آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 762,170 35,212,254,000 Rls. 838,387 $
2 4 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 729,345 34,259,266,200 Rls. 802,279 $
3 12 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 343,000 24,146,904,111 Rls. 267,539 $
4 5 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 503,051 23,936,615,480 Rls. 553,356 $
5 6 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 480,410 21,277,662,000 Rls. 506,611 $
6 9 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 287,420 19,421,489,838 Rls. 224,186 $
7 8 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 320,790 17,384,045,620 Rls. 247,108 $
8 10 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 183,780 13,221,664,884 Rls. 143,348 $
9 8 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 228,210 11,978,717,573 Rls. 174,859 $
10 9 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 159,575 10,775,199,244 Rls. 124,469 $
11 7 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 243,585 7,979,832,000 Rls. 189,996 $
12 3 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 160,984 7,465,985,668 Rls. 177,082 $
13 2 1397 ملاير پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 125,100 6,830,460,000 Rls. 162,630 $
14 11 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 91,540 6,485,638,434 Rls. 71,401 $
15 6 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 68,300 3,155,460,000 Rls. 75,130 $
16 1 1397 ملاير پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 67,150 2,783,750,255 Rls. 73,865 $
17 3 1397 ملاير پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 50,300 2,746,380,000 Rls. 65,390 $
18 7 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 68,440 2,242,086,000 Rls. 53,383 $
19 10 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 23,085 1,636,439,298 Rls. 18,006 $
20 4 1397 ملاير پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 21,000 1,004,850,000 Rls. 23,100 $
مجموع کل
253,944,700,605 ريال
مجموع کل
4,792,125 دلار
[1]