آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 807,336 56,517,074,147 Rls. 645,869 $
2 6 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 843,750 37,209,354,000 Rls. 885,937 $
3 11 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 505,274 32,565,499,516 Rls. 404,219 $
4 8 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 409,400 28,380,017,400 Rls. 323,703 $
5 5 1397 مشهد فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 55,550 15,582,656,000 Rls. 355,520 $
6 12 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 160,758 11,119,146,154 Rls. 128,606 $
7 4 1397 مشهد فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 56,481 3,762,984,960 Rls. 88,416 $
8 11 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,378 3,644,485,477 Rls. 41,627 $
9 8 1397 مشهد فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 59,606 3,371,620,033 Rls. 59,606 $
10 7 1397 مشهد فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 97,520 3,276,672,000 Rls. 78,016 $
11 5 1397 مشهد فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 61,899 2,906,946,720 Rls. 68,088 $
12 2 1397 مشهد فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 55,118 2,338,713,360 Rls. 55,684 $
13 12 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 21,031 2,155,816,384 Rls. 24,418 $
14 4 1397 مشهد فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 38,572 2,018,486,140 Rls. 46,988 $
15 3 1397 مشهد فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 45,274 2,009,431,260 Rls. 47,538 $
16 6 1397 مشهد فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 20,016 1,480,458,000 Rls. 35,249 $
17 1 1397 مشهد فدراسيون روسيه 08081000 سيب، تازه 77,595 1,462,217,913 Rls. 38,799 $
18 6 1397 مشهد فدراسيون روسيه 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 18,810 1,050,969,616 Rls. 25,023 $
19 7 1397 مشهد فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 19,758 1,011,192,000 Rls. 24,076 $
20 3 1397 مشهد فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 20,006 835,246,485 Rls. 19,809 $
21 3 1397 مشهد فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 18,305 771,830,325 Rls. 18,305 $
22 2 1397 مشهد فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,808 363,132,000 Rls. 8,646 $
23 12 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 50,800 234,175,934 Rls. 2,692 $
24 6 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,040 153,846,000 Rls. 3,663 $
25 4 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,125 153,823,900 Rls. 3,569 $
26 2 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,270 153,552,000 Rls. 3,656 $
27 3 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,264 149,474,925 Rls. 3,545 $
28 5 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 21,290 144,522,000 Rls. 3,441 $
29 11 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 20,390 89,443,225 Rls. 1,075 $
30 10 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,005 87,198,744 Rls. 1,046 $
31 2 1397 مشهد فدراسيون روسيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 420 86,100,000 Rls. 2,050 $
32 8 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,170 67,074,000 Rls. 1,597 $
33 9 1397 مشهد فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 82 46,473,600 Rls. 564 $
34 1 1397 مشهد فدراسيون روسيه 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 120 27,720,000 Rls. 660 $
مجموع کل
215,227,354,218 ريال
مجموع کل
3,451,700 دلار
[1]