آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد بنگلادش 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 177,500 25,780,835,632 Rls. 299,449 $
2 9 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 96,000 22,593,696,000 Rls. 264,000 $
3 10 1397 مشهد بنگلادش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 106,500 16,000,595,500 Rls. 181,050 $
4 6 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 159,750 13,195,350,000 Rls. 314,175 $
5 12 1397 مشهد بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 13,110,768,000 Rls. 148,500 $
6 1 1397 مشهد بنگلادش 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 72,500 11,655,000,000 Rls. 277,500 $
7 12 1397 مشهد بنگلادش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 71,000 10,469,880,100 Rls. 118,588 $
8 9 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 71,000 9,945,680,000 Rls. 120,700 $
9 9 1397 مشهد بنگلادش 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 71,000 9,945,680,000 Rls. 120,700 $
10 10 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 48,000 8,724,768,000 Rls. 96,000 $
11 9 1397 مشهد بنگلادش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 53,250 7,985,391,300 Rls. 90,525 $
12 4 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 102,000 7,414,788,000 Rls. 173,400 $
13 2 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 88,750 6,336,750,000 Rls. 150,875 $
14 7 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 106,500 6,262,200,000 Rls. 149,100 $
15 2 1397 مشهد بنگلادش 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,000 6,237,000,000 Rls. 148,500 $
16 4 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 70,000 6,107,556,000 Rls. 142,800 $
17 7 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 48,000 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
18 8 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 48,000 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
19 2 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 47,500 6,045,480,000 Rls. 143,940 $
20 11 1397 مشهد بنگلادش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 35,500 5,481,831,900 Rls. 60,350 $
21 11 1397 مشهد بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 24,000 5,450,040,000 Rls. 60,000 $
22 2 1397 مشهد بنگلادش 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 24,000 4,536,000,000 Rls. 108,000 $
23 4 1397 مشهد بنگلادش 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 24,000 4,076,160,000 Rls. 96,000 $
24 5 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 18,000 1,285,200,000 Rls. 30,600 $
25 3 1397 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 17,750 1,269,764,000 Rls. 30,175 $
26 7 1397 مشهد بنگلادش 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 17,750 1,267,350,000 Rls. 30,175 $
مجموع کل
223,273,764,432 ريال
مجموع کل
3,643,102 دلار
[1]