آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 149 18,513,550,700 Rls. 216,050 $
2 12 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,725 8,623,153,071 Rls. 97,543 $
3 10 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 72 6,805,399,800 Rls. 80,701 $
4 6 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,536 6,119,847,300 Rls. 145,709 $
5 12 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 56 5,660,343,750 Rls. 62,350 $
6 5 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,268 5,011,913,707 Rls. 116,342 $
7 10 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,403 4,545,104,624 Rls. 49,485 $
8 5 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 69 4,229,360,000 Rls. 100,050 $
9 1 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 81 4,187,530,762 Rls. 107,106 $
10 7 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,973 4,121,113,500 Rls. 98,122 $
11 3 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 60 3,946,374,650 Rls. 93,540 $
12 9 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 29 3,756,537,541 Rls. 41,858 $
13 8 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 30 3,646,822,500 Rls. 42,347 $
14 12 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 41 3,537,436,315 Rls. 40,420 $
15 10 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 36 3,467,299,115 Rls. 38,658 $
16 9 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 686 3,292,456,325 Rls. 37,765 $
17 8 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,484 3,200,538,607 Rls. 42,590 $
18 6 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 52 3,182,025,000 Rls. 75,762 $
19 2 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 46 3,014,736,060 Rls. 71,780 $
20 9 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,157 2,769,575,114 Rls. 32,045 $
21 9 1397 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 3,420 2,428,463,609 Rls. 27,599 $
22 1 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 40 2,205,000,000 Rls. 52,500 $
23 2 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 35 2,159,415,720 Rls. 51,415 $
24 4 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,055 1,944,117,320 Rls. 45,202 $
25 12 1397 مشهد بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,136 1,889,926,842 Rls. 21,408 $
26 11 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 1,844,912,198 Rls. 22,282 $
27 5 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,331 1,810,220,930 Rls. 41,827 $
28 10 1397 مشهد بحرين 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 2,500 1,575,996,568 Rls. 18,905 $
29 10 1397 مشهد بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,737 1,505,859,957 Rls. 18,081 $
30 3 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 25 1,504,830,720 Rls. 35,804 $
31 8 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 24 1,471,092,932 Rls. 34,331 $
32 6 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,212 1,432,872,000 Rls. 34,116 $
33 11 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 14 1,401,938,800 Rls. 16,400 $
34 3 1397 مشهد بحرين 16041200 ک ک شاه ماهی (Herrings)/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 6,480 1,366,146,000 Rls. 32,400 $
35 9 1397 مشهد بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,149 1,344,473,229 Rls. 15,194 $
36 7 1397 مشهد بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,130 1,335,726,000 Rls. 31,803 $
37 12 1397 مشهد بحرين 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 1,800 1,223,671,680 Rls. 13,860 $
38 7 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 486 1,216,530,000 Rls. 28,965 $
39 7 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 1,213,128,000 Rls. 28,884 $
40 10 1397 مشهد بحرين 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,510 1,176,570,521 Rls. 13,470 $
41 11 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 435 1,156,059,519 Rls. 13,879 $
42 12 1397 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 2,501 1,144,760,213 Rls. 12,946 $
43 11 1397 مشهد بحرين 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 475 1,134,660,960 Rls. 12,960 $
44 2 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,296 1,118,460,000 Rls. 26,630 $
45 9 1397 مشهد بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,852 1,088,624,652 Rls. 12,372 $
46 8 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 502 1,073,534,475 Rls. 13,264 $
47 5 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 969,345,000 Rls. 22,933 $
48 7 1397 مشهد بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,015 887,250,000 Rls. 21,125 $
49 3 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,996 880,249,382 Rls. 20,904 $
50 12 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 366 863,912,338 Rls. 9,600 $
51 12 1397 مشهد بحرين 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 1,462 820,018,944 Rls. 9,288 $
