آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,050 92,890,658,400 Rls. 1,032,400 $
2 12 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 334,582 66,587,501,649 Rls. 735,605 $
3 9 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 79,924 56,462,086,384 Rls. 639,392 $
4 8 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,810 42,833,254,080 Rls. 531,260 $
5 10 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 53,858 39,158,212,912 Rls. 430,864 $
6 6 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 214,718 36,287,328,000 Rls. 863,984 $
7 10 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 78,656 30,240,089,296 Rls. 314,624 $
8 6 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,900 27,518,400,000 Rls. 655,200 $
9 11 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 109,362 23,583,891,956 Rls. 282,100 $
10 5 1397 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششهاي سر، كشباف يا قلاب باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده. 40,296 19,474,000,500 Rls. 453,264 $
11 12 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 336,562 19,453,116,361 Rls. 219,701 $
12 8 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 72,634 19,406,729,140 Rls. 290,536 $
13 9 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 54,282 18,614,305,536 Rls. 217,128 $
14 8 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 207,521 18,580,644,055 Rls. 213,264 $
15 5 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 101,463 17,501,051,200 Rls. 405,852 $
16 9 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 191,558 17,445,465,590 Rls. 201,135 $
17 4 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,425 15,491,964,000 Rls. 363,400 $
18 5 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,700 14,853,960,000 Rls. 349,600 $
19 11 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 206,494 14,852,938,851 Rls. 178,333 $
20 2 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 136,422 14,324,268,000 Rls. 341,054 $
21 9 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 67,000 14,000,898,240 Rls. 158,790 $
22 5 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 23,757 13,785,087,900 Rls. 319,927 $
23 9 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 219,096 13,760,867,923 Rls. 157,716 $
24 12 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 159,462 13,527,947,697 Rls. 148,300 $
25 8 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 203,213 12,404,589,465 Rls. 195,475 $
26 10 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 190,413 12,318,900,555 Rls. 137,169 $
27 3 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 358,964 12,088,057,030 Rls. 287,071 $
28 9 1397 مشهد قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 68,336 12,028,420,932 Rls. 136,672 $
29 7 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 71,571 12,023,928,000 Rls. 286,284 $
30 4 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 69,188 11,899,594,240 Rls. 276,752 $
31 1 1397 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 96,218 11,649,230,280 Rls. 288,654 $
32 7 1397 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,200 11,155,200,000 Rls. 265,600 $
33 12 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 134,790 10,913,843,555 Rls. 122,715 $
34 5 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 342,253 10,897,812,040 Rls. 252,442 $
35 2 1397 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 83,845 10,564,512,000 Rls. 251,536 $
36 11 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 215,968 10,270,999,770 Rls. 127,419 $
37 9 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 11,826 10,025,055,526 Rls. 114,738 $
38 2 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 250,251 8,939,112,000 Rls. 212,836 $
39 6 1397 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 102,317 8,594,628,000 Rls. 204,634 $
40 11 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 64,419 8,426,442,672 Rls. 96,931 $
41 9 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 27,719 7,809,388,085 Rls. 89,145 $
42 9 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,960 7,457,328,280 Rls. 85,140 $
43 5 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 71,755 7,404,777,280 Rls. 170,058 $
44 7 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 20,800 7,290,360,000 Rls. 173,580 $
45 12 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 7,696 7,113,604,660 Rls. 76,960 $
46 12 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 58,000 6,970,428,400 Rls. 75,400 $
47 3 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 222,786 6,740,705,065 Rls. 160,085 $
48 6 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 17,617 6,734,658,000 Rls. 160,349 $
49 10 1397 مشهد قرقيزستان 15060000 ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 19,980 6,553,489,950 Rls. 69,930 $
50 3 1397 مشهد قرقيزستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 116,750 6,452,452,872 Rls. 153,204 $
51 1 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 193,580 6,135,570,400 Rls. 154,864 $
