آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 8,474,500 281,993,462,768 Rls. 3,462,107 $
2 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 10,338,160 164,450,970,090 Rls. 3,903,929 $
3 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 11,072,247 143,892,987,290 Rls. 3,421,607 $
4 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 10,119,244 141,706,077,080 Rls. 3,304,206 $
5 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 3,280,116 107,684,026,492 Rls. 1,226,188 $
6 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,163,835 70,613,768,170 Rls. 821,916 $
7 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 4,813,945 65,260,492,384 Rls. 1,552,456 $
8 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,756,099 55,285,835,622 Rls. 625,680 $
9 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 3,773,121 43,856,690,419 Rls. 1,169,292 $
10 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 3,252,845 40,572,366,881 Rls. 992,454 $
11 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 2,541,646 37,337,580,000 Rls. 722,126 $
12 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,244,931 37,233,848,675 Rls. 432,403 $
13 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,150,618 35,188,734,980 Rls. 415,309 $
14 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,476,317 34,512,367,790 Rls. 408,163 $
15 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 2,096,262 31,138,527,780 Rls. 759,455 $
16 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 899,955 30,699,491,429 Rls. 334,094 $
17 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 5,839,678 28,623,716,400 Rls. 326,412 $
18 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,480,146 24,461,212,260 Rls. 282,539 $
19 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 2,527,992 24,380,754,866 Rls. 616,176 $
20 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,566,889 23,971,958,740 Rls. 283,346 $
21 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 14,737,369 23,796,847,841 Rls. 258,075 $
22 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 921,569 22,449,378,000 Rls. 534,509 $
23 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 498,049 21,802,300,224 Rls. 240,024 $
24 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 634,383 20,550,058,271 Rls. 236,907 $
25 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 11,323,663 19,744,067,920 Rls. 224,693 $
26 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 11,733,304 18,903,293,228 Rls. 216,561 $
27 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12071000 هسته ميوه نخل و مغز آن حتي خرد شده 145,164 18,826,101,414 Rls. 213,235 $
28 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 12,190,991 18,070,465,665 Rls. 429,961 $
29 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 10,205,751 18,003,300,321 Rls. 329,591 $
30 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 12,953,787 17,946,382,993 Rls. 453,829 $
31 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 28365000 کربنات کلسيم 3,494,008 17,609,760,000 Rls. 419,280 $
32 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 8,960,780 17,121,711,438 Rls. 194,080 $
33 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 512,872 16,966,524,985 Rls. 184,069 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,498,255 16,174,521,060 Rls. 382,725 $
35 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 736,788 15,605,259,674 Rls. 171,140 $
36 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 998,643 15,518,874,000 Rls. 178,738 $
37 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 8,348,897 14,898,153,723 Rls. 179,373 $
38 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 491,447 14,697,223,246 Rls. 175,370 $
39 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 13,735,478 14,007,027,256 Rls. 190,239 $
40 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,736,688 13,384,180,640 Rls. 318,417 $
41 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 2,470,739 13,271,540,121 Rls. 152,346 $
42 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,484 11,937,996,000 Rls. 284,238 $
43 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,089,516 11,058,395,813 Rls. 262,291 $
44 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 743,740 10,927,602,000 Rls. 260,181 $
45 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,835 10,606,050,000 Rls. 252,525 $
46 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 341,550 10,519,563,664 Rls. 121,671 $
47 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 104,776 10,420,792,372 Rls. 118,163 $
48 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 85,073 10,358,617,535 Rls. 117,675 $
49 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,589 10,273,788,000 Rls. 109,628 $
50 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 97,466 10,220,449,824 Rls. 112,457 $
51 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,295,833 10,116,099,490 Rls. 238,408 $
52 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 03061700 ساير انواع ميگو 23,000 9,975,445,000 Rls. 107,906 $
53 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 56,532 9,973,601,568 Rls. 113,348 $
54 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,403 9,676,980,000 Rls. 103,260 $
55 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,514 9,158,520,000 Rls. 218,060 $
56 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 450,457 9,006,505,300 Rls. 99,100 $
57 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 4,687,085 8,990,599,800 Rls. 102,547 $
58 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 568,431 8,887,074,000 Rls. 211,597 $
59 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 1,826,810 8,764,486,815 Rls. 219,217 $
60 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 6,761,668 8,740,728,373 Rls. 236,658 $
61 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 1,773,716 8,725,859,095 Rls. 99,260 $
62 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 72,968 8,574,089,353 Rls. 91,491 $
63 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 274,206 8,465,882,064 Rls. 96,213 $
64 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 20029010 رب گوجه فرنگي 78,422 8,368,890,552 Rls. 103,879 $
65 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,696,101 8,231,370,210 Rls. 192,387 $
66 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,952 8,127,280,800 Rls. 188,568 $
67 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,496,840 7,976,637,760 Rls. 187,421 $
68 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 566,749 7,865,214,000 Rls. 187,267 $
69 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,348,151 7,715,568,000 Rls. 183,704 $
70 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 769,825 7,701,082,956 Rls. 95,590 $
71 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 70161000 مکعب بزرگ، کوچک و ساير شيشه آلات، براي موزائيك يا تزئين از شيشه 1,022,867 7,480,313,432 Rls. 85,879 $
72 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 468,530 7,280,952,000 Rls. 173,356 $
73 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 432,400 7,267,427,763 Rls. 87,097 $
74 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 2,575,180 7,259,843,030 Rls. 81,411 $
75 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 8,544,960 7,221,660,617 Rls. 170,895 $
76 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 2,071,642 7,077,061,243 Rls. 88,116 $
77 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,220,000 6,973,024,000 Rls. 160,100 $
78 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 28112200 دي اکسيد سيليسيم 580,875 6,931,890,000 Rls. 102,443 $
79 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 24,919 6,484,646,451 Rls. 73,449 $
80 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 3,014,088 6,227,753,904 Rls. 67,921 $
81 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12149000 ساير محصولات علوفه اي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 262,542 5,760,708,555 Rls. 136,932 $
82 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 24,000 5,748,984,000 Rls. 72,000 $
83 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,647,943 5,623,073,246 Rls. 63,905 $
84 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 47,100 5,302,305,000 Rls. 57,903 $
85 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 312,000 5,119,800,000 Rls. 58,040 $
86 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 75,569 5,078,220,000 Rls. 120,910 $
87 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 359,886 5,041,065,620 Rls. 133,291 $
88 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 45,368 5,038,073,655 Rls. 57,022 $
89 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 356,128 4,966,957,065 Rls. 131,767 $
90 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 49,625 4,934,128,671 Rls. 56,882 $
91 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,027 4,794,804,000 Rls. 114,162 $
92 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 317,651 4,779,835,289 Rls. 113,573 $
93 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 291,000 4,778,802,000 Rls. 113,781 $
94 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 03061700 ساير انواع ميگو 22,896 4,758,516,000 Rls. 55,526 $
95 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 3,600,177 4,662,807,225 Rls. 123,405 $
96 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 207,381 4,647,774,700 Rls. 107,837 $
97 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08081000 سيب، تازه 180,285 4,455,276,000 Rls. 106,078 $
98 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 4,411,387 4,268,880,000 Rls. 101,640 $
99 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 3,697,169 4,252,584,000 Rls. 101,252 $
100 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 34,642 4,195,824,084 Rls. 52,137 $
مجموع کل
2,231,990,004,030 ريال
مجموع کل
38,426,438 دلار