آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,371,879 577,616,508,000 Rls. 13,752,774 $
2 3 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,124,470 440,055,279,059 Rls. 10,446,921 $
3 2 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 540,554 215,669,076,000 Rls. 5,134,978 $
4 2 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,278,497 200,842,740,000 Rls. 4,781,970 $
5 2 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,727,470 161,710,017,000 Rls. 3,850,238 $
6 2 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 2,459 159,926,959,920 Rls. 3,807,785 $
7 2 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,590,679 156,395,274,000 Rls. 3,723,697 $
8 3 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 402,848 150,152,124,510 Rls. 3,565,474 $
9 2 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 411,681 139,350,162,000 Rls. 3,317,861 $
10 2 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 850,890 137,226,113,400 Rls. 3,267,288 $
11 3 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,046,318 133,488,265,311 Rls. 3,170,077 $
12 2 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,018,927 131,703,810,000 Rls. 3,135,805 $
13 1 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 402,645 127,392,291,865 Rls. 3,267,811 $
14 2 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 337,006 127,390,158,000 Rls. 3,033,099 $
15 3 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,881,351 119,610,556,867 Rls. 2,838,665 $
16 2 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 288,234 110,029,122,000 Rls. 2,619,741 $
17 2 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 801,005 101,101,350,000 Rls. 2,407,175 $
18 3 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 387,035 99,776,460,636 Rls. 2,367,749 $
19 3 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 256,653 97,763,219,791 Rls. 2,319,478 $
20 1 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,501 93,079,394,616 Rls. 2,294,045 $
21 1 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,520,611 92,340,464,968 Rls. 2,269,600 $
22 3 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 590,226 91,958,799,860 Rls. 2,183,396 $
23 2 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,179,625 91,199,686,200 Rls. 2,171,422 $
24 3 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,053,630 90,817,759,889 Rls. 2,155,132 $
25 3 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 674,038 90,050,100,684 Rls. 2,137,723 $
26 1 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,334,380 86,678,626,581 Rls. 2,217,043 $
27 2 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 272,864 85,430,742,600 Rls. 2,034,065 $
28 2 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 216,038 81,662,364,000 Rls. 1,944,342 $
29 2 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 579,318 77,027,328,000 Rls. 1,833,984 $
30 3 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,160 76,253,540,640 Rls. 1,810,032 $
31 3 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 198,717 75,232,292,250 Rls. 1,786,316 $
32 3 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 562,845 72,773,660,293 Rls. 1,727,647 $
33 3 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 606,767 71,290,014,409 Rls. 1,692,261 $
34 3 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,510,075 70,455,479,501 Rls. 1,672,568 $
35 2 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 181,118 68,396,832,000 Rls. 1,628,496 $
36 3 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 526,830 66,609,000,300 Rls. 1,580,490 $
37 2 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,186 65,417,142,000 Rls. 1,557,551 $
38 1 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 180,710 63,219,265,380 Rls. 1,626,390 $
39 1 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 176,810 61,983,434,016 Rls. 1,591,290 $
40 2 1397 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 450,166 60,441,864,000 Rls. 1,439,092 $
41 2 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,869,317 59,668,476,000 Rls. 1,420,678 $
42 1 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 482,458 59,566,986,000 Rls. 1,533,478 $
43 3 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 155,713 58,967,306,103 Rls. 1,399,773 $
44 2 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 667,663 58,325,736,000 Rls. 1,388,708 $
45 2 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 154,396 57,755,502,000 Rls. 1,375,131 $
46 3 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 426,666 53,660,916,447 Rls. 1,273,857 $
47 2 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 246,687 52,562,118,000 Rls. 1,251,479 $
48 3 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 957,363 51,537,347,652 Rls. 1,222,822 $
49 3 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 434,621 51,437,793,096 Rls. 1,220,808 $
50 1 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 872,285 51,287,929,696 Rls. 1,292,147 $
51 2 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 641,721 51,209,340,000 Rls. 1,219,270 $
