آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 147,000 13,425,999,139 Rls. 147,808 $
2 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 113,400 10,357,199,208 Rls. 242,913 $
3 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 146,535 10,247,958,000 Rls. 243,999 $
4 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 125,460 9,484,776,000 Rls. 225,828 $
5 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 101,830 8,790,502,336 Rls. 96,404 $
6 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 93,600 8,548,800,113 Rls. 94,603 $
7 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 101,165 7,435,659,000 Rls. 177,041 $
8 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 69,120 6,499,404,188 Rls. 100,965 $
9 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 39,453 4,837,336,000 Rls. 55,764 $
10 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 64,475 4,775,715,000 Rls. 113,472 $
11 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 61,170 4,633,306,515 Rls. 110,106 $
12 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 51,820 4,380,742,366 Rls. 48,202 $
13 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 114,680 4,266,690,738 Rls. 101,225 $
14 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 3,420,003,720 Rls. 81,429 $
15 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 40,500 3,288,081,600 Rls. 36,450 $
16 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21,345 3,229,567,871 Rls. 37,354 $
17 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,000 2,962,009,800 Rls. 33,885 $
18 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 75,000 2,845,991,400 Rls. 67,761 $
19 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 65,670 2,715,242,880 Rls. 63,798 $
20 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 34,995 2,691,877,860 Rls. 62,991 $
21 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 77,060 2,679,810,000 Rls. 63,805 $
22 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 122,490 2,675,181,600 Rls. 63,695 $
23 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,200 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
24 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 123,680 2,264,241,000 Rls. 53,910 $
25 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 61,025 2,042,145,000 Rls. 48,623 $
26 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 14,000 1,968,015,000 Rls. 21,000 $
27 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 48,000 1,842,727,175 Rls. 43,188 $
28 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 3,500 1,780,585,000 Rls. 19,000 $
29 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 45,020 1,775,760,000 Rls. 42,280 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,060 1,766,520,000 Rls. 42,060 $
31 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 1,723,593,266 Rls. 43,350 $
32 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 68,460 1,522,876,270 Rls. 36,259 $
33 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,000 1,399,050,653 Rls. 31,732 $
34 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,215 1,327,477,860 Rls. 31,195 $
35 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,425 1,232,370,012 Rls. 14,783 $
36 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 44119490 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 25,560 957,812,800 Rls. 22,505 $
37 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 6,274 917,028,000 Rls. 21,834 $
38 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 6,170 751,506,000 Rls. 17,893 $
39 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,730 739,869,750 Rls. 17,008 $
40 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 3,979 610,514,230 Rls. 13,847 $
41 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 12,675 582,421,000 Rls. 7,229 $
42 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 1,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
43 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 941 63,252,000 Rls. 1,506 $
مجموع کل
152,315,620,350 ريال
مجموع کل
2,866,699 دلار
[1]