آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 869,330 91,984,528,958 Rls. 991,952 $
2 12 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,190 70,329,743,520 Rls. 785,520 $
3 10 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,280 59,781,522,240 Rls. 650,240 $
4 12 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 613,065 51,025,929,887 Rls. 570,150 $
5 10 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 656,715 47,544,046,540 Rls. 512,922 $
6 10 1397 مشهد قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 319,360 45,662,797,090 Rls. 486,504 $
7 10 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 808,462 45,347,264,482 Rls. 493,660 $
8 9 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,400 44,446,907,200 Rls. 509,200 $
9 1 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 701,421 43,248,127,358 Rls. 1,052,129 $
10 8 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 84,840 43,189,104,000 Rls. 585,114 $
11 2 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,266,175 42,543,522,000 Rls. 1,012,941 $
12 12 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 816,042 39,511,724,148 Rls. 450,504 $
13 5 1397 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 213,526 37,332,931,120 Rls. 854,104 $
14 2 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 588,765 37,092,090,000 Rls. 883,145 $
15 11 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 793,537 35,655,477,346 Rls. 429,834 $
16 11 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 444,399 35,405,170,587 Rls. 413,291 $
17 9 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 444,040 31,666,089,166 Rls. 352,194 $
18 7 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 470,670 27,497,484,000 Rls. 654,702 $
19 9 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 382,633 25,006,270,125 Rls. 285,825 $
20 2 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 703,662 23,766,960,000 Rls. 565,880 $
21 2 1397 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 237,500 23,640,750,000 Rls. 562,875 $
22 12 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 244,500 23,554,647,050 Rls. 268,950 $
23 1 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 746,713 23,315,005,349 Rls. 597,370 $
24 3 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 668,862 21,917,705,537 Rls. 520,410 $
25 11 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,014 20,713,400,880 Rls. 231,376 $
26 5 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 646,513 20,514,941,400 Rls. 475,938 $
27 2 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,680 20,388,480,000 Rls. 485,440 $
28 4 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 650,987 20,272,428,880 Rls. 474,079 $
29 4 1397 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 117,544 20,264,585,600 Rls. 470,176 $
30 2 1397 مشهد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 683,703 20,100,822,000 Rls. 478,591 $
31 12 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 265,208 19,997,364,739 Rls. 221,681 $
32 7 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,830 19,766,880,000 Rls. 470,640 $
33 11 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 214,700 18,943,121,230 Rls. 236,170 $
34 12 1397 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 95,654 18,880,040,998 Rls. 215,221 $
35 10 1397 مشهد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 240,737 18,653,039,136 Rls. 201,676 $
36 9 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 142,836 17,835,827,435 Rls. 198,684 $
37 11 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 264,498 17,594,059,254 Rls. 212,258 $
38 2 1397 مشهد قزاقستان 32041610 گرانول مستربچ 176,160 17,081,757,000 Rls. 406,708 $
39 9 1397 مشهد قزاقستان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 19,770 16,933,793,004 Rls. 191,967 $
40 9 1397 مشهد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 176,199 16,626,350,784 Rls. 185,008 $
41 12 1397 مشهد قزاقستان 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 19,860 16,523,798,040 Rls. 178,740 $
42 8 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 248,724 16,152,140,938 Rls. 274,991 $
43 3 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 475,097 15,099,216,046 Rls. 358,596 $
44 8 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 389,176 14,870,986,000 Rls. 231,697 $
45 6 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 427,588 14,366,940,000 Rls. 342,070 $
46 5 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,495 14,191,380,000 Rls. 323,960 $
47 7 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 398,319 13,319,166,000 Rls. 317,123 $
48 10 1397 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 59,969 12,985,917,232 Rls. 155,919 $
49 8 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 259,685 12,241,061,875 Rls. 187,551 $
50 1 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 382,624 12,075,066,334 Rls. 306,098 $
51 2 1397 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 96,042 11,849,880,000 Rls. 282,140 $
52 7 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 359,304 11,805,108,000 Rls. 281,074 $
53 6 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 198,644 11,605,146,000 Rls. 276,313 $
