آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 343,000 33,440,524,700 Rls. 377,300 $
2 10 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 225,000 22,187,112,200 Rls. 247,634 $
3 12 1397 ملاير قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 141,500 19,574,317,600 Rls. 226,400 $
4 9 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 180,000 17,461,488,000 Rls. 198,991 $
5 11 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 183,000 17,065,612,300 Rls. 201,300 $
6 5 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 300,000 14,283,720,000 Rls. 330,000 $
7 4 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 280,000 13,151,820,000 Rls. 308,000 $
8 11 1397 ملاير قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 63,000 8,120,851,200 Rls. 100,800 $
9 7 1397 ملاير قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 6,720,000,000 Rls. 160,000 $
10 7 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 123,000 5,682,600,000 Rls. 135,300 $
11 8 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 79,000 5,572,556,000 Rls. 86,900 $
12 6 1397 ملاير قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,688,000,000 Rls. 64,000 $
13 6 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
14 3 1397 ملاير قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 927,146,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
168,723,748,000 ريال
مجموع کل
2,502,625 دلار
[1]