52 9 1397 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,647 796,994,044 Rls. 9,064 $
53 11 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,477 787,028,717 Rls. 9,407 $
54 10 1397 مشهد بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,326 708,935,410 Rls. 8,512 $
55 3 1397 مشهد بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,260 658,574,800 Rls. 15,620 $
56 12 1397 مشهد بحرين 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,849 653,949,216 Rls. 7,407 $
57 2 1397 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 34 643,297,200 Rls. 15,317 $
58 7 1397 مشهد بحرين 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 639,450,000 Rls. 15,225 $
59 10 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 126 617,693,030 Rls. 7,097 $
60 9 1397 مشهد بحرين 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,660 601,814,400 Rls. 6,600 $
61 10 1397 مشهد بحرين 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,628 551,088,672 Rls. 6,605 $
62 12 1397 مشهد بحرين 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 3,407 508,609,046 Rls. 5,588 $
63 1 1397 مشهد بحرين 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 504,007,920 Rls. 12,480 $
64 10 1397 مشهد بحرين 33051000 شامپوها 2,027 496,466,348 Rls. 5,955 $
65 2 1397 مشهد بحرين 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 390 491,400,000 Rls. 11,700 $
66 10 1397 مشهد بحرين 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,907 468,696,982 Rls. 5,618 $
67 10 1397 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 918 449,640,990 Rls. 5,394 $
68 5 1397 مشهد بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,496 355,768,748 Rls. 8,182 $
69 3 1397 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,016 330,640,492 Rls. 7,846 $
70 9 1397 مشهد بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 642 330,112,548 Rls. 4,006 $
71 11 1397 مشهد بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,617 323,938,700 Rls. 3,700 $
72 6 1397 مشهد بحرين 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 317,167,200 Rls. 7,552 $
73 7 1397 مشهد بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,337 296,856,000 Rls. 7,068 $
74 5 1397 مشهد بحرين 09023010 چاي كيسه اي (Tea Bag) 217 254,604,000 Rls. 6,062 $
75 9 1397 مشهد بحرين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 305 251,155,200 Rls. 3,048 $
76 1 1397 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 460 228,186,000 Rls. 5,642 $
77 3 1397 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 600 227,232,000 Rls. 5,400 $
78 2 1397 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,245 227,136,000 Rls. 5,408 $
79 5 1397 مشهد بحرين 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,218 225,520,350 Rls. 5,115 $
80 5 1397 مشهد بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,223 215,817,920 Rls. 5,137 $
81 3 1397 مشهد بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,211 214,339,298 Rls. 5,086 $
82 11 1397 مشهد بحرين 08109020 زرشك تازه 1,500 210,735,257 Rls. 2,407 $
83 2 1397 مشهد بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,408 194,999,280 Rls. 4,643 $
84 8 1397 مشهد بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,050 185,262,000 Rls. 4,411 $
85 7 1397 مشهد بحرين 12060090 ک ک ک ساير 512 167,244,000 Rls. 3,982 $
86 12 1397 مشهد بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 368 159,610,072 Rls. 1,808 $
87 11 1397 مشهد بحرين 65069900 ساير كلاه ها، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 225 157,591,800 Rls. 1,735 $
88 10 1397 مشهد بحرين 33019012 ساير عرقيات سنتي 697 157,031,483 Rls. 1,884 $
89 12 1397 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 477 156,355,416 Rls. 1,764 $
90 7 1397 مشهد بحرين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 570 155,610,000 Rls. 3,705 $
91 2 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 118 153,636,000 Rls. 3,658 $
92 6 1397 مشهد بحرين 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 438 147,168,000 Rls. 3,504 $
93 4 1397 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 176 140,655,200 Rls. 3,280 $
94 8 1397 مشهد بحرين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 339 138,064,325 Rls. 1,575 $
95 10 1397 مشهد بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,350 132,247,350 Rls. 1,586 $
96 7 1397 مشهد بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 545 125,874,000 Rls. 2,997 $
97 9 1397 مشهد بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 459 121,163,607 Rls. 1,377 $
98 5 1397 مشهد بحرين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 471 112,455,720 Rls. 2,613 $
99 7 1397 مشهد بحرين 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 292 112,434,000 Rls. 2,677 $
100 2 1397 مشهد بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 693 107,352,000 Rls. 2,556 $
مجموع کل
161,030,497,691 ريال
مجموع کل
2,629,574 دلار