52 3 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 366,156 50,874,859,151 Rls. 1,208,484 $
53 2 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,436,871 50,219,568,000 Rls. 1,195,704 $
54 2 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 423,466 49,634,928,000 Rls. 1,181,784 $
55 3 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 128,525 49,053,542,625 Rls. 1,164,225 $
56 2 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 387,050 48,768,300,000 Rls. 1,161,150 $
57 3 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 605,134 47,909,543,236 Rls. 1,137,576 $
58 3 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 558,508 46,893,967,962 Rls. 1,113,552 $
59 2 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 756,394 46,324,530,000 Rls. 1,102,965 $
60 1 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,166,315 46,103,601,428 Rls. 2,277,686 $
61 3 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 147,760 44,579,799,067 Rls. 1,058,634 $
62 1 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 297,967 43,779,390,448 Rls. 1,116,259 $
63 2 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 439,054 43,662,570,000 Rls. 1,039,585 $
64 3 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 466,102 43,086,002,652 Rls. 1,022,722 $
65 2 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,110,636 42,990,822,000 Rls. 1,023,591 $
66 2 1397 مشهد افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,841,080 42,856,758,000 Rls. 1,020,399 $
67 3 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 345,554 41,415,547,688 Rls. 984,498 $
68 1 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 346,790 41,178,504,300 Rls. 1,040,370 $
69 2 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 328,962 40,516,938,000 Rls. 964,689 $
70 3 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,111,954 39,481,970,961 Rls. 937,495 $
71 2 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 354,395 37,860,102,000 Rls. 901,429 $
72 2 1397 مشهد افغانستان 39012020 گريد فيلم: 722,850 37,839,270,000 Rls. 900,935 $
73 1 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 103,149 36,741,325,122 Rls. 928,341 $
74 1 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 589,050 34,945,878,161 Rls. 882,225 $
75 3 1397 مشهد افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 297,932 33,734,150,588 Rls. 801,151 $
76 3 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,051,463 33,656,368,265 Rls. 799,111 $
77 1 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,118,778 33,544,150,197 Rls. 850,270 $
78 2 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 313,045 33,480,258,000 Rls. 797,149 $
79 2 1397 مشهد افغانستان 04015090 شير 246,414 33,452,328,000 Rls. 796,484 $
80 3 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 260,927 33,197,562,110 Rls. 788,237 $
81 2 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 361,480 32,311,524,000 Rls. 769,322 $
82 3 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,572,579 32,282,648,065 Rls. 766,518 $
83 2 1397 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 278,874 32,090,100,000 Rls. 764,050 $
84 1 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 257,136 30,984,578,144 Rls. 773,013 $
85 2 1397 مشهد افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 236,801 30,362,010,000 Rls. 722,905 $
86 2 1397 مشهد افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 249,253 28,694,064,000 Rls. 683,192 $
87 2 1397 مشهد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 43,041 28,525,014,000 Rls. 679,167 $
88 1 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 217,728 28,404,909,666 Rls. 692,768 $
89 3 1397 مشهد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 232,961 27,862,593,747 Rls. 661,785 $
90 2 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 298,545 26,433,540,000 Rls. 629,370 $
91 3 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 71,663 26,109,145,849 Rls. 619,988 $
92 2 1397 مشهد افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 284,534 25,236,792,000 Rls. 600,876 $
93 2 1397 مشهد افغانستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 23,431 25,015,326,000 Rls. 595,603 $
94 3 1397 مشهد افغانستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 455,000 24,737,881,196 Rls. 586,788 $
95 3 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 640,995 24,470,532,702 Rls. 580,955 $
96 3 1397 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 230,463 24,345,507,289 Rls. 578,016 $
97 1 1397 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 232,261 24,292,192,268 Rls. 629,424 $
98 2 1397 مشهد افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 160,937 23,751,126,000 Rls. 565,503 $
99 2 1397 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 205,406 23,025,324,000 Rls. 548,222 $
100 2 1397 مشهد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 207,728 22,954,428,000 Rls. 546,534 $
مجموع کل
7,375,168,504,427 ريال
مجموع کل
177,950,321 دلار