54 11 1397 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 68,627 10,983,228,362 Rls. 131,590 $
55 4 1397 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 109,000 10,980,541,800 Rls. 258,330 $
56 9 1397 مشهد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 59,430 10,838,130,240 Rls. 118,860 $
57 8 1397 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 121,258 10,185,672,000 Rls. 181,033 $
58 3 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 145,488 10,145,714,480 Rls. 240,802 $
59 2 1397 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم يا الياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا ر حتي به صورت رول 45,617 9,579,570,000 Rls. 228,085 $
60 7 1397 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 55,000 9,240,000,000 Rls. 220,000 $
61 11 1397 مشهد قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 74,604 9,114,731,573 Rls. 104,108 $
62 11 1397 مشهد قزاقستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 62,000 9,010,732,800 Rls. 99,200 $
63 1 1397 مشهد قزاقستان 08081000 سيب، تازه 452,317 8,822,954,669 Rls. 226,164 $
64 6 1397 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 294,821 8,821,974,000 Rls. 210,047 $
65 12 1397 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم يا الياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا ر حتي به صورت رول 45,549 8,319,230,959 Rls. 93,275 $
66 1 1397 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,720 8,244,348,000 Rls. 213,760 $
67 5 1397 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 191,296 7,636,682,840 Rls. 177,238 $
68 10 1397 مشهد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 81,916 7,398,206,757 Rls. 79,975 $
69 12 1397 مشهد قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 49,980 7,370,205,738 Rls. 83,479 $
70 2 1397 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 69,000 7,245,000,000 Rls. 172,500 $
71 10 1397 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم يا الياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا ر حتي به صورت رول 27,184 7,082,107,147 Rls. 78,169 $
72 6 1397 مشهد قزاقستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 39,875 6,699,000,000 Rls. 159,500 $
73 9 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 70,000 6,661,050,000 Rls. 77,000 $
74 11 1397 مشهد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 98,271 6,564,927,778 Rls. 77,634 $
75 5 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 183,940 6,369,518,430 Rls. 147,152 $
76 1 1397 مشهد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 205,531 6,196,384,100 Rls. 152,853 $
77 10 1397 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 56,118 5,919,677,108 Rls. 61,745 $
78 2 1397 مشهد قزاقستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 110,600 5,917,968,000 Rls. 140,904 $
79 10 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 62,000 5,685,424,800 Rls. 68,200 $
80 3 1397 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 54,117 5,679,454,292 Rls. 134,764 $
81 6 1397 مشهد قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 48,911 5,595,576,000 Rls. 133,228 $
82 10 1397 مشهد قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 180,382 5,524,075,801 Rls. 63,734 $
83 8 1397 مشهد قزاقستان 32041610 گرانول مستربچ 115,800 5,471,325,000 Rls. 85,183 $
84 4 1397 مشهد قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 18,100 5,460,770,000 Rls. 126,700 $
85 3 1397 مشهد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 164,168 5,438,923,890 Rls. 129,054 $
86 2 1397 مشهد قزاقستان 08081000 سيب، تازه 256,806 5,392,968,000 Rls. 128,404 $
87 11 1397 مشهد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,930 5,353,281,224 Rls. 66,448 $
88 12 1397 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 45,310 5,235,706,775 Rls. 58,903 $
89 6 1397 مشهد قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 62,208 5,225,472,000 Rls. 124,416 $
90 9 1397 مشهد قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 136,171 5,210,605,465 Rls. 58,282 $
91 1 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 125,000 5,181,962,500 Rls. 137,500 $
92 6 1397 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 50,000 4,977,000,000 Rls. 118,500 $
93 8 1397 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 50,000 4,977,000,000 Rls. 57,793 $
94 8 1397 مشهد قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 69,000 4,926,967,500 Rls. 71,838 $
95 8 1397 مشهد قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 85,000 4,888,378,000 Rls. 73,777 $
96 11 1397 مشهد قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 4,176 4,874,839,680 Rls. 55,680 $
97 10 1397 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 54,696 4,806,626,073 Rls. 49,877 $
98 5 1397 مشهد قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 79,507 4,770,955,500 Rls. 110,594 $
99 11 1397 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم يا الياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا ر حتي به صورت رول 30,536 4,727,360,500 Rls. 58,988 $
100 4 1397 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 131,226 4,509,625,740 Rls. 104,981 $
مجموع کل
1,771,380,352,029 ريال
مجموع کل
28,911,546 دلار