آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 1,010,475 98,307,209,664 Rls. 1,110,659 $
2 2 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 1,597,660 73,811,892,000 Rls. 1,757,426 $
3 10 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 650,050 63,852,433,590 Rls. 722,894 $
4 11 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 448,230 59,920,206,256 Rls. 717,168 $
5 11 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 580,985 53,563,430,372 Rls. 639,084 $
6 12 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 346,700 49,087,343,520 Rls. 557,716 $
7 6 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 548,300 36,845,760,000 Rls. 877,280 $
8 3 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 759,613 35,207,758,785 Rls. 835,574 $
9 1 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 746,200 33,513,546,880 Rls. 820,820 $
10 4 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 644,800 30,256,259,000 Rls. 709,280 $
11 6 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 642,050 29,662,710,000 Rls. 706,255 $
12 5 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 589,870 28,072,572,110 Rls. 648,857 $
13 2 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 404,650 26,268,480,000 Rls. 625,440 $
14 9 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 162,672 25,505,310,784 Rls. 292,869 $
15 3 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 516,638 25,280,924,107 Rls. 599,878 $
16 4 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 494,408 24,245,519,490 Rls. 566,955 $
17 4 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 159,236 23,856,487,110 Rls. 557,313 $
18 12 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 147,630 23,726,276,668 Rls. 265,733 $
19 2 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 491,231 23,567,376,000 Rls. 561,128 $
20 6 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 156,445 22,996,428,000 Rls. 547,534 $
21 5 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 148,446 22,511,883,430 Rls. 519,559 $
22 3 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 149,118 21,989,473,456 Rls. 521,921 $
23 6 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 539,786 21,537,600,000 Rls. 512,800 $
24 1 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 494,304 21,505,518,600 Rls. 556,256 $
25 5 1397 ملاير عراق 04031090 ماست 499,436 21,091,052,420 Rls. 487,200 $
26 2 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 132,259 19,443,522,000 Rls. 462,941 $
27 6 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 254,480 19,238,688,000 Rls. 458,064 $
28 7 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 229,480 17,348,688,000 Rls. 413,064 $
29 10 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 115,300 16,823,294,080 Rls. 184,480 $
30 11 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 107,150 16,651,319,011 Rls. 192,871 $
31 9 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 116,500 16,210,360,000 Rls. 186,400 $
32 1 1397 ملاير عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 117,679 15,707,853,928 Rls. 400,023 $
33 8 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 104,896 15,347,793,216 Rls. 182,053 $
34 4 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 72,006 14,621,892,220 Rls. 340,301 $
35 9 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 151,000 14,309,684,400 Rls. 166,100 $
36 5 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 170,000 11,583,142,400 Rls. 272,000 $
37 3 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 57,675 9,771,080,107 Rls. 232,060 $
38 9 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 64,591 8,994,862,969 Rls. 102,791 $
39 10 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 51,936 8,468,421,446 Rls. 93,484 $
40 3 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 115,500 7,788,026,400 Rls. 184,800 $
41 8 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 52,950 7,031,388,909 Rls. 81,670 $
42 8 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 64,000 4,879,556,000 Rls. 70,400 $
43 5 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 36,452 4,596,522,880 Rls. 106,976 $
44 8 1397 ملاير عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 30,416 4,589,798,580 Rls. 53,297 $
45 5 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 59,000 4,570,582,800 Rls. 106,680 $
46 9 1397 ملاير عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 28,136 4,173,065,600 Rls. 50,644 $
47 4 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 58,400 3,959,406,400 Rls. 93,440 $
48 12 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 26,541 3,738,790,374 Rls. 42,199 $
49 2 1397 ملاير عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,304,732 3,678,192,000 Rls. 87,576 $
50 2 1397 ملاير عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 34,551 3,627,792,000 Rls. 86,376 $
