آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 230,000 25,710,890,400 Rls. 302,591 $
2 8 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 230,000 18,616,487,500 Rls. 290,222 $
3 12 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 18,382,968,500 Rls. 208,777 $
4 11 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 12,594,149,100 Rls. 149,500 $
5 2 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 207,000 11,157,300,000 Rls. 265,650 $
6 5 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 184,000 10,368,423,000 Rls. 239,200 $
7 4 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 8,944,286,000 Rls. 209,300 $
8 7 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 8,790,600,000 Rls. 209,300 $
9 3 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 5,025,592,000 Rls. 119,600 $
10 6 1397 ملاير بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 3,767,400,000 Rls. 89,700 $
11 4 1397 ملاير بلغارستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 19,130 535,905,400 Rls. 12,434 $
مجموع کل
123,894,001,900 ريال
مجموع کل
2,096,274 دلار
[1]