آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,891,545 65,697,754,958 Rls. 1,503,603 $
2 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,067,324 65,425,154,340 Rls. 1,557,742 $
3 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72169990 ساير پروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غير مذکور در جاي ديگر 2,097,141 58,301,568,370 Rls. 1,363,142 $
4 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 994,165 41,726,740,056 Rls. 474,216 $
5 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 580,000 12,899,432,000 Rls. 301,600 $
6 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,828 8,757,053,220 Rls. 127,492 $
7 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 189,180 7,597,842,000 Rls. 180,901 $
8 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,142 5,931,368,400 Rls. 148,968 $
9 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 17,267 5,074,477,761 Rls. 51,801 $
10 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 5,800 3,572,434,600 Rls. 40,600 $
11 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,255 3,569,898,900 Rls. 42,204 $
12 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 12,150 3,369,656,700 Rls. 36,450 $
13 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 04071114 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 10,717 3,082,465,400 Rls. 35,794 $
14 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 2,531,880 2,658,474,420 Rls. 63,297 $
15 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 19,960 2,021,442,048 Rls. 22,896 $
16 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 14,500 1,918,611,000 Rls. 21,750 $
17 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,570 1,737,198,000 Rls. 41,200 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,350 1,422,041,100 Rls. 32,408 $
19 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,800 1,388,520,000 Rls. 33,060 $
20 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 20,625 1,321,645,875 Rls. 35,062 $
21 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,000 981,007,200 Rls. 10,800 $
22 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 25,824 917,675,826 Rls. 10,614 $
23 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,851 863,226,000 Rls. 20,553 $
24 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 25,770 628,632,800 Rls. 6,800 $
25 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 2,000 89,166,000 Rls. 2,100 $
26 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 400 88,212,000 Rls. 1,000 $
27 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,000 66,688,272 Rls. 756 $
28 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي آذربايجان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (به استثناء آينه هاي عقب بين وسائط نقليه زميني) 2,143 12,649,500 Rls. 300 $
مجموع کل
301,121,036,746 ريال
مجموع کل
6,167,109 دلار
[1]