آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8,897 860,614,454,268 Rls. 12,311,699 $
2 9 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,136 520,137,073,868 Rls. 6,008,651 $
3 12 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,377 349,670,390,335 Rls. 3,930,361 $
4 2 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,712 301,279,418,160 Rls. 7,173,320 $
5 6 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,067 247,649,850,000 Rls. 5,896,425 $
6 7 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,573 217,566,224,400 Rls. 5,180,148 $
7 11 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,946 190,963,615,570 Rls. 2,200,430 $
8 5 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,860 178,343,499,650 Rls. 4,147,336 $
9 10 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,711 166,690,604,760 Rls. 1,810,640 $
10 2 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,311 143,028,093,600 Rls. 3,405,431 $
11 1 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,309 123,317,016,032 Rls. 3,079,942 $
12 4 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,690 106,519,861,410 Rls. 2,495,666 $
13 3 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,106 69,391,235,100 Rls. 1,647,220 $
14 8 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 316 39,169,981,000 Rls. 456,817 $
15 10 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 296 31,372,721,520 Rls. 345,570 $
16 7 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 364 22,167,600,000 Rls. 527,800 $
17 3 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 390 21,624,075,054 Rls. 512,156 $
18 1 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 226 14,221,426,173 Rls. 339,084 $
19 10 1397 مشهد هنگ کنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,730 9,484,095,465 Rls. 104,355 $
20 4 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 126 7,969,750,450 Rls. 185,608 $
21 3 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 74 3,724,517,997 Rls. 88,502 $
22 9 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 2,456,646,840 Rls. 26,970 $
23 7 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 36 2,171,937,600 Rls. 51,713 $
24 10 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,016,741,888 Rls. 24,192 $
25 8 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 24 1,736,553,750 Rls. 33,933 $
26 5 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 12 730,800,000 Rls. 17,400 $
27 12 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 514,895,616 Rls. 5,832 $
28 6 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 328,860,000 Rls. 7,830 $
29 2 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 307,863,360 Rls. 7,330 $
30 11 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 232,024,320 Rls. 2,880 $
31 10 1397 مشهد هنگ کنگ 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 91 177,959,632 Rls. 2,135 $
32 1 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 129,080,464 Rls. 3,424 $
33 10 1397 مشهد هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100 101,389,635 Rls. 1,216 $
34 4 1397 مشهد هنگ کنگ 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,040 86,618,400 Rls. 2,040 $
35 5 1397 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 64,477,730 Rls. 1,470 $
36 11 1397 مشهد هنگ کنگ 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 48,338,400 Rls. 600 $
37 9 1397 مشهد هنگ کنگ 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 36 26,490,776 Rls. 291 $
38 10 1397 مشهد هنگ کنگ 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 4 6,997,991 Rls. 77 $
مجموع کل
3,636,043,181,214 ريال
مجموع کل
62,036,493 دلار
[1]