آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5,702 562,474,316,220 Rls. 6,295,990 $
2 9 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,148 523,761,470,730 Rls. 6,014,890 $
3 8 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,908 424,896,646,210 Rls. 6,411,453 $
4 11 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,266 299,258,039,420 Rls. 3,537,400 $
5 10 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,829 293,090,967,146 Rls. 3,253,364 $
6 6 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,620 220,462,620,000 Rls. 5,249,110 $
7 8 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 1,185,230 173,630,519,000 Rls. 2,662,298 $
8 7 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,648 161,269,878,000 Rls. 3,839,759 $
9 7 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 1,482,100 143,170,860,000 Rls. 3,408,830 $
10 5 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,738 109,863,829,100 Rls. 2,519,665 $
11 9 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 532,940 106,011,563,200 Rls. 1,225,762 $
12 2 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,468 96,173,532,000 Rls. 2,289,846 $
13 12 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 439,709 88,252,741,559 Rls. 1,012,676 $
14 3 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,127 73,877,763,924 Rls. 1,755,166 $
15 6 1397 مشهد ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 673,410 65,972,256,000 Rls. 1,570,768 $
16 4 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 881 55,734,975,600 Rls. 1,300,878 $
17 6 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 392,000 37,867,200,000 Rls. 901,600 $
18 4 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 590 36,660,195,720 Rls. 855,036 $
19 11 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 140,000 26,795,358,800 Rls. 322,000 $
20 2 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 438 25,588,294,200 Rls. 609,246 $
21 1 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 392 25,201,176,000 Rls. 610,896 $
22 1 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 390 24,294,060,000 Rls. 578,430 $
23 3 1397 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 396 23,082,218,213 Rls. 547,431 $
24 3 1397 مشهد ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 174,000 17,299,932,800 Rls. 410,640 $
25 10 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 106 11,291,914,081 Rls. 117,575 $
26 10 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 90 6,484,987,500 Rls. 67,500 $
27 10 1397 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 28,000 5,852,865,200 Rls. 64,400 $
28 5 1397 مشهد ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 56,000 5,550,720,000 Rls. 132,160 $
29 9 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 41 5,261,238,015 Rls. 60,141 $
30 8 1397 مشهد ويتنام 33051000 شامپوها 20,880 4,627,692,000 Rls. 53,737 $
31 9 1397 مشهد ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,100 4,297,493,558 Rls. 48,829 $
32 8 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 37 2,958,980,393 Rls. 51,708 $
33 12 1397 مشهد ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 500 1,918,957,505 Rls. 22,195 $
34 7 1397 مشهد ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 9,485 1,910,370,000 Rls. 45,485 $
35 5 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 29 1,843,610,446 Rls. 42,023 $
36 7 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 1,700,328,000 Rls. 40,484 $
37 8 1397 مشهد ويتنام 13019090 سايرگم لاك، صمغ ها، رزين ها، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 5,000 1,295,642,500 Rls. 14,778 $
38 3 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 1,208,214,632 Rls. 28,674 $
39 12 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,202,542,024 Rls. 13,853 $
40 4 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 17 1,038,623,764 Rls. 24,232 $
41 8 1397 مشهد ويتنام 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,500 768,307,750 Rls. 8,763 $
42 11 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 709,557,919 Rls. 8,436 $
43 6 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 493,584,000 Rls. 11,752 $
44 7 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 214,242,000 Rls. 5,101 $
45 2 1397 مشهد ويتنام 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 149,940,000 Rls. 3,570 $
46 2 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 128,874,480 Rls. 3,068 $
47 1 1397 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 35,348,040 Rls. 842 $
48 11 1397 مشهد ويتنام 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 27,928,769 Rls. 307 $
49 11 1397 مشهد ويتنام 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 7 22,080,091 Rls. 277 $
50 9 1397 مشهد ويتنام 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 25 22,053,000 Rls. 250 $
51 10 1397 مشهد ويتنام 04090000 عسل طبيعي 25 20,612,264 Rls. 227 $
52 10 1397 مشهد ويتنام 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 10 19,259,133 Rls. 197 $
53 7 1397 مشهد ويتنام 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 80 16,800,000 Rls. 400 $
54 7 1397 مشهد ويتنام 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 20 16,721,040 Rls. 398 $
55 12 1397 مشهد ويتنام 04090000 عسل طبيعي 35 15,635,805 Rls. 177 $
56 5 1397 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 10,657,500 Rls. 245 $
57 4 1397 مشهد ويتنام 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 10 7,099,820 Rls. 166 $
58 11 1397 مشهد ويتنام 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1 6,454,831 Rls. 81 $
59 7 1397 مشهد ويتنام 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 10 4,200,000 Rls. 100 $
60 10 1397 مشهد ويتنام 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 23 4,089,735 Rls. 45 $
61 4 1397 مشهد ويتنام 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 43 2,415,629 Rls. 56 $
62 6 1397 مشهد ويتنام 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 16 1,974,000 Rls. 47 $
63 11 1397 مشهد ويتنام 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 5 1,751,020 Rls. 19 $
64 5 1397 مشهد ويتنام 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 13 1,719,510 Rls. 39 $
65 5 1397 مشهد ويتنام 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5 1,543,150 Rls. 35 $
66 11 1397 مشهد ويتنام 09083110 هل خرد نشده و نسابيده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 0 1,335,840 Rls. 17 $
67 5 1397 مشهد ويتنام 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 9 617,260 Rls. 14 $
68 7 1397 مشهد ويتنام 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15 604,800 Rls. 14 $
69 6 1397 مشهد ويتنام 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 10 546,000 Rls. 13 $
70 6 1397 مشهد ويتنام 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 4 336,000 Rls. 8 $
71 7 1397 مشهد ويتنام 08055010 لیمو خشک 1 126,000 Rls. 3 $
72 7 1397 مشهد ويتنام 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 2 84,000 Rls. 2 $
73 7 1397 مشهد ويتنام 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1 80,640 Rls. 2 $
مجموع کل
3,675,841,173,486 ريال
مجموع کل
58,055,580 دلار
[1]