آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 28,620,279,000 Rls. 343,630 $
2 2 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,460 23,708,160,000 Rls. 564,480 $
3 10 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,230 21,798,577,575 Rls. 232,605 $
4 12 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,730 18,246,621,696 Rls. 197,376 $
5 12 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,290 15,338,178,090 Rls. 165,915 $
6 4 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 34,497 14,521,527,810 Rls. 340,664 $
7 10 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 64,500 14,013,884,655 Rls. 152,865 $
8 1 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 13,041,000,000 Rls. 310,500 $
9 8 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 64,500 12,773,154,105 Rls. 146,811 $
10 3 1397 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,554,190,000 Rls. 297,000 $
11 2 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,230 12,457,620,000 Rls. 296,610 $
12 8 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 8,694,000,000 Rls. 207,000 $
13 12 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 64,500 7,663,581,900 Rls. 83,850 $
14 12 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 101 7,327,886,400 Rls. 82,726 $
15 4 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 66,000 6,707,680,650 Rls. 156,420 $
16 6 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 66,000 6,569,640,000 Rls. 156,420 $
17 2 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 66,000 6,569,640,000 Rls. 156,420 $
18 11 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 70 6,393,645,000 Rls. 75,737 $
19 10 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 100 6,293,857,500 Rls. 67,500 $
20 7 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 63,000 6,271,020,000 Rls. 149,310 $
21 9 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,500 6,269,358,750 Rls. 68,755 $
22 8 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 60 5,746,455,000 Rls. 66,947 $
23 9 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,500 4,862,386,800 Rls. 53,325 $
24 10 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,500 4,638,892,500 Rls. 49,500 $
25 11 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,500 4,296,075,300 Rls. 53,325 $
26 5 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,000 4,255,335,000 Rls. 99,540 $
27 1 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 43,500 3,892,333,950 Rls. 103,095 $
28 2 1397 مشهد لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 27,250 3,448,200,000 Rls. 82,100 $
29 12 1397 مشهد لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,524 3,351,352,392 Rls. 36,252 $
30 6 1397 مشهد لبنان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 8,640 2,963,520,000 Rls. 70,560 $
31 8 1397 مشهد لبنان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 25,000 2,625,000,000 Rls. 62,500 $
32 7 1397 مشهد لبنان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 20,592 2,378,376,000 Rls. 56,628 $
33 3 1397 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,000 2,098,552,050 Rls. 49,770 $
34 9 1397 مشهد لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 6,000 897,508,200 Rls. 9,843 $
35 3 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 13 887,670,000 Rls. 21,000 $
36 8 1397 مشهد لبنان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,472 880,572,000 Rls. 20,966 $
37 9 1397 مشهد لبنان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,000 879,910,000 Rls. 9,650 $
38 9 1397 مشهد لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,000 703,928,000 Rls. 7,720 $
39 12 1397 مشهد لبنان 08109020 زرشك تازه 1,000 647,122,000 Rls. 7,000 $
40 7 1397 مشهد لبنان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 609,000,000 Rls. 14,500 $
41 5 1397 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 542,550,850 Rls. 12,409 $
42 2 1397 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 8 504,000,000 Rls. 12,000 $
43 9 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 886 503,186,578 Rls. 5,701 $
44 4 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,020 455,006,700 Rls. 10,557 $
45 5 1397 مشهد لبنان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 2,530 396,198,000 Rls. 9,108 $
46 11 1397 مشهد لبنان 01063990 ساير حيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غير از رديفهاي 010631لغايت 01063390 580 388,421,190 Rls. 4,844 $
47 4 1397 مشهد لبنان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,430 378,841,500 Rls. 8,709 $
48 11 1397 مشهد لبنان 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 20 326,100,000 Rls. 4,066 $
49 11 1397 مشهد لبنان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد و شترمرغ استراليايي 700 317,919,000 Rls. 3,500 $
50 5 1397 مشهد لبنان 04090000 عسل طبيعي 622 300,411,000 Rls. 6,906 $
51 7 1397 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 286,356,000 Rls. 6,818 $
52 9 1397 مشهد لبنان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 405 285,794,768 Rls. 3,248 $
