آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,371,879 577,616,508,000 Rls. 13,752,774 $
2 3 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,124,470 440,055,279,059 Rls. 10,446,921 $
3 4 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 975,241 392,107,424,560 Rls. 9,177,400 $
4 2 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 540,554 215,669,076,000 Rls. 5,134,978 $
5 2 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,278,497 200,842,740,000 Rls. 4,781,970 $
6 4 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,474,273 177,701,711,890 Rls. 4,155,257 $
7 4 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 462,354 166,207,295,918 Rls. 3,889,807 $
8 2 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 10,727,470 161,710,017,000 Rls. 3,850,238 $
9 2 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 2,459 159,926,959,920 Rls. 3,807,785 $
10 2 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,590,679 156,395,274,000 Rls. 3,723,697 $
11 3 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 402,848 150,152,124,510 Rls. 3,565,474 $
12 2 1397 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 411,681 139,350,162,000 Rls. 3,317,861 $
13 2 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 850,890 137,226,113,400 Rls. 3,267,288 $
14 3 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,046,318 133,488,265,311 Rls. 3,170,077 $
15 2 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 1,018,927 131,703,810,000 Rls. 3,135,805 $
16 1 1397 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 402,645 127,392,291,865 Rls. 3,267,811 $
17 2 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 337,006 127,390,158,000 Rls. 3,033,099 $
18 4 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,425,482 121,748,165,980 Rls. 2,850,327 $
19 3 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,881,351 119,610,556,867 Rls. 2,838,665 $
20 2 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 288,234 110,029,122,000 Rls. 2,619,741 $
21 4 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 749,224 105,233,611,280 Rls. 2,465,122 $
22 4 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 270,411 104,210,991,000 Rls. 2,432,214 $
23 2 1397 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 801,005 101,101,350,000 Rls. 2,407,175 $
24 3 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 387,035 99,776,460,636 Rls. 2,367,749 $
25 4 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 255,100 99,500,899,020 Rls. 2,322,067 $
26 4 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 755,655 98,624,782,920 Rls. 2,309,334 $
27 3 1397 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 256,653 97,763,219,791 Rls. 2,319,478 $
28 4 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 621,578 94,629,773,900 Rls. 2,215,663 $
29 1 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,501 93,079,394,616 Rls. 2,294,045 $
30 1 1397 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,520,611 92,340,464,968 Rls. 2,269,600 $
31 3 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 590,226 91,958,799,860 Rls. 2,183,396 $
32 2 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,179,625 91,199,686,200 Rls. 2,171,422 $
33 3 1397 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,053,630 90,817,759,889 Rls. 2,155,132 $
34 3 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 674,038 90,050,100,684 Rls. 2,137,723 $
35 4 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 284,969 88,922,490,840 Rls. 2,079,828 $
36 4 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,295,462 88,143,464,000 Rls. 2,060,591 $
37 1 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,334,380 86,678,626,581 Rls. 2,217,043 $
38 2 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 272,864 85,430,742,600 Rls. 2,034,065 $
39 2 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 216,038 81,662,364,000 Rls. 1,944,342 $
40 4 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,205 78,133,298,000 Rls. 1,835,800 $
41 4 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 733,951 77,225,680,500 Rls. 1,802,556 $
42 2 1397 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 579,318 77,027,328,000 Rls. 1,833,984 $
43 3 1397 مشهد افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,160 76,253,540,640 Rls. 1,810,032 $
44 3 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 198,717 75,232,292,250 Rls. 1,786,316 $
45 3 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 562,845 72,773,660,293 Rls. 1,727,647 