52 2 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 9,672 6,093,360,000 Rls. 145,080 $
53 10 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 32,041 6,038,866,642 Rls. 69,398 $
54 2 1397 مشهد قرقيزستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 105,325 5,803,812,000 Rls. 138,186 $
55 10 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,619 5,767,071,648 Rls. 63,456 $
56 9 1397 مشهد قرقيزستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 34,025 5,758,176,272 Rls. 68,050 $
57 4 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 146,931 5,685,067,880 Rls. 133,758 $
58 10 1397 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 69,900 5,601,047,924 Rls. 66,182 $
59 7 1397 مشهد قرقيزستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 72,790 5,502,924,000 Rls. 131,022 $
60 6 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 54,500 5,424,930,000 Rls. 129,165 $
61 10 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 76,629 5,396,533,584 Rls. 58,671 $
62 11 1397 مشهد قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,953 5,240,715,309 Rls. 59,859 $
63 1 1397 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 155,313 5,218,500,000 Rls. 124,250 $
64 11 1397 مشهد قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,470 5,173,155,054 Rls. 59,202 $
65 8 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 8,866 5,080,155,000 Rls. 65,261 $
66 12 1397 مشهد قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 118,200 5,016,338,580 Rls. 56,145 $
67 12 1397 مشهد قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 38,604 5,010,550,119 Rls. 57,951 $
68 6 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 158,278 4,786,824,000 Rls. 113,972 $
69 1 1397 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 47,800 4,757,970,000 Rls. 113,285 $
70 12 1397 مشهد قرقيزستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,990 4,694,417,534 Rls. 52,406 $
71 6 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 122,314 4,681,656,000 Rls. 111,468 $
72 8 1397 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 27,050 4,612,383,940 Rls. 53,657 $
73 11 1397 مشهد قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 115,200 4,593,183,120 Rls. 54,720 $
74 3 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 8,207 4,533,691,500 Rls. 107,530 $
75 11 1397 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 46,770 4,481,309,917 Rls. 55,466 $
76 2 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 39,375 4,427,136,000 Rls. 105,408 $
77 3 1397 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 42,335 4,416,514,660 Rls. 104,843 $
78 12 1397 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 16,296 4,373,149,676 Rls. 50,267 $
79 9 1397 مشهد قرقيزستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 88,582 4,261,256,630 Rls. 48,387 $
80 1 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 114,786 4,169,724,000 Rls. 103,907 $
81 11 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 4,145 4,125,776,813 Rls. 49,375 $
82 1 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 71,238 4,111,745,132 Rls. 106,857 $
83 2 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 64,389 4,094,832,000 Rls. 97,496 $
84 12 1397 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 78,406 4,077,321,888 Rls. 45,678 $
85 8 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 100,773 4,052,473,780 Rls. 46,746 $
86 10 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 60,661 3,963,538,952 Rls. 42,446 $
87 5 1397 مشهد قرقيزستان 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 22,445 3,958,400,200 Rls. 89,780 $
88 12 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 62,140 3,953,898,988 Rls. 43,897 $
89 1 1397 مشهد قرقيزستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 22,786 3,828,048,000 Rls. 91,144 $
90 9 1397 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 31,240 3,823,648,905 Rls. 43,455 $
91 4 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 5,883 3,803,359,500 Rls. 88,245 $
92 4 1397 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 98,518 3,646,164,080 Rls. 84,881 $
93 8 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 82,740 3,609,765,547 Rls. 49,854 $
94 7 1397 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 33,508 3,582,516,000 Rls. 85,298 $
95 5 1397 مشهد قرقيزستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 45,766 3,543,802,740 Rls. 82,378 $
96 3 1397 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 20,927 3,527,706,244 Rls. 83,708 $
97 10 1397 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 2,946 3,477,911,025 Rls. 37,515 $
98 8 1397 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 43,688 3,407,049,444 Rls. 39,756 $
99 9 1397 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 49,717 3,397,536,701 Rls. 39,610 $
100 12 1397 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 102,358 3,381,158,538 Rls. 37,247 $
مجموع کل
1,133,464,832,193 ريال
مجموع کل
17,915,390 دلار