آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 446,120 124,851,595,104 Rls. 1,421,493 $
2 9 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 449,322 123,285,933,342 Rls. 1,354,518 $
3 10 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 842,547 98,631,278,081 Rls. 1,183,326 $
4 9 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 370,882 97,313,041,635 Rls. 1,113,811 $
5 9 1397 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 74,428 76,154,507,306 Rls. 864,097 $
6 12 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,077,745 70,024,728,982 Rls. 789,566 $
7 8 1397 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 61,019 69,028,897,701 Rls. 977,166 $
8 12 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 327,230 62,811,541,190 Rls. 711,368 $
9 9 1397 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 201,206 61,952,076,565 Rls. 706,944 $
10 11 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 534,526 61,943,759,179 Rls. 743,988 $
11 10 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 218,340 57,425,856,209 Rls. 628,254 $
12 8 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 287,221 56,701,491,192 Rls. 836,523 $
13 12 1397 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 89,890 54,805,611,311 Rls. 616,308 $
14 8 1397 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 367,442 52,048,266,202 Rls. 929,137 $
15 11 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 854,262 51,855,231,335 Rls. 619,035 $
16 12 1397 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 242,705 51,509,894,580 Rls. 582,313 $
17 8 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 284,708 50,140,771,109 Rls. 874,727 $
18 8 1397 مشهد ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 360,341 47,976,472,306 Rls. 667,437 $
19 10 1397 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 128,439 45,752,293,182 Rls. 495,288 $
20 7 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 328,235 43,766,100,000 Rls. 1,042,050 $
21 11 1397 مشهد ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 308,447 43,022,611,493 Rls. 514,157 $
22 11 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 272,782 42,965,807,188 Rls. 521,020 $
23 5 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 317,405 42,415,071,680 Rls. 981,753 $
24 7 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 335,357 42,255,024,000 Rls. 1,006,072 $
25 7 1397 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 353,176 40,493,586,000 Rls. 964,133 $
26 8 1397 مشهد ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 129,000 39,669,876,000 Rls. 555,009 $
27 12 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 275,015 39,320,738,023 Rls. 446,289 $
28 10 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 152,924 39,292,048,200 Rls. 443,400 $
29 10 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 549,569 36,217,303,604 Rls. 404,858 $
30 10 1397 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 595,720 35,951,442,856 Rls. 389,965 $
31 12 1397 مشهد ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 216,027 35,463,538,911 Rls. 404,590 $
32 9 1397 مشهد ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 154,986 35,323,921,719 Rls. 403,232 $
33 12 1397 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 301,044 35,214,559,859 Rls. 394,787 $
34 9 1397 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 124,521 33,816,057,704 Rls. 388,658 $
35 9 1397 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 594,405 33,726,243,777 Rls. 388,281 $
36 9 1397 مشهد ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 161,518 33,116,380,961 Rls. 382,797 $
37 2 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 323,253 29,692,698,000 Rls. 706,969 $
38 9 1397 مشهد ترکمنستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 39,744 29,394,803,712 Rls. 322,368 $
39 8 1397 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 697,105 29,082,080,096 Rls. 443,715 $
40 7 1397 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 57,466 27,895,728,000 Rls. 664,184 $
41 12 1397 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 471,485 26,811,968,554 Rls. 305,750 $
42 9 1397 مشهد ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 151,205 26,803,998,220 Rls. 302,450 $
43 10 1397 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 43,662 26,433,322,723 Rls. 317,042 $
44 9 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 425,577 26,062,439,821 Rls. 301,500 $
45 9 1397 مشهد ترکمنستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 98,574 26,042,392,305 Rls. 296,252 $
46 8 1397 مشهد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 438,400 23,556,455,700 Rls. 363,751 $
47 5 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 205,258 23,318,987,190 Rls. 538,044 $
48 8 1397 مشهد ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 167,855 22,698,836,308 Rls. 346,308 $
49 12 1397 مشهد ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 62,999 22,290,076,705 Rls. 248,848 $
50 8 1397 مشهد ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 186,682 22,194,328,505 Rls. 363,741 $
51 5 1397 مشهد ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 984,000 21,491,772,500 Rls. 492,000 $
52 9 1397 مشهد ترکمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 135,785 21,445,080,525 Rls. 246,121 $
