 $
11 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 383,670 49,959,504,000 Rls. 1,189,512 $
12 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 221,009 41,896,687,762 Rls. 478,405 $
13 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 366,281 40,379,578,603 Rls. 1,085,607 $
14 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 292,718 37,164,012,952 Rls. 881,635 $
15 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 123,350 36,773,595,360 Rls. 403,290 $
16 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 280,710 36,101,389,714 Rls. 393,127 $
17 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 387,924 34,772,435,919 Rls. 395,037 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 819,700 32,434,671,290 Rls. 751,868 $
19 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 377,774 30,470,597,640 Rls. 725,492 $
20 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 297,478 26,381,974,318 Rls. 314,899 $
21 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 332,691 25,207,339,920 Rls. 600,176 $
22 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 311,827 25,029,580,920 Rls. 581,793 $
23 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 307,016 24,036,421,748 Rls. 561,965 $
24 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 534,710 21,913,083,480 Rls. 513,342 $
25 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 160,920 20,094,658,548 Rls. 494,326 $
26 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 225,585 19,233,693,360 Rls. 457,946 $
27 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 70,269 19,015,689,725 Rls. 234,260 $
28 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 218,311 18,669,840,000 Rls. 444,520 $
29 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 265,058 18,439,986,300 Rls. 430,908 $
30 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 380,610 16,288,035,460 Rls. 381,241 $
31 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 205,171 15,791,555,597 Rls. 374,773 $
32 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 214,441 15,706,454,255 Rls. 391,549 $
33 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 206,352 14,951,090,878 Rls. 350,800 $
34 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 147,486 14,742,553,167 Rls. 161,120 $
35 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 40,970 14,688,813,600 Rls. 344,592 $
36 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 102,026 14,655,039,057 Rls. 165,560 $
37 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 167,181 14,286,073,818 Rls. 169,713 $
38 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 48,886 14,201,077,881 Rls. 169,509 $
39 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 51,685 14,045,700,247 Rls. 158,324 $
40 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 45,045 13,767,432,116 Rls. 154,056 $
41 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 8,184 13,171,956,000 Rls. 313,618 $
42 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 145,262 11,552,885,642 Rls. 270,335 $
43 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 506,830 11,337,060,000 Rls. 269,930 $
44 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 149,146 11,106,814,956 Rls. 263,575 $
45 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 35,904 10,956,932,844 Rls. 124,944 $
46 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 156,332 10,745,541,660 Rls. 255,849 $
47 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 117,082 10,507,809,223 Rls. 119,765 $
48 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 500,000 10,500,000,000 Rls. 250,000 $
49 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 254,495 10,377,513,030 Rls. 246,255 $
50 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 16,220 10,218,600,000 Rls. 243,300 $
51 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 89,635 9,922,963,295 Rls. 113,753 $
52 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 108,403 9,258,900,000 Rls. 220,450 $
53 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 111,065 8,686,784,569 Rls. 206,061 $
54 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 121,082 8,645,649,600 Rls. 205,849 $
55 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 105,409 8,502,522,610 Rls. 195,711 $
56 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 57,279 8,303,232,000 Rls. 197,696 $
57 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,372 8,179,470,000 Rls. 90,000 $
58 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 115,925 7,827,631,712 Rls. 197,132 $
59 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 92,405 7,786,158,719 Rls. 181,891 $
60 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 99,023 7,373,132,760 Rls. 175,550 $
61 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 21,500 7,358,973,120 Rls. 174,528 $
62 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 57,000 7,274,140,500 Rls. 84,745 $
63 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151910 دستكش خانگي 16,000 7,252,597,380 Rls. 165,715 $
64 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 49,368 7,215,516,000 Rls. 171,798 $
65 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 23,200 7,208,688,960 Rls. 169,776 $
66 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 164,355 7,200,186,000 Rls. 171,433 $
67 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 114,450 7,158,511,270 Rls. 165,952 $
68 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 26,600 7,026,367,800 Rls. 78,868 $
69 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 33,364 7,019,785,600 Rls. 166,820 $
70 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 19,580 6,961,248,000 Rls. 165,744 $
71 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 179,050 6,756,633,520 Rls. 157,976 $
72 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 57,525 6,552,572,322 Rls. 71,906 $
73 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 105,570 6,429,192,000 Rls. 153,076 $
74 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 3,716 6,403,374,000 Rls. 147,204 $
75 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 81,461 6,130,514,504 Rls. 96,099 $
76 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 42,830 6,000,154,000 Rls. 95,000 $
77 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 26,670 5,931,409,780 Rls. 63,292 $
78 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 27,060 5,847,450,000 Rls. 139,225 $
79 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 151,660 5,842,939,830 Rls. 138,229 $
80 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 60,889 5,721,917,097 Rls. 64,420 $
81 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 136,635 5,516,742,000 Rls. 131,351 $
82 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 247,450 5,404,308,000 Rls. 128,674 $
83 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 75,479 5,398,899,766 Rls. 128,315 $
84 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 46,874 5,372,486,320 Rls. 58,367 $
85 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 57,797 5,216,611,254 Rls. 62,473 $
86 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 30,340 5,192,320,000 Rls. 122,000 $
87 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 20,300 5,062,945,812 Rls. 60,733 $
88 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 53,546 4,931,917,200 Rls. 117,427 $
89 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 61,420 4,720,555,560 Rls. 112,394 $
90 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 9,000 4,594,561,587 Rls. 52,968 $
91 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 54,800 4,520,068,776 Rls. 48,894 $
92 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 223,180 4,452,441,000 Rls. 106,010 $
93 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 97,500 4,379,029,692 Rls. 103,045 $
94 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 76,014 4,362,325,516 Rls. 57,796 $
95 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 20,100 3,949,200,000 Rls. 90,000 $
96 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 25,000 3,724,999,556 Rls. 43,084 $
97 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 33,940 3,645,408,200 Rls. 42,425 $
98 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 40,534 3,366,913,365 Rls. 37,119 $
99 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 51,703 3,329,872,306 Rls. 103,426 $
100 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 3,155,730,408 Rls. 34,723 $
مجموع کل
1,850,448,761,694 ريال
مجموع کل
33,794,973 دلار