آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 382,000 51,179,999,200 Rls. 611,495 $
2 12 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 457,500 44,874,887,750 Rls. 504,518 $
3 9 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 353,500 33,296,099,650 Rls. 393,364 $
4 8 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 310,300 27,979,442,700 Rls. 336,433 $
5 11 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 183,500 17,333,193,350 Rls. 201,850 $
6 4 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 319,500 15,013,036,500 Rls. 351,450 $
7 12 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,500 8,530,907,200 Rls. 96,800 $
8 5 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 169,200 8,088,943,500 Rls. 186,120 $
9 3 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 168,000 7,801,471,150 Rls. 184,800 $
10 7 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 159,300 7,359,660,000 Rls. 175,230 $
11 10 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,500 6,121,376,800 Rls. 70,543 $
12 5 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 61,200 4,317,292,800 Rls. 97,920 $
13 10 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 4,123,460,000 Rls. 44,000 $
14 9 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 25,000 3,584,115,200 Rls. 40,000 $
15 8 1397 ملاير اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 24,000 3,219,264,000 Rls. 37,382 $
16 6 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 61,000 2,818,200,000 Rls. 67,100 $
17 1 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 56,450 2,551,387,630 Rls. 62,095 $
18 2 1397 ملاير اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
19 1 1397 ملاير اکراين 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 8,550 354,512,070 Rls. 9,405 $
مجموع کل
249,471,249,500 ريال
مجموع کل
3,492,506 دلار
[1]