آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 85,000 96,974,455,500 Rls. 1,147,500 $
2 10 1397 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 70,920 87,438,593,880 Rls. 957,420 $
3 12 1397 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,000 78,833,560,500 Rls. 904,500 $
4 8 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 50,000 43,083,183,600 Rls. 643,630 $
5 9 1397 مشهد هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 38,892,800,000 Rls. 472,000 $
6 10 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 25,500 30,530,998,450 Rls. 322,050 $
7 9 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 20,000 25,257,968,000 Rls. 277,000 $
8 5 1397 مشهد هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,992,000,000 Rls. 476,000 $
9 10 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 116,900 19,731,822,051 Rls. 222,618 $
10 12 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 19,300 16,206,099,430 Rls. 187,210 $
11 8 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 75,500 16,068,093,750 Rls. 209,841 $
12 6 1397 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 14,175,000,000 Rls. 337,500 $
13 7 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 82,500 12,663,000,000 Rls. 301,500 $
14 1 1397 مشهد هند 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 200 11,799,840,000 Rls. 312,000 $
15 1 1397 مشهد هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 11,724,200,000 Rls. 310,000 $
16 2 1397 مشهد هند 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 247,690 10,402,980,000 Rls. 247,690 $
17 12 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 47,000 10,305,252,500 Rls. 117,500 $
18 6 1397 مشهد هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,912,000,000 Rls. 236,000 $
19 11 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 12,000 9,377,649,600 Rls. 116,400 $
20 11 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 47,000 9,205,961,500 Rls. 110,500 $
21 9 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 56,360 9,188,161,920 Rls. 104,160 $
22 10 1397 مشهد هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,500 9,012,412,000 Rls. 92,000 $
23 9 1397 مشهد هند 08109030 عناب تازه 20,000 8,240,000,000 Rls. 100,000 $
24 9 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 61 7,759,893,950 Rls. 88,450 $
25 7 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 10,000 7,560,000,000 Rls. 180,000 $
26 3 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 77,790 6,983,414,400 Rls. 165,690 $
27 4 1397 مشهد هند 08109030 عناب تازه 20,000 6,690,432,000 Rls. 157,200 $
28 10 1397 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 5,486 6,343,096,175 Rls. 75,317 $
29 6 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 57,090 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
30 5 1397 مشهد هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 238,470 5,574,933,560 Rls. 131,157 $
31 10 1397 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,800 5,525,588,166 Rls. 56,406 $
32 8 1397 مشهد هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,295 5,340,089,639 Rls. 62,161 $
33 12 1397 مشهد هند 08042010 --- انجیر خشک 25,820 5,154,339,744 Rls. 59,616 $
34 12 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 20,680 5,118,223,398 Rls. 56,347 $
35 5 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 56,780 5,045,040,000 Rls. 120,120 $
36 4 1397 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 48,258 4,796,362,420 Rls. 112,442 $
37 4 1397 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 47,000 4,793,557,260 Rls. 111,390 $
38 2 1397 مشهد هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 11,000 4,486,020,000 Rls. 106,810 $
39 5 1397 مشهد هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
40 8 1397 مشهد هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
41 7 1397 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 35,060 3,828,552,000 Rls. 91,156 $
42 7 1397 مشهد هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 43,560 3,659,040,000 Rls. 87,120 $
43 12 1397 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,225 3,564,038,659 Rls. 40,843 $
44 7 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 37,040 3,544,380,000 Rls. 84,390 $
45 1 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 41,210 3,454,597,800 Rls. 86,220 $
46 12 1397 مشهد هند 08042020 انجیر تازه 16,992 3,450,383,328 Rls. 39,081 $
47 10 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 15,000 3,408,112,500 Rls. 37,500 $
48 2 1397 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 33,740 3,301,788,000 Rls. 78,614 $
49 1 1397 مشهد هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 192,090 3,227,112,000 Rls. 76,836 $
50 7 1397 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,686 3,135,636,000 Rls. 74,658 $
51 8 1397 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 55,319 3,072,209,868 Rls. 73,148 $