53 10 1397 مشهد ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 94,414 20,559,268,923 Rls. 227,911 $
54 10 1397 مشهد ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 126,349 20,498,748,216 Rls. 233,450 $
55 6 1397 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 162,488 20,473,446,000 Rls. 487,463 $
56 11 1397 مشهد ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 87,300 20,331,395,292 Rls. 243,636 $
57 6 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 170,305 20,244,168,000 Rls. 482,004 $
58 10 1397 مشهد ترکمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 71,540 20,113,113,300 Rls. 214,620 $
59 2 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 176,625 19,898,298,000 Rls. 473,769 $
60 12 1397 مشهد ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 80,300 19,619,965,200 Rls. 224,400 $
61 8 1397 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 83,697 19,473,179,553 Rls. 262,915 $
62 8 1397 مشهد ترکمنستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 84,548 19,293,347,171 Rls. 282,900 $
63 4 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 144,285 19,246,066,080 Rls. 446,508 $
64 12 1397 مشهد ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 70,610 19,101,963,480 Rls. 211,830 $
65 11 1397 مشهد ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 95,520 19,017,930,445 Rls. 219,887 $
66 5 1397 مشهد ترکمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 268,690 18,907,812,500 Rls. 430,438 $
67 9 1397 مشهد ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 942,003 18,611,846,247 Rls. 211,235 $
68 12 1397 مشهد ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 14,040 18,357,067,800 Rls. 210,600 $
69 12 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 147,724 18,226,424,692 Rls. 206,813 $
70 10 1397 مشهد ترکمنستان 32091040 رنگ ها و پوشش ساختماني بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 117,600 17,958,148,480 Rls. 188,496 $
71 8 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 386,684 17,864,332,077 Rls. 283,714 $
72 11 1397 مشهد ترکمنستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 68,920 17,778,736,425 Rls. 206,760 $
73 10 1397 مشهد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 329,000 17,748,529,494 Rls. 196,854 $
74 8 1397 مشهد ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,141,581 17,248,610,592 Rls. 245,478 $
75 5 1397 مشهد ترکمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 181,225 17,205,331,380 Rls. 404,810 $
76 10 1397 مشهد ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,573,895 17,139,378,752 Rls. 183,498 $
77 2 1397 مشهد ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,700,993 17,080,056,000 Rls. 406,668 $
78 4 1397 مشهد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 164,350 17,055,768,860 Rls. 399,117 $
79 9 1397 مشهد ترکمنستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 55,555 16,882,515,924 Rls. 188,887 $
80 5 1397 مشهد ترکمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده 735,250 16,802,034,660 Rls. 387,461 $
81 2 1397 مشهد ترکمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 495,321 16,788,114,000 Rls. 399,717 $
82 7 1397 مشهد ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 102,280 16,581,600,000 Rls. 394,800 $
83 8 1397 مشهد ترکمنستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 130,980 16,428,099,600 Rls. 225,549 $
84 2 1397 مشهد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 162,268 16,370,298,000 Rls. 389,769 $
85 6 1397 مشهد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 163,210 16,340,016,000 Rls. 389,048 $
86 9 1397 مشهد ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 96,558 16,107,446,186 Rls. 189,811 $
87 7 1397 مشهد ترکمنستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 211,589 15,996,078,000 Rls. 380,859 $
88 11 1397 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 92,819 15,940,933,754 Rls. 185,434 $
89 2 1397 مشهد ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 107,761 15,440,460,000 Rls. 367,630 $
90 10 1397 مشهد ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 56,099 15,357,844,791 Rls. 180,457 $
91 12 1397 مشهد ترکمنستان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 21,015 15,350,550,138 Rls. 176,526 $
92 8 1397 مشهد ترکمنستان 34011150 صابون رختشويي 237,948 15,313,955,460 Rls. 220,660 $
93 11 1397 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 155,640 15,190,813,800 Rls. 181,950 $
94 2 1397 مشهد ترکمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 468,801 15,062,586,000 Rls. 358,633 $
95 7 1397 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 488,443 14,856,870,000 Rls. 353,735 $
96 5 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 111,353 14,849,038,200 Rls. 346,815 $
97 11 1397 مشهد ترکمنستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 98,750 14,320,251,000 Rls. 177,750 $
98 11 1397 مشهد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 236,800 14,155,090,070 Rls. 166,380 $
99 4 1397 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 105,776 14,091,812,500 Rls. 330,149 $
100 5 1397 مشهد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 129,594 13,651,639,720 Rls. 314,712 $
مجموع کل
3,202,389,508,112 ريال
مجموع کل
45,897,895 دلار