آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 317,643 182,542,572,298 Rls. 2,368,728 $
2 9 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 369,034 156,426,026,084 Rls. 1,816,819 $
3 8 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 316,797 134,303,964,568 Rls. 1,970,876 $
4 2 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 453,361 124,986,372,000 Rls. 2,975,866 $
5 7 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 326,552 117,037,483,500 Rls. 2,786,607 $
6 4 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 405,365 114,383,888,240 Rls. 2,675,351 $
7 7 1397 مشهد عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,823,936 110,825,358,000 Rls. 2,638,699 $
8 8 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 15,007,375 107,844,771,848 Rls. 1,612,032 $
9 10 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 11,314,638 100,513,587,187 Rls. 1,083,093 $
10 5 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 336,878 93,934,518,320 Rls. 2,181,890 $
11 4 1397 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 209,434 92,826,089,196 Rls. 2,182,838 $
12 8 1397 مشهد عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,228,035 88,502,390,475 Rls. 1,749,843 $
13 9 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 334,836 87,164,219,160 Rls. 1,006,745 $
14 6 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,724,740 84,153,888,000 Rls. 2,003,664 $
15 6 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 301,458 83,587,663,830 Rls. 1,990,182 $
16 10 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 444,940 83,072,602,909 Rls. 920,737 $
17 12 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 576,905 82,796,351,408 Rls. 936,234 $
18 7 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 284,782 78,951,474,000 Rls. 1,879,797 $
19 9 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 187,035 77,670,658,277 Rls. 902,743 $
20 9 1397 مشهد عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,621,505 77,091,377,796 Rls. 873,933 $
21 11 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 470,492 76,207,022,324 Rls. 913,807 $
22 8 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 390,687 72,977,513,081 Rls. 921,967 $
23 8 1397 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 81,946 71,279,958,140 Rls. 831,748 $
24 6 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 178,771 70,857,318,000 Rls. 1,687,079 $
25 8 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 372,724 70,594,876,170 Rls. 997,344 $
26 12 1397 مشهد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 519,920 65,521,898,316 Rls. 714,763 $
27 9 1397 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 78,058 65,284,254,336 Rls. 792,285 $
28 3 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 233,448 64,941,800,943 Rls. 1,540,816 $
29 3 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 655,225 62,031,303,300 Rls. 1,471,761 $
30 11 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 359,354 61,279,821,666 Rls. 735,813 $
31 5 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,916,920 61,047,954,190 Rls. 1,420,045 $
32 12 1397 مشهد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,919,290 58,702,430,188 Rls. 672,408 $
33 5 1397 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 136,872 58,532,846,400 Rls. 1,393,640 $
34 9 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,538,079 57,121,274,437 Rls. 657,030 $
35 3 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 437,759 55,900,242,117 Rls. 1,326,095 $
36 1 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 222,826 54,312,721,698 Rls. 1,373,613 $
37 11 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 407,018 54,193,908,097 Rls. 648,383 $
38 8 1397 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 308,647 54,113,977,738 Rls. 622,138 $
39 4 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,549,105 53,505,845,580 Rls. 1,252,047 $
40 12 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 432,233 52,850,457,082 Rls. 597,260 $
41 12 1397 مشهد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 341,524 52,332,983,276 Rls. 591,458 $
42 7 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 499,099 52,248,126,000 Rls. 1,244,003 $
43 12 1397 مشهد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,095,210 48,766,176,775 Rls. 556,322 $
44 11 1397 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 309,822 48,008,665,610 Rls. 577,563 $
45 5 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 402,152 47,578,100,000 Rls. 1,110,344 $
46 6 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 439,348 47,007,198,000 Rls. 1,119,219 $
47 12 1397 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 254,400 45,785,349,047 Rls. 521,480 $
48 10 1397 مشهد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 155,602 44,357,275,698 Rls. 466,806 $
49 4 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 345,730 44,319,590,940 Rls. 1,037,723 $
50 12 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,706,021 38,899,556,493 Rls. 440,825 $
51 1 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 320,046 38,051,341,408 Rls. 935,123 $