52 10 1397 مشهد هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 35,686 3,055,646,644 Rls. 33,188 $
53 1 1397 مشهد هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,640 2,875,320,000 Rls. 68,460 $
54 3 1397 مشهد هند 08132000 آلو، خشک کرده 21,000 2,656,395,000 Rls. 63,000 $
55 8 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 42 2,557,800,000 Rls. 60,900 $
56 9 1397 مشهد هند 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 28,520 2,509,503,320 Rls. 28,520 $
57 5 1397 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,600 2,466,041,880 Rls. 55,932 $
58 3 1397 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 23,800 2,377,118,058 Rls. 56,406 $
59 11 1397 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 17,980 2,233,081,049 Rls. 27,967 $
60 9 1397 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 20,740 2,231,410,752 Rls. 25,296 $
61 7 1397 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 62,380 2,095,968,000 Rls. 49,904 $
62 12 1397 مشهد هند 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,282 2,059,881,772 Rls. 22,282 $
63 6 1397 مشهد هند 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 19,200 1,903,104,000 Rls. 45,312 $
64 12 1397 مشهد هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,785 1,832,066,210 Rls. 21,190 $
65 5 1397 مشهد هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 45,681 1,726,746,000 Rls. 41,113 $
66 11 1397 مشهد هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,695 1,685,250,782 Rls. 21,106 $
67 1 1397 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 17,136 1,676,934,000 Rls. 39,927 $
68 6 1397 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 16,750 1,562,400,000 Rls. 37,200 $
69 11 1397 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 21,590 1,525,050,869 Rls. 17,419 $
70 9 1397 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,050 1,511,730,360 Rls. 18,346 $
71 8 1397 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 33,375 1,510,440,000 Rls. 26,136 $
72 7 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 23 1,400,700,000 Rls. 33,350 $
73 6 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 23 1,400,700,000 Rls. 33,350 $
74 11 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,204,918,850 Rls. 13,350 $
75 7 1397 مشهد هند 08042020 انجیر تازه 12,000 1,159,200,000 Rls. 27,600 $
76 2 1397 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 19,740 890,064,000 Rls. 21,192 $
77 3 1397 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,260 843,793,740 Rls. 19,962 $
78 8 1397 مشهد هند 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 2,700 679,063,500 Rls. 7,885 $
79 2 1397 مشهد هند 26159010 ک ک ک سنگ وانادیوم و کنسانترهکهای آن/سنگ نيوبيوم،کتانتال، واناديوم يا زيركونيوم و كنسانترهکهاي آن. 31,200 655,200,000 Rls. 15,600 $
80 3 1397 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 13,978 640,289,280 Rls. 15,216 $
81 7 1397 مشهد هند 41131000 چرم آماده شده بعد ازدباغي چرم پارشمينه شده از بز يا بزغاله پشم يا موکنده حتي لايه لايه بريده شد 745 419,958,000 Rls. 9,999 $
82 7 1397 مشهد هند 08105000 کيوي، تازه 18,900 396,900,000 Rls. 9,450 $
83 6 1397 مشهد هند 26159010 ک ک ک سنگ وانادیوم و کنسانترهکهای آن/سنگ نيوبيوم،کتانتال، واناديوم يا زيركونيوم و كنسانترهکهاي آن. 10,725 393,162,000 Rls. 9,361 $
84 4 1397 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 172 340,607,680 Rls. 8,003 $
85 5 1397 مشهد هند 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 318,130,000 Rls. 7,250 $
86 10 1397 مشهد هند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 4,671 307,613,160 Rls. 3,690 $
87 11 1397 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 270 301,821,660 Rls. 3,780 $
88 10 1397 مشهد هند 25293010 نفلين سي انيت 24,000 224,916,000 Rls. 2,400 $
89 10 1397 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,560 224,249,160 Rls. 2,690 $
90 3 1397 مشهد هند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 120,866,124 Rls. 2,868 $
91 12 1397 مشهد هند 25070010 کائولن 21,985 83,839,782 Rls. 923 $
92 5 1397 مشهد هند 55129900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، رنگرزي شده، ا زنخهاي رنگارنگ، باحدا قل 85% وزني الياف غيريکسره سنتيك 112 78,300,000 Rls. 1,800 $
93 8 1397 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 51 61,646,175 Rls. 703 $
94 8 1397 مشهد هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 110 55,331,100 Rls. 643 $
95 8 1397 مشهد هند 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 200 50,301,000 Rls. 584 $
96 7 1397 مشهد هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 530 33,390,000 Rls. 795 $
97 8 1397 مشهد هند 08131000 زردآلو، خشک کرده 120 30,180,600 Rls. 350 $
98 5 1397 مشهد هند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90 27,644,400 Rls. 630 $
99 10 1397 مشهد هند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 26,957,772 Rls. 324 $
100 5 1397 مشهد هند 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22 26,100,000 Rls. 600 $
مجموع کل
786,560,606,227 ريال
مجموع کل
11,811,644 دلار