آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 326 42,086,988,133 Rls. 472,192 $
2 8 1397 مشهد قطر 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 899,376 35,688,460,170 Rls. 434,380 $
3 2 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 763 35,589,023,820 Rls. 847,358 $
4 2 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 448 26,057,792,460 Rls. 620,423 $
5 12 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 227 22,152,632,349 Rls. 250,284 $
6 10 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 177 19,706,921,545 Rls. 211,377 $
7 7 1397 مشهد قطر 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 900,000 18,900,000,000 Rls. 450,000 $
8 5 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 266 16,895,119,860 Rls. 385,860 $
9 11 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 192 15,934,742,600 Rls. 192,650 $
10 12 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 530 14,635,896,197 Rls. 169,001 $
11 8 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 130 11,933,733,812 Rls. 187,691 $
12 12 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 147 11,703,105,222 Rls. 134,494 $
13 2 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 154 10,065,417,180 Rls. 239,652 $
14 7 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 162 9,889,446,000 Rls. 235,463 $
15 9 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 9,746,471,344 Rls. 110,778 $
16 7 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28,208 9,719,262,000 Rls. 231,411 $
17 11 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 118 8,844,867,853 Rls. 104,801 $
18 7 1397 مشهد قطر 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 240,940 7,539,000,000 Rls. 179,500 $
19 8 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 83 7,207,751,377 Rls. 119,536 $
20 5 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 103 6,579,500,160 Rls. 149,604 $
21 6 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 93 6,205,911,600 Rls. 147,760 $
22 8 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,325,312 6,178,107,239 Rls. 127,890 $
23 4 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 85 5,271,402,500 Rls. 123,250 $
24 10 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 68 5,149,994,133 Rls. 59,436 $
25 6 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 76 4,613,154,000 Rls. 109,837 $
26 7 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 73 4,429,267,500 Rls. 105,459 $
27 10 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 48 4,352,675,325 Rls. 46,247 $
28 8 1397 مشهد قطر 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,384 3,282,614,496 Rls. 38,304 $
29 4 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 50 3,052,166,740 Rls. 71,426 $
30 3 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 43 2,853,098,731 Rls. 67,721 $
31 4 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 47 2,761,427,600 Rls. 64,535 $
32 6 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 999,989 2,608,158,000 Rls. 62,099 $
33 9 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,531 2,221,617,433 Rls. 25,295 $
34 6 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,471 2,196,978,000 Rls. 52,309 $
35 3 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 779,216 2,033,023,520 Rls. 48,397 $
36 12 1397 مشهد قطر 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 45,160 1,952,244,220 Rls. 22,580 $
37 3 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 31 1,768,271,061 Rls. 42,005 $
38 2 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 619,856 1,594,026,000 Rls. 37,953 $
39 3 1397 مشهد قطر 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 18,822 1,526,035,680 Rls. 36,192 $
40 12 1397 مشهد قطر 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,000 1,423,668,400 Rls. 15,400 $
41 10 1397 مشهد قطر 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,073 1,252,095,091 Rls. 13,777 $
42 1 1397 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 23 1,168,146,000 Rls. 27,813 $
43 7 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 503,994 1,164,240,000 Rls. 27,720 $
44 9 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 221 1,126,812,456 Rls. 12,549 $
45 9 1397 مشهد قطر 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,071 1,126,408,000 Rls. 13,670 $
46 8 1397 مشهد قطر 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 26,790 1,125,180,000 Rls. 26,790 $
47 1 1397 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 1,037,333,800 Rls. 26,250 $
48 2 1397 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,085 925,612,380 Rls. 22,038 $
49 1 1397 مشهد قطر 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 10,030 895,857,677 Rls. 23,771 $
50 9 1397 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,476 875,249,056 Rls. 10,064 $
51 5 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 130 861,116,530 Rls. 20,299 $
