آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,943,373 79,499,864,642 Rls. 919,509 $
2 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,054,059 49,958,700,000 Rls. 540,410 $
3 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 800,466 27,445,047,643 Rls. 329,219 $
4 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 455,505 7,480,284,000 Rls. 178,102 $
5 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 28365000 کربنات کلسيم 1,171,963 5,906,670,000 Rls. 140,635 $
6 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 28365000 کربنات کلسيم 980,160 3,622,325,497 Rls. 36,977 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 28365000 کربنات کلسيم 729,244 3,274,149,235 Rls. 87,509 $
8 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 83,444 1,841,196,660 Rls. 43,558 $
9 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 25202000 گچ 767,000 1,355,220,800 Rls. 14,660 $
10 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر قطر 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 469,937 725,148,230 Rls. 16,447 $
مجموع کل
181,108,606,707 ريال
مجموع کل
2,307,026 دلار
[1]