آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8,141 778,421,706,995 Rls. 11,447,620 $
2 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,060 756,459,486,044 Rls. 8,822,454 $
3 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,011 668,620,135,497 Rls. 7,227,847 $
4 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,515 630,843,289,990 Rls. 7,142,670 $
5 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,120 544,854,498,814 Rls. 6,528,691 $
6 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6,262 381,339,630,000 Rls. 9,079,515 $
7 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5,684 355,162,455,380 Rls. 8,242,510 $
8 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,639 282,492,567,000 Rls. 6,726,014 $
9 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,171 257,389,260,660 Rls. 6,128,315 $
10 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,377 213,108,603,450 Rls. 4,984,770 $
11 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,276 204,842,888,553 Rls. 4,858,714 $
12 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,114 183,288,401,189 Rls. 4,526,395 $
13 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,232 141,032,359,656 Rls. 3,292,633 $
14 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 11,166,070 132,685,084,670 Rls. 3,126,502 $
15 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,777 92,667,447,600 Rls. 2,206,367 $
16 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,953 82,458,245,193 Rls. 1,956,030 $
17 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 661 66,271,075,543 Rls. 740,448 $
18 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 699 64,158,779,830 Rls. 692,770 $
19 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 2,177,055 62,885,856,800 Rls. 762,312 $
20 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 465 58,970,816,362 Rls. 677,452 $
21 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,992,290 58,461,223,707 Rls. 697,299 $
22 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,005 57,828,508,685 Rls. 1,449,040 $
23 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 601 54,548,995,753 Rls. 644,579 $
24 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 388 43,416,085,007 Rls. 468,555 $
25 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 169,000 37,249,752,960 Rls. 407,640 $
26 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 362 34,003,287,258 Rls. 509,864 $
27 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 987,073 30,005,107,915 Rls. 345,769 $
28 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 398 27,753,462,240 Rls. 660,797 $
29 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,205,290 26,100,964,140 Rls. 617,482 $
30 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 773,886 23,834,979,028 Rls. 271,450 $
31 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 361 22,685,583,079 Rls. 529,972 $
32 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 505,130 20,811,356,000 Rls. 252,565 $
33 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 19,475,900,000 Rls. 222,143 $
34 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 71,940 18,818,640,720 Rls. 215,820 $
35 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,800 18,430,275,600 Rls. 202,500 $
36 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 239,805 17,854,704,000 Rls. 425,112 $
37 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 17,657,600,000 Rls. 200,000 $
38 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 253 17,556,498,572 Rls. 416,265 $
39 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 75,744 16,896,383,680 Rls. 189,553 $
40 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 269 16,393,229,580 Rls. 390,315 $
41 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 73,270 16,108,037,818 Rls. 180,558 $
42 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 226 15,443,844,163 Rls. 379,419 $
43 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,008,000 14,817,600,000 Rls. 352,800 $
44 6 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 234 14,248,678,500 Rls. 339,254 $
45 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 222 13,856,146,864 Rls. 321,940 $
46 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 125,220 13,347,810,000 Rls. 317,805 $
47 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 72,000 12,639,312,000 Rls. 144,000 $
48 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 558,855 10,958,682,000 Rls. 260,921 $
49 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 148,000 10,587,328,000 Rls. 251,600 $
50 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 144,000 10,281,600,000 Rls. 244,800 $
51 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، مردانه يا پسرا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 8,100 10,026,787,500 Rls. 114,366 $
52 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 8,597,550,000 Rls. 195,000 $
53 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,675 8,517,064,277 Rls. 100,909 $
54 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 6,048 8,416,901,160 Rls. 94,975 $
55 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 50,296 8,027,413,543 Rls. 122,964 $
56 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 40,000 7,661,940,000 Rls. 120,000 $
57 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 50,000 7,538,800,000 Rls. 200,000 $
58 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,234 7,492,911,000 Rls. 177,051 $
59 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 23,490 7,471,945,845 Rls. 82,215 $
60 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 502,690 7,285,978,620 Rls. 175,938 $
61 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 4,984 6,098,424,240 Rls. 74,760 $
62 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 249,245 5,652,906,000 Rls. 134,593 $
63 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 24,597 5,579,359,797 Rls. 61,493 $
64 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 370,690 5,449,080,000 Rls. 129,740 $
65 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 7,550 5,448,121,525 Rls. 58,135 $
66 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 369,125 5,426,148,000 Rls. 129,194 $
67 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 80,000 5,422,020,000 Rls. 60,000 $
68 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 24,000 5,279,460,000 Rls. 60,000 $
69 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 48,450 5,188,497,642 Rls. 120,458 $
70 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 24,000 5,187,540,000 Rls. 60,000 $
71 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 48,050 5,135,250,000 Rls. 120,125 $
72 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,979 5,049,366,000 Rls. 120,223 $
73 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 61031000 لباس رو (suits) متشكل از دو يا تعداد قسمتهاي كه در جنس ورنگ هماهنگ و متناظر باشند (مانند كت،جليقه وشلواربراي مردان يا كت ودامن براي زنان) 3,840 4,980,038,400 Rls. 57,600 $
74 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 5,600 4,927,496,000 Rls. 54,039 $
75 11 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 24,000 4,833,840,000 Rls. 60,000 $
76 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 45,361 4,001,384,532 Rls. 45,361 $
77 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 19,500 3,931,200,000 Rls. 93,600 $
78 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 7,752 3,823,572,000 Rls. 40,800 $
79 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 25,643 3,769,500,000 Rls. 89,750 $
80 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 20,619 3,691,124,412 Rls. 41,238 $
81 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ک سایر/ميوهکهاي نپخته يا پختهکشده در آب يا با بخار، يخکزده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرينکكننده افزوده شده باشد. 24,000 3,620,400,000 Rls. 84,000 $
82 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 36,658 3,591,054,338 Rls. 36,658 $
83 12 1397 مشهد امارات متحده عربي 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 3,700 3,420,502,000 Rls. 37,000 $
84 5 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 227,805 3,348,744,000 Rls. 79,732 $
85 3 1397 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 32,000 3,197,793,600 Rls. 75,840 $
86 2 1397 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 32,000 3,185,280,000 Rls. 75,840 $
87 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,348 3,157,733,017 Rls. 35,496 $
88 10 1397 مشهد امارات متحده عربي 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 17,593 2,927,580,758 Rls. 35,186 $
89 1 1397 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن ها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 22,160 2,923,546,640 Rls. 77,560 $
90 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 24,825 2,651,250,000 Rls. 63,125 $
91 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 12079900 ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25,000 2,625,000,000 Rls. 62,500 $
92 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 176,210 2,618,550,660 Rls. 61,671 $
93 4 1397 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 36,000 2,604,672,000 Rls. 61,200 $
94 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 24,000 2,268,000,000 Rls. 54,000 $
95 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 16,671 2,100,546,000 Rls. 50,013 $
96 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 3,700 2,039,094,750 Rls. 27,269 $
97 8 1397 مشهد امارات متحده عربي 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 19,964 1,991,187,300 Rls. 34,831 $
98 7 1397 مشهد امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 18,432 1,935,360,000 Rls. 46,080 $
99 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,200 1,839,011,900 Rls. 20,900 $
100 9 1397 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 155 1,824,904,900 Rls. 20,150 $
مجموع کل
6,903,805,998,851 ريال
مجموع کل
115,113,426 دلار