آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,573,790 62,729,100,000 Rls. 1,493,550 $
2 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 485,274 28,530,605,714 Rls. 307,322 $
3 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 671,180 27,516,911,870 Rls. 640,087 $
4 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 477,160 19,722,990,000 Rls. 469,595 $
5 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 11,798 18,075,250,035 Rls. 428,679 $
6 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 815,350 17,046,604,800 Rls. 201,600 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 453,360 16,131,497,184 Rls. 426,960 $
8 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 8,251 15,420,080,690 Rls. 349,741 $
9 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 130,087 12,074,675,340 Rls. 213,718 $
10 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 44,822 11,747,035,313 Rls. 134,467 $
11 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 92,264 10,543,322,774 Rls. 149,525 $
12 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 136,140 10,006,290,000 Rls. 238,245 $
13 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 217,020 9,889,236,000 Rls. 234,696 $
14 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 116,826 8,981,011,030 Rls. 97,534 $
15 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 62,923 8,501,394,511 Rls. 96,700 $
16 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 52,400 8,361,663,984 Rls. 91,701 $
17 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 155,671 8,313,881,030 Rls. 194,642 $
18 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 118,800 7,804,149,309 Rls. 89,991 $
19 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 113,085 7,616,196,000 Rls. 181,338 $
20 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 206,620 6,921,936,000 Rls. 164,808 $
21 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 117,592 6,715,888,373 Rls. 76,988 $
22 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 176,950 6,526,634,387 Rls. 157,871 $
23 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 165,708 6,518,615,586 Rls. 154,742 $
24 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 292,700 6,468,168,000 Rls. 154,004 $
25 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 79,585 6,427,794,633 Rls. 73,021 $
26 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 168,555 6,321,294,000 Rls. 150,507 $
27 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,080 6,207,681,600 Rls. 66,240 $
28 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,560 6,171,333,120 Rls. 67,680 $
29 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 62,124 6,043,175,356 Rls. 69,083 $
30 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 37,835 5,876,646,008 Rls. 67,271 $
31 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 168,560 5,232,213,040 Rls. 124,093 $
32 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 120,226 5,063,082,105 Rls. 75,596 $
33 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 169,210 4,932,449,153 Rls. 56,537 $
34 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 30,000 4,771,357,500 Rls. 52,500 $
35 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 54,112 4,330,511,311 Rls. 49,690 $
36 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 64,335 4,253,401,945 Rls. 99,372 $
37 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 185,440 3,945,124,170 Rls. 45,630 $
38 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 119,340 3,871,586,680 Rls. 91,128 $
39 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 102,110 3,783,486,000 Rls. 90,083 $
40 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 38,513 3,608,299,946 Rls. 41,748 $
41 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,386 3,518,499,600 Rls. 83,774 $
42 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 94,848 3,516,534,000 Rls. 83,727 $
43 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 34,336 3,481,087,225 Rls. 39,522 $
44 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 45,260 3,421,656,000 Rls. 81,468 $
45 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,088 3,389,412,650 Rls. 37,934 $
46 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 3,361,401,540 Rls. 80,034 $
47 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 5,727 3,351,012,000 Rls. 79,786 $
48 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 44,796 3,325,844,867 Rls. 36,073 $
49 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 44,950 3,285,184,896 Rls. 80,910 $
50 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,467 3,082,884,000 Rls. 73,402 $
51 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 26,576 3,059,009,409 Rls. 33,953 $
52 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 94,848 3,042,900,000 Rls. 72,450 $
53 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 40,000 2,928,912,092 Rls. 33,765 $
54 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 18,617 2,882,735,707 Rls. 33,008 $
55 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 37,740 2,853,144,000 Rls. 67,932 $
56 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 18,620 2,852,849,335 Rls. 31,407 $
57 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 75,740 2,834,454,000 Rls. 67,487 $
58 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 25,061 2,832,242,700 Rls. 67,434 $
59 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 70,940 2,784,601,176 Rls. 66,108 $
60 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 31,214 2,638,908,139 Rls. 29,732 $
61 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 48,260 2,532,467,112 Rls. 30,849 $
62 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 45,000 2,439,341,820 Rls. 30,550 $
63 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,768 2,373,954,843 Rls. 26,121 $
64 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 29,775 2,293,319,722 Rls. 26,666 $
65 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 2,207,433,929 Rls. 50,173 $
66 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 25,540 2,197,625,584 Rls. 24,101 $
67 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 22,657 2,151,828,000 Rls. 51,234 $
68 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 35,000 2,150,746,195 Rls. 23,665 $
69 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 69,700 2,136,574,340 Rls. 40,993 $
70 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 13,976 2,072,920,320 Rls. 25,157 $
71 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 30,653 2,059,869,000 Rls. 49,045 $
72 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 33,634 2,042,597,083 Rls. 23,525 $
73 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,340 1,956,108,000 Rls. 46,574 $
74 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 50,000 1,950,716,980 Rls. 45,564 $
75 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 44,928 1,884,524,460 Rls. 43,134 $
76 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 47,205 1,856,646,960 Rls. 20,440 $
77 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 15,483 1,813,736,681 Rls. 19,354 $
78 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 18,753 1,747,581,360 Rls. 41,609 $
79 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 24,680 1,713,955,531 Rls. 22,175 $
80 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,820 1,701,084,000 Rls. 40,502 $
81 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 123,490 1,645,434,000 Rls. 39,177 $
82 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 123,370 1,576,827,000 Rls. 37,543 $
83 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,360 1,563,072,000 Rls. 37,216 $
84 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 21,565 1,482,644,723 Rls. 34,504 $
85 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 36,303 1,404,417,203 Rls. 21,541 $
86 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 78,990 1,349,618,790 Rls. 31,434 $
87 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 20,736 1,333,200,384 Rls. 35,251 $
88 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 16,451 1,187,466,082 Rls. 27,967 $
89 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 16,451 1,174,601,400 Rls. 27,967 $
90 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,802 1,114,736,288 Rls. 25,283 $
91 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,000 1,042,599,600 Rls. 24,824 $
92 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,000 994,952,326 Rls. 23,597 $
93 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 25,560 948,923,325 Rls. 22,505 $
94 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44119490 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 25,180 946,645,700 Rls. 22,295 $
95 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 24,970 911,106,000 Rls. 21,693 $
96 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 62042900 لباس بصورت مجموعه، زنانه يا دخترا نه، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,920 825,720,000 Rls. 19,660 $
97 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 50,000 747,923,500 Rls. 8,500 $
98 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 50,340 706,232,445 Rls. 8,241 $
99 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 49,800 693,006,620 Rls. 15,718 $
100 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 49,370 662,686,222 Rls. 15,716 $
مجموع کل
549,040,693,361 ريال
مجموع کل
10,330,654 دلار