53 2 1397 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 1,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
54 9 1397 مشهد لبنان 01063310 ک ک ک شترمرغ بالغ مولد/ساير حيوانات زنده. 370 250,046,750 Rls. 2,800 $
55 5 1397 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 516 202,014,000 Rls. 4,644 $
56 3 1397 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,179 194,800,944 Rls. 4,630 $
57 8 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 318 191,671,035 Rls. 3,417 $
58 10 1397 مشهد لبنان 01063990 ساير حيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غير از رديفهاي 010631لغايت 01063390 100 176,329,800 Rls. 1,800 $
59 8 1397 مشهد لبنان 90292090 سرعت سنج و تاکومتر وا ستروبوسکوپ، كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,050 169,344,000 Rls. 4,032 $
60 2 1397 مشهد لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 800 168,000,000 Rls. 4,000 $
61 9 1397 مشهد لبنان 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان، غير مخملي باف، آماده مصرف 470 167,236,704 Rls. 1,880 $
62 6 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 282 161,742,000 Rls. 3,851 $
63 9 1397 مشهد لبنان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,000 158,383,800 Rls. 1,737 $
64 11 1397 مشهد لبنان 58109900 گلدوزي و قلابدوزي بازمينه نمايان ازساير مواد نسجي، بصورت توپ، نوا رياداراي فرم مشخص. 290 138,933,780 Rls. 1,740 $
65 11 1397 مشهد لبنان 74181010 ک ک ک قلمزنی، صنایع دستی/اشياء سرميز، اشياء آشپزخانهک يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاكکكردن ظروف، صيقلکكردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس. 378 135,819,747 Rls. 1,701 $
66 12 1397 مشهد لبنان 01063990 ساير حيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غير از رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 127,134,720 Rls. 1,440 $
67 10 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 241 123,193,226 Rls. 1,434 $
68 9 1397 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 117,090,400 Rls. 1,421 $
69 2 1397 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 113,400,000 Rls. 2,700 $
70 4 1397 مشهد لبنان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 665 109,991,200 Rls. 2,552 $
71 9 1397 مشهد لبنان 25084090 ساير خاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا و گل سر شور 550 102,126,080 Rls. 1,120 $
72 12 1397 مشهد لبنان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 282 91,244,202 Rls. 987 $
73 2 1397 مشهد لبنان 08131000 زردآلو، خشک کرده 525 88,200,000 Rls. 2,100 $
74 7 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 187 87,528,000 Rls. 2,084 $
75 5 1397 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 638 83,215,500 Rls. 1,913 $
76 5 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 179 76,893,180 Rls. 1,777 $
77 3 1397 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 306 73,127,100 Rls. 1,730 $
78 7 1397 مشهد لبنان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 570 71,820,000 Rls. 1,710 $
79 9 1397 مشهد لبنان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 258 70,576,416 Rls. 774 $
80 1 1397 مشهد لبنان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
81 4 1397 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 132 56,892,000 Rls. 1,320 $
82 2 1397 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 52,374,000 Rls. 1,247 $
83 9 1397 مشهد لبنان 01063390 ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد و شترمرغ استراليايي 160 51,417,600 Rls. 624 $
84 4 1397 مشهد لبنان 08131000 زردآلو، خشک کرده 294 50,685,600 Rls. 1,176 $
85 1 1397 مشهد لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 992 49,980,000 Rls. 1,190 $
86 11 1397 مشهد لبنان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 772 49,265,599 Rls. 617 $
87 8 1397 مشهد لبنان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 45,654,000 Rls. 533 $
88 12 1397 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 110 42,287,212 Rls. 487 $
89 2 1397 مشهد لبنان 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 115 40,572,000 Rls. 966 $
90 9 1397 مشهد لبنان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 210 38,297,280 Rls. 420 $
91 2 1397 مشهد لبنان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,225 35,994,000 Rls. 857 $
92 4 1397 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 277 35,816,100 Rls. 831 $
93 9 1397 مشهد لبنان 91051100 كه با نيروي برق كار مي كنند 125 32,996,625 Rls. 375 $
94 11 1397 مشهد لبنان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 124 29,703,084 Rls. 372 $
95 7 1397 مشهد لبنان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 170 28,560,000 Rls. 680 $
96 5 1397 مشهد لبنان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 52 21,924,000 Rls. 504 $
97 4 1397 مشهد لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 84 21,722,400 Rls. 504 $
98 5 1397 مشهد لبنان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 50 21,315,000 Rls. 490 $
99 6 1397 مشهد لبنان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 148 21,000,000 Rls. 500 $
100 12 1397 مشهد لبنان 58050000 "ديوار كوبهاي دستباف از نوع گوبلن،" 230 19,950,890 Rls. 230 $
مجموع کل
315,091,747,883 ريال
مجموع کل
5,296,078 دلار