52 2 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 273,120 37,142,658,000 Rls. 884,349 $
53 10 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 195,313 36,891,488,379 Rls. 399,760 $
54 8 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 260,077 36,426,446,610 Rls. 418,918 $
55 4 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,423,280 36,209,368,670 Rls. 848,151 $
56 12 1397 مشهد عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,000,000 36,198,080,000 Rls. 410,000 $
57 12 1397 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 270,606 35,767,939,944 Rls. 406,252 $
58 11 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 399,929 33,718,260,153 Rls. 399,815 $
59 2 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 354,662 33,359,676,000 Rls. 794,278 $
60 12 1397 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 421,751 33,355,900,871 Rls. 375,640 $
61 8 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,480,465 30,912,386,544 Rls. 498,956 $
62 11 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,957,175 29,283,512,850 Rls. 346,550 $
63 5 1397 مشهد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,068,880 29,119,072,200 Rls. 666,722 $
64 11 1397 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 286,246 28,321,445,407 Rls. 326,042 $
65 9 1397 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 311,041 28,269,775,737 Rls. 331,140 $
66 8 1397 مشهد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,792,540 28,130,375,745 Rls. 625,672 $
67 9 1397 مشهد عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 907,096 27,958,124,178 Rls. 318,487 $
68 9 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 115,081 27,766,899,338 Rls. 314,248 $
69 3 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,092,920 27,552,395,027 Rls. 653,390 $
70 12 1397 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 27,413,424,000 Rls. 310,500 $
71 9 1397 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,006,045 27,362,762,863 Rls. 329,304 $
72 12 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 109,374 27,147,829,809 Rls. 305,873 $
73 10 1397 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 57,844 26,956,260,784 Rls. 299,802 $
74 7 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 211,587 26,659,962,000 Rls. 634,761 $
75 12 1397 مشهد عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 27,574 26,249,115,543 Rls. 294,252 $
76 10 1397 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 177,800 26,175,171,865 Rls. 295,272 $
77 12 1397 مشهد عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 95,864 25,748,888,874 Rls. 287,592 $
78 1 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 234,994 25,336,213,356 Rls. 642,431 $
79 6 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,811,173 25,233,306,000 Rls. 600,793 $
80 10 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 89,769 25,044,901,425 Rls. 269,307 $
81 5 1397 مشهد عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 189,709 24,741,589,720 Rls. 569,126 $
82 12 1397 مشهد عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 99,940 24,586,849,080 Rls. 267,840 $
83 4 1397 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 140,501 24,476,017,390 Rls. 575,967 $
84 9 1397 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 142,200 24,428,685,600 Rls. 287,427 $
85 9 1397 مشهد عراق 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر و بيشتر 475,900 24,129,237,854 Rls. 265,903 $
86 2 1397 مشهد عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,697,669 23,994,600,000 Rls. 571,300 $
87 4 1397 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 204,870 23,955,619,230 Rls. 559,117 $
88 8 1397 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 78,904 23,383,270,224 Rls. 277,466 $
89 12 1397 مشهد عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 92,800 23,358,962,640 Rls. 264,577 $
90 12 1397 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 149,570 22,775,382,097 Rls. 254,726 $
91 10 1397 مشهد عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 95,830 22,717,146,125 Rls. 239,575 $
92 7 1397 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 252,592 22,509,312,000 Rls. 535,936 $
93 11 1397 مشهد عراق 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 134,064 22,367,776,752 Rls. 268,128 $
94 8 1397 مشهد عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 30,100 22,356,022,500 Rls. 254,993 $
95 11 1397 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 132,829 22,178,400,712 Rls. 265,660 $
96 7 1397 مشهد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,821,809 21,994,560,000 Rls. 523,680 $
97 11 1397 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 172,651 21,440,147,002 Rls. 260,888 $
98 9 1397 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 123,602 21,355,005,879 Rls. 239,878 $
99 12 1397 مشهد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 64,350 21,204,832,262 Rls. 234,293 $
100 12 1397 مشهد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 478,920 21,137,420,433 Rls. 240,819 $
مجموع کل
5,152,029,523,818 ريال
مجموع کل
85,973,141 دلار