آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 مشهد الجزاير 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 468,283 59,003,658,000 Rls. 1,404,849 $
2 7 1397 مشهد الجزاير 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 304,372 25,044,883,070 Rls. 596,307 $
3 8 1397 مشهد الجزاير 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 204,369 17,460,775,596 Rls. 401,110 $
4 5 1397 مشهد الجزاير 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 72,101 9,084,348,000 Rls. 216,294 $
5 2 1397 مشهد الجزاير 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 191 32,340,000 Rls. 770 $
6 8 1397 مشهد الجزاير 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 57 14,654,529 Rls. 171 $
7 2 1397 مشهد الجزاير 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 48 10,920,000 Rls. 260 $
8 5 1397 مشهد الجزاير 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 88 7,728,000 Rls. 184 $
مجموع کل
110,659,307,195 ريال
مجموع کل
2,619,945 دلار
[1]