51 7 1397 ملاير عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 56,700 3,089,940,000 Rls. 73,570 $
52 2 1397 ملاير عراق 20057000 زيتون، محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه، يخ نزده 18,180 3,054,240,000 Rls. 72,720 $
53 7 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 42,905 2,865,156,000 Rls. 68,218 $
54 3 1397 ملاير عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 26,866 2,829,184,815 Rls. 67,164 $
55 6 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 15,496 2,813,370,000 Rls. 66,985 $
56 3 1397 ملاير عراق 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 16,400 2,760,612,000 Rls. 65,600 $
57 12 1397 ملاير عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 16,000 2,498,198,400 Rls. 28,800 $
58 3 1397 ملاير عراق 63049900 اشياء براي مبلمان ا زساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 19,400 2,453,418,900 Rls. 58,200 $
59 11 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 17,056 2,282,818,588 Rls. 27,119 $
60 1 1397 ملاير عراق 63049900 اشياء براي مبلمان ا زساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 17,800 2,215,212,000 Rls. 53,400 $
61 10 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 13,973 2,031,005,523 Rls. 22,215 $
62 6 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 1,480,290 1,947,936,099 Rls. 46,379 $
63 3 1397 ملاير عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,226,422 1,909,792,750 Rls. 45,437 $
64 4 1397 ملاير عراق 63049900 اشياء براي مبلمان ا زساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 13,850 1,779,861,000 Rls. 41,550 $
65 4 1397 ملاير عراق 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 21,967 1,776,326,720 Rls. 41,737 $
66 2 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 13,493 1,700,076,000 Rls. 40,478 $
67 4 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 13,543 1,677,366,490 Rls. 39,275 $
68 2 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 996,000 1,589,616,000 Rls. 37,848 $
69 6 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,790 1,557,822,000 Rls. 37,091 $
70 3 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,010 1,466,169,936 Rls. 34,829 $
71 3 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 11,552 1,459,149,936 Rls. 34,656 $
72 8 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 1,371,184,000 Rls. 16,000 $
73 2 1397 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 17,030 1,360,296,000 Rls. 32,388 $
74 5 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,757 1,220,878,560 Rls. 28,345 $
75 5 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,320 1,219,711,560 Rls. 27,900 $
76 2 1397 ملاير عراق 63049900 اشياء براي مبلمان ا زساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 8,600 1,083,600,000 Rls. 25,800 $
77 4 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 8,332 1,068,022,200 Rls. 24,996 $
78 6 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 8,192 1,032,192,000 Rls. 24,576 $
79 4 1397 ملاير عراق 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 11,124 937,540,000 Rls. 21,896 $
80 4 1397 ملاير عراق 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 18,750 877,800,000 Rls. 20,625 $
81 1 1397 ملاير عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 7,640 864,525,516 Rls. 22,920 $
82 1 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 569,364 854,898,224 Rls. 21,633 $
83 4 1397 ملاير عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 14,955 845,727,000 Rls. 19,442 $
84 2 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,360 707,616,000 Rls. 16,848 $
85 1 1397 ملاير عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
86 5 1397 ملاير عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 10,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
87 6 1397 ملاير عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 9,985 545,160,000 Rls. 12,980 $
88 3 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,022 532,012,560 Rls. 12,640 $
89 1 1397 ملاير عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 356,274 510,168,919 Rls. 13,537 $
90 3 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 272,428 411,221,890 Rls. 9,748 $
91 4 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 303,124 387,695,300 Rls. 9,094 $
92 2 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,847 346,752,000 Rls. 8,256 $
93 12 1397 ملاير عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 4,400 303,004,416 Rls. 3,432 $
94 1 1397 ملاير عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 960 108,538,560 Rls. 2,880 $
95 7 1397 ملاير عراق 25239010 سیمان کوره بلند 59,620 85,806,000 Rls. 2,043 $
96 5 1397 ملاير عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 591 64,249,500 Rls. 1,477 $
97 1 1397 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 528 57,705,477 Rls. 1,531 $
98 4 1397 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 24 1,870,500 Rls. 43 $
مجموع کل
1,217,110,625,301 ريال
مجموع کل
22,781,590 دلار
[1]