آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 987 77,792,080,925 Rls. 864,575 $
2 9 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 436 56,299,476,515 Rls. 638,907 $
3 12 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 512 53,341,535,200 Rls. 598,525 $
4 8 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 278 33,261,224,475 Rls. 379,770 $
5 2 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 21,981 29,911,744,800 Rls. 712,185 $
6 11 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 304 27,812,008,400 Rls. 334,400 $
7 10 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 8,038 24,406,309,908 Rls. 260,431 $
8 9 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 6,735 19,249,093,368 Rls. 218,214 $
9 7 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 10,052 13,678,761,600 Rls. 325,685 $
10 5 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 216 13,465,164,000 Rls. 313,200 $
11 2 1397 مشهد ايتاليا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 13,104,000,000 Rls. 312,000 $
12 6 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 8,247 11,646,784,800 Rls. 277,304 $
13 2 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 165 10,810,800,000 Rls. 257,400 $
14 4 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 157 9,641,459,820 Rls. 226,517 $
15 3 1397 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 6,657 9,202,966,632 Rls. 218,261 $
16 3 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 6,574,308,000 Rls. 156,000 $
17 4 1397 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 82,560 5,748,056,640 Rls. 135,144 $
18 8 1397 مشهد ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده (Crust) 6,400 4,716,386,275 Rls. 53,795 $
19 10 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,050 4,329,633,000 Rls. 46,200 $
20 1 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 60 3,931,200,000 Rls. 93,600 $
21 1 1397 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 58,698 3,591,000,000 Rls. 85,500 $
22 9 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,190 3,118,492,800 Rls. 34,200 $
23 5 1397 مشهد ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 1,327 3,076,494,000 Rls. 70,724 $
24 5 1397 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 38,660 3,028,644,000 Rls. 69,624 $
25 11 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 21,000 2,952,831,672 Rls. 32,508 $
26 12 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 18,620 2,596,726,656 Rls. 29,412 $
27 7 1397 مشهد ايتاليا 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 24,400 2,562,000,000 Rls. 61,000 $
28 10 1397 مشهد ايتاليا 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 24,461 2,396,224,021 Rls. 24,461 $
29 5 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,000 2,380,320,000 Rls. 54,720 $
30 8 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 10,000 2,376,720,000 Rls. 27,109 $
31 3 1397 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 19,260 2,185,833,600 Rls. 51,840 $
32 4 1397 مشهد ايتاليا 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 72,234 2,137,838,557 Rls. 50,426 $
33 5 1397 مشهد ايتاليا 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 48,255 1,376,340,080 Rls. 31,366 $
34 10 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 1,083,732,000 Rls. 13,000 $
35 3 1397 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 21,280 1,006,364,160 Rls. 23,808 $
36 7 1397 مشهد ايتاليا 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 22,671 952,182,000 Rls. 22,671 $
37 9 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 781,680,571 Rls. 8,860 $
38 11 1397 مشهد ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 224 543,081,924 Rls. 6,741 $
39 5 1397 مشهد ايتاليا 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 22,936 538,451,480 Rls. 12,271 $
40 12 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 30 344,323,200 Rls. 3,900 $
41 7 1397 مشهد ايتاليا 51054000 موي زبرحيوا ن، حلاجي شده ياشانه زده. 9,600 282,240,000 Rls. 6,720 $
42 5 1397 مشهد ايتاليا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 254,504,000 Rls. 5,800 $
43 12 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 233,884,860 Rls. 2,695 $
44 11 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 175,663,400 Rls. 2,200 $
45 1 1397 مشهد ايتاليا 08109020 زرشك تازه 504 133,428,960 Rls. 3,528 $
46 9 1397 مشهد ايتاليا 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 97 106,138,176 Rls. 1,164 $
47 9 1397 مشهد ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 139 101,396,608 Rls. 1,112 $
48 2 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 70,980,000 Rls. 1,690 $
49 9 1397 مشهد ايتاليا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 66,152,928 Rls. 747 $
50 12 1397 مشهد ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 57 37,993,434 Rls. 438 $
51 7 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 26,292,000 Rls. 626 $
52 1 1397 مشهد ايتاليا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 13,650,000 Rls. 325 $
53 9 1397 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 11,853,920 Rls. 130 $
54 9 1397 مشهد ايتاليا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 4 11,379,348 Rls. 129 $
55 9 1397 مشهد ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 49 6,656,432 Rls. 73 $
56 9 1397 مشهد ايتاليا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20 1,940,664 Rls. 22 $
57 9 1397 مشهد ايتاليا 08042010 --- انجیر خشک 6 1,276,576 Rls. 14 $
مجموع کل
469,487,706,385 ريال
مجموع کل
7,163,667 دلار
[1]