آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 1,555,248 26,029,664,180 Rls. 597,212 $
2 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 956,760 15,735,834,810 Rls. 367,391 $
3 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 946,570 13,732,734,002 Rls. 363,481 $
4 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 19,236 10,293,193,298 Rls. 105,074 $
5 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 19,000 8,891,241,805 Rls. 101,555 $
6 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,531 7,783,020,000 Rls. 185,310 $
7 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 707,090 7,493,766,000 Rls. 178,423 $
8 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 147,600 6,652,745,280 Rls. 80,737 $
9 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 37,880 4,136,496,000 Rls. 98,488 $
10 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 46,140 3,915,445,986 Rls. 41,601 $
11 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 78,705 3,370,549,250 Rls. 78,607 $
12 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,520 3,328,286,976 Rls. 37,158 $
13 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 20,965 2,519,569,507 Rls. 27,255 $
14 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,420 1,751,097,852 Rls. 19,278 $
15 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 33,440 1,652,099,400 Rls. 29,534 $
16 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 97,840 1,599,448,190 Rls. 37,570 $
17 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,370 1,449,325,605 Rls. 33,886 $
18 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 4,500 1,323,000,000 Rls. 31,500 $
19 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,335 1,155,105,000 Rls. 27,502 $
20 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 70,520 1,141,786,035 Rls. 27,079 $
21 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,540 1,134,777,600 Rls. 26,994 $
22 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 26,000 1,092,000,000 Rls. 26,000 $
23 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 24,250 1,023,684,761 Rls. 27,067 $
24 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 15,603 507,242,400 Rls. 12,077 $
25 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,000 491,400,000 Rls. 11,700 $
26 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 680 428,400,000 Rls. 10,200 $
27 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,071 256,473,000 Rls. 6,106 $
28 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 430 126,420,000 Rls. 3,010 $
29 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 120 36,540,000 Rls. 870 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 18 12,600,000 Rls. 300 $
مجموع کل
129,063,946,937 ريال
مجموع کل
2,592,964 دلار
[1]