آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 164,719,628 347,531,050,856 Rls. 3,834,609 $
2 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,588,760 313,048,547,519 Rls. 7,400,086 $
3 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,718,080 304,980,175,988 Rls. 3,433,886 $
4 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 9,529,480 303,935,438,440 Rls. 3,328,290 $
5 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 150,294,102 263,888,810,571 Rls. 2,994,352 $
6 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 6,670,213 229,168,683,307 Rls. 2,795,409 $
7 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 6,333,028 204,069,929,985 Rls. 2,273,550 $
8 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 8,091,671 192,832,694,190 Rls. 2,165,849 $
9 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,879,354 182,114,363,760 Rls. 4,333,640 $
10 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 97,349,765 173,553,558,074 Rls. 2,107,133 $
11 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,861,076 158,497,615,101 Rls. 1,833,211 $
12 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,675,969 157,347,204,020 Rls. 3,667,575 $
13 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,271,098 156,337,296,299 Rls. 3,633,229 $
14 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,966,862 137,986,798,410 Rls. 1,572,626 $
15 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 93,270,820 125,238,969,438 Rls. 1,918,470 $
16 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,065,178 120,237,971,000 Rls. 2,828,498 $
17 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 5,746,249 117,200,681,800 Rls. 2,815,661 $
18 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,362,736 101,060,089,060 Rls. 2,468,894 $
19 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 57,959,116 97,529,167,463 Rls. 1,103,818 $
20 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,131,294 96,043,672,295 Rls. 2,261,847 $
21 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,698,841 90,416,056,180 Rls. 2,129,829 $
22 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 94,092,795 89,283,577,935 Rls. 2,102,315 $
23 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,448,382 87,929,820,085 Rls. 2,210,304 $
24 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 79,570,621 82,323,445,121 Rls. 2,011,744 $
25 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,615,529 73,244,269,722 Rls. 1,741,612 $
26 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,465,906 66,870,216,000 Rls. 1,543,069 $
27 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 52,702,154 54,434,184,000 Rls. 1,296,052 $
28 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,042,820 52,298,674,384 Rls. 649,157 $
29 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,670,201 51,436,810,879 Rls. 555,971 $
30 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,631,245 50,753,975,970 Rls. 1,181,926 $
31 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,308,187 50,062,787,366 Rls. 1,145,235 $
32 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,635,006 47,574,072,000 Rls. 1,132,716 $
33 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,467,751 44,735,372,000 Rls. 490,606 $
34 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 886,720 44,323,275,568 Rls. 487,696 $
35 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,391,524 42,515,669,963 Rls. 1,011,356 $
36 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,011,496 42,276,481,130 Rls. 1,000,286 $
37 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 990,150 41,271,432,300 Rls. 512,281 $
38 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,786,399 39,367,984,543 Rls. 1,019,659 $
39 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,486,927 36,556,632,000 Rls. 870,396 $
40 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,751,622 25,598,215,500 Rls. 593,197 $
41 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,734,527 25,497,528,000 Rls. 297,524 $
42 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 1,544,229 22,700,538,000 Rls. 540,489 $
43 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 940,160 21,717,696,000 Rls. 238,963 $
44 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 987,726 20,742,246,000 Rls. 493,863 $
45 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 1,084,297 20,668,796,340 Rls. 534,938 $
46 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 1,212,742 19,166,196,000 Rls. 222,560 $
47 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 766,534 17,706,612,000 Rls. 421,586 $
48 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 466,411 17,639,036,000 Rls. 212,000 $
49 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 965,179 17,295,281,865 Rls. 410,181 $
50 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 686,285 16,078,272,000 Rls. 382,816 $
51 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 1,000,000 15,425,592,000 Rls. 169,730 $
52 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 266,706 15,027,867,582 Rls. 173,815 $
53 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 797,713 14,638,454,921 Rls. 391,463 $
54 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 12,741,980 13,377,000,000 Rls. 318,500 $
55 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 759,974 13,364,189,020 Rls. 357,188 $
56 11 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 332,500 11,429,735,490 Rls. 137,372 $
57 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,164,562 10,829,743,080 Rls. 256,204 $
58 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 729,161 10,725,806,580 Rls. 255,214 $
59 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 675,708 9,932,874,000 Rls. 236,497 $
60 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 616,037 9,055,200,000 Rls. 104,734 $
61 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 08081000 سيب، تازه 851,988 9,015,052,448 Rls. 238,557 $
62 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 162,400 8,135,228,640 Rls. 92,632 $
63 9 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 174,160 7,897,174,200 Rls. 89,882 $
64 7 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 484,088 7,116,060,000 Rls. 169,430 $
65 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,368,987 6,871,408,275 Rls. 184,225 $
66 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 458,355 6,764,277,960 Rls. 160,424 $
67 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 08081000 سيب، تازه 584,287 6,416,954,862 Rls. 163,600 $
68 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 204,104 5,246,938,358 Rls. 124,503 $
69 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 339,810 4,995,186,000 Rls. 56,578 $
70 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 211,870 4,867,506,000 Rls. 115,893 $
71 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 506,019 4,675,608,000 Rls. 111,324 $
72 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 108,525 3,166,414,812 Rls. 37,983 $
73 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 90303900 ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت 37,493 3,012,771,450 Rls. 36,140 $
74 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 66,360 3,011,997,450 Rls. 34,355 $
75 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 100,208 2,904,342,000 Rls. 30,991 $
76 8 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 2,279,000 2,872,170,000 Rls. 68,385 $
77 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 44,120 2,377,121,626 Rls. 28,515 $
78 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 187,436 2,343,600,000 Rls. 55,800 $
79 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 408,500 1,721,541,550 Rls. 40,850 $
80 3 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 70,436 1,620,080,000 Rls. 38,500 $
81 4 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 67,851 1,209,260,800 Rls. 28,480 $
82 1 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 08071100 هندوا نه، تازه 60,000 638,400,000 Rls. 15,200 $
83 5 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 08081000 سيب، تازه 48,631 513,279,198 Rls. 13,617 $
84 10 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 94,893 432,576,896 Rls. 5,189 $
85 12 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 50,450 209,837,966 Rls. 2,427 $
86 6 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 17,915 186,900,000 Rls. 4,450 $
87 2 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 23,962 150,948,000 Rls. 3,594 $
مجموع کل
5,317,266,971,591 ريال
مجموع کل
90,563,200 دلار
[1]