52 8 1397 مشهد قطر 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت، سائيده شده، صيقلي شده. 43,564 821,253,517 Rls. 9,583 $
53 4 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 299 803,331,620 Rls. 18,787 $
54 9 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 159,840 753,379,909 Rls. 9,143 $
55 5 1397 مشهد قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 20,750 740,754,000 Rls. 17,637 $
56 7 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 315 711,984,000 Rls. 16,952 $
57 2 1397 مشهد قطر 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 3,935 681,576,000 Rls. 16,228 $
58 7 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 12 617,820,000 Rls. 14,710 $
59 9 1397 مشهد قطر 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 351 595,950,651 Rls. 6,675 $
60 10 1397 مشهد قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 109,780 592,653,660 Rls. 6,144 $
61 10 1397 مشهد قطر 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 706 507,703,824 Rls. 5,588 $
62 2 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 100 493,332,000 Rls. 11,746 $
63 2 1397 مشهد قطر 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 422 493,107,720 Rls. 11,741 $
64 1 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 177 480,932,544 Rls. 11,862 $
65 10 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 326 472,083,087 Rls. 5,108 $
66 5 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 823 462,118,630 Rls. 10,559 $
67 11 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 230 451,412,956 Rls. 5,156 $
68 6 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 418 446,334,000 Rls. 10,627 $
69 1 1397 مشهد قطر 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,602 442,541,308 Rls. 10,928 $
70 9 1397 مشهد قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 52,600 441,148,192 Rls. 4,838 $
71 1 1397 مشهد قطر 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,614 402,858,640 Rls. 10,652 $
72 8 1397 مشهد قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,050 391,608,000 Rls. 9,324 $
73 2 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 738 375,249,000 Rls. 8,934 $
74 3 1397 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 110 354,464,250 Rls. 8,425 $
75 5 1397 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 24 349,892,500 Rls. 7,970 $
76 11 1397 مشهد قطر 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 131 346,428,806 Rls. 3,946 $
77 8 1397 مشهد قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 957 337,008,000 Rls. 8,024 $
78 9 1397 مشهد قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,210 330,997,920 Rls. 3,630 $
79 10 1397 مشهد قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 910 321,725,820 Rls. 3,540 $
80 11 1397 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 500 317,919,000 Rls. 3,500 $
81 9 1397 مشهد قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 850 310,025,600 Rls. 3,400 $
82 9 1397 مشهد قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس، ميناكاري شده، صنايع دستي 118 301,271,936 Rls. 3,304 $
83 2 1397 مشهد قطر 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,145 295,260,000 Rls. 7,030 $
84 8 1397 مشهد قطر 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 14,140 285,054,000 Rls. 6,787 $
85 2 1397 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 966 284,004,000 Rls. 6,762 $
86 9 1397 مشهد قطر 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 317 279,632,040 Rls. 3,170 $
87 8 1397 مشهد قطر 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 826 277,536,000 Rls. 6,608 $
88 1 1397 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 98,000 259,308,000 Rls. 6,174 $
89 8 1397 مشهد قطر 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,859 234,234,000 Rls. 5,577 $
90 1 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 484 228,010,763 Rls. 5,699 $
91 9 1397 مشهد قطر 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 808 224,452,336 Rls. 2,515 $
92 9 1397 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 376 205,711,104 Rls. 2,256 $
93 2 1397 مشهد قطر 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 1,543 194,443,200 Rls. 4,630 $
94 7 1397 مشهد قطر 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 197 182,196,000 Rls. 4,338 $
95 8 1397 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 363 178,458,000 Rls. 3,830 $
96 8 1397 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 596 171,192,000 Rls. 4,076 $
97 9 1397 مشهد قطر 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 108 167,413,824 Rls. 1,836 $
98 8 1397 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 405 145,773,999 Rls. 1,701 $
99 3 1397 مشهد قطر 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 122 140,012,708 Rls. 3,323 $
100 8 1397 مشهد قطر 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 945 137,718,293 Rls. 1,607 $
مجموع کل
436,947,302,607 ريال
مجموع کل
7,611,870 دلار