آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,200 21,329,661,600 Rls. 241,800 $
2 8 1397 مشهد تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,250 16,625,606,000 Rls. 194,000 $
3 7 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 245 14,935,725,000 Rls. 355,612 $
4 10 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 122 14,846,349,900 Rls. 165,900 $
5 12 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 155 14,260,434,850 Rls. 162,275 $
6 9 1397 مشهد تايوان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 221,815 11,970,929,391 Rls. 144,179 $
7 8 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 79 8,866,367,200 Rls. 114,550 $
8 5 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 128 7,929,615,000 Rls. 185,600 $
9 2 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 132 7,545,678,000 Rls. 179,659 $
10 9 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 55 7,133,028,500 Rls. 79,750 $
11 2 1397 مشهد تايوان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 128 7,043,400,000 Rls. 167,700 $
12 3 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 142 6,459,428,232 Rls. 153,342 $
13 10 1397 مشهد تايوان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 6,091,475,000 Rls. 65,000 $
14 1 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 118 5,774,294,000 Rls. 147,973 $
15 6 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 55 3,349,500,000 Rls. 79,750 $
16 3 1397 مشهد تايوان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 3,119,454,000 Rls. 74,100 $
17 11 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 1,926,122,000 Rls. 22,000 $
18 4 1397 مشهد تايوان 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 1,851,360,000 Rls. 43,500 $
19 1 1397 مشهد تايوان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 23 1,032,486,000 Rls. 27,300 $
20 4 1397 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 781,407,900 Rls. 18,270 $
21 2 1397 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 596,232,000 Rls. 14,196 $
22 7 1397 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 8 511,560,000 Rls. 12,180 $
23 10 1397 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 180,788,537 Rls. 2,126 $
24 10 1397 مشهد تايوان 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 146,941,500 Rls. 1,500 $
25 6 1397 مشهد تايوان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 82,215,000 Rls. 1,958 $
26 1 1397 مشهد تايوان 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 74,844,000 Rls. 1,782 $
27 7 1397 مشهد تايوان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 10,920,000 Rls. 260 $
مجموع کل
164,475,823,610 ريال
مجموع کل
2,656,262 دلار
[1]