آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 130 15,685,188,646 Rls. 180,710 $
2 9 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 124 15,286,454,532 Rls. 180,482 $
3 7 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 219 12,335,400,000 Rls. 293,700 $
4 11 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 121 11,635,071,457 Rls. 136,947 $
5 9 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 208 9,301,752,000 Rls. 108,000 $
6 11 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 84 8,379,408,640 Rls. 97,724 $
7 10 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 84 8,329,778,829 Rls. 96,931 $
8 6 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 114 7,190,400,000 Rls. 171,200 $
9 8 1397 مشهد کويت 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 1,248,000 7,126,728,840 Rls. 83,160 $
10 12 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 71 7,035,095,394 Rls. 80,088 $
11 12 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 68 6,767,180,656 Rls. 76,695 $
12 2 1397 مشهد کويت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 179 6,576,544,800 Rls. 156,584 $
13 2 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 83 5,824,667,520 Rls. 138,683 $
14 10 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 46 4,913,582,850 Rls. 58,652 $
15 5 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 70 4,465,230,000 Rls. 102,000 $
16 6 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 72 4,354,350,000 Rls. 103,675 $
17 4 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 72 4,253,850,000 Rls. 99,000 $
18 6 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 65 3,948,504,000 Rls. 94,012 $
19 5 1397 مشهد کويت 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 30,015 3,318,995,440 Rls. 75,638 $
20 8 1397 مشهد کويت 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 30 3,145,050,000 Rls. 44,205 $
21 8 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 36 2,989,889,878 Rls. 52,178 $
22 2 1397 مشهد کويت 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,700 2,895,900,000 Rls. 68,950 $
23 3 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 2,547,151,939 Rls. 60,422 $
24 7 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,901 2,505,269,760 Rls. 59,649 $
25 4 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 2,433,527,460 Rls. 56,898 $
26 5 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 35 2,224,778,152 Rls. 51,016 $
27 9 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 2,133,114,720 Rls. 24,708 $
28 7 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 35 2,124,830,400 Rls. 50,591 $
29 8 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,150 1,927,365,296 Rls. 28,387 $
30 11 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,780 1,741,635,163 Rls. 20,453 $
31 4 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 407 1,464,423,200 Rls. 34,120 $
32 7 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 24 1,446,396,000 Rls. 34,438 $
33 1 1397 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 1,359,657,346 Rls. 33,060 $
34 4 1397 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,369 1,317,189,440 Rls. 30,949 $
35 5 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 21 1,316,452,970 Rls. 30,218 $
36 8 1397 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,721 1,314,940,349 Rls. 15,177 $
37 12 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,309 1,310,826,560 Rls. 14,874 $
38 2 1397 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,255 1,279,446,000 Rls. 30,463 $
39 1 1397 مشهد کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 478,000 1,264,788,000 Rls. 30,114 $
40 3 1397 مشهد کويت 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 1,099,020,000 Rls. 26,000 $
41 9 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,709 1,080,084,256 Rls. 12,133 $
42 10 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,647 952,008,495 Rls. 10,704 $
43 5 1397 مشهد کويت 03063590 --- سایر 10,945 951,556,200 Rls. 21,890 $
44 2 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,994 921,039,000 Rls. 21,930 $
45 10 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 327 872,208,039 Rls. 9,260 $
46 12 1397 مشهد کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 770 871,383,030 Rls. 9,621 $
47 7 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 715 849,748,200 Rls. 20,232 $
48 11 1397 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,600 779,669,816 Rls. 9,184 $
49 10 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,040 718,837,818 Rls. 8,623 $
50 11 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,217 682,708,841 Rls. 8,332 $
51 7 1397 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,774 665,784,000 Rls. 15,852 $
52 11 1397 مشهد کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,038 585,378,024 Rls. 7,266 $
53 5 1397 مشهد کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 212,000 584,050,320 Rls. 13,356 $
54 9 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 145 562,210,927 Rls. 6,655 $
55 7 1397 مشهد کويت 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 48,033 544,698,000 Rls. 12,969 $
56 4 1397 مشهد کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 182,000 486,846,360 Rls. 11,466 $
57 8 1397 مشهد کويت 19053200 وافل ها و ويفرها 2,520 464,781,240 Rls. 5,397 $
58 9 1397 مشهد کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,750 463,113,000 Rls. 5,250 $
59 12 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 130 462,143,196 Rls. 5,251 $
60 8 1397 مشهد کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,200 461,160,000 Rls. 10,980 $
61 4 1397 مشهد کويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 10,659 453,720,050 Rls. 10,659 $
62 4 1397 مشهد کويت 03063590 --- سایر 4,455 450,262,680 Rls. 10,558 $
63 9 1397 مشهد کويت 08109020 زرشك تازه 1,750 432,600,000 Rls. 5,250 $
64 1 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 157 404,759,280 Rls. 9,957 $
65 5 1397 مشهد کويت 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 307 393,120,000 Rls. 9,360 $
66 2 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 357 392,070,000 Rls. 9,335 $
67 7 1397 مشهد کويت 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,368 379,176,000 Rls. 9,028 $
68 8 1397 مشهد کويت 82041190 آچارهاي دستي داراي دهانه غيرثابت . 838 375,984,000 Rls. 6,659 $
69 11 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 86 371,433,262 Rls. 4,438 $
70 5 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,000 352,720,000 Rls. 8,000 $
71 6 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 669 350,910,000 Rls. 8,355 $
72 9 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,800 343,164,900 Rls. 3,900 $
73 7 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,100 338,100,000 Rls. 8,050 $
74 6 1397 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 145 323,918,700 Rls. 7,712 $
75 1 1397 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 320,873,380 Rls. 7,795 $
76 10 1397 مشهد کويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,250 312,615,000 Rls. 3,750 $
77 5 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 599 305,765,190 Rls. 7,087 $
78 2 1397 مشهد کويت 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 191 302,853,600 Rls. 7,211 $
79 4 1397 مشهد کويت 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 135 270,734,100 Rls. 6,330 $
80 4 1397 مشهد کويت 08091000 زردآلو، تازه 6,080 259,221,520 Rls. 6,080 $
81 8 1397 مشهد کويت 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 1,000 257,097,000 Rls. 3,000 $
82 12 1397 مشهد کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 552 255,150,960 Rls. 2,760 $
83 1 1397 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 528 253,754,736 Rls. 6,283 $
84 6 1397 مشهد کويت 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 359 241,248,000 Rls. 5,744 $
85 2 1397 مشهد کويت 19053200 وافل ها و ويفرها 2,550 235,578,000 Rls. 5,609 $
86 2 1397 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,800 229,320,000 Rls. 5,460 $
87 5 1397 مشهد کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,582 227,220,000 Rls. 5,410 $
88 2 1397 مشهد کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 918 225,456,000 Rls. 5,368 $
89 6 1397 مشهد کويت 03063690 --- سایر 2,680 225,120,000 Rls. 5,360 $
90 7 1397 مشهد کويت 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 710 222,600,000 Rls. 5,300 $
91 10 1397 مشهد کويت 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 208,410,000 Rls. 2,500 $
92 12 1397 مشهد کويت 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 300 207,501,600 Rls. 2,400 $
93 2 1397 مشهد کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 74,000 195,804,000 Rls. 4,662 $
94 9 1397 مشهد کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 659 192,123,888 Rls. 2,210 $
95 6 1397 مشهد کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 2,200 184,800,000 Rls. 4,400 $
96 5 1397 مشهد کويت 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 3 184,119,840 Rls. 4,176 $
97 6 1397 مشهد کويت 03063590 --- سایر 2,150 180,600,000 Rls. 4,300 $
98 11 1397 مشهد کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 79 179,718,480 Rls. 2,160 $
99 4 1397 مشهد کويت 03061700 ساير انواع ميگو 1,500 178,752,000 Rls. 4,200 $
100 6 1397 مشهد کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 600 176,400,000 Rls. 4,200 $
مجموع کل
211,924,021,165 ريال
مجموع کل
3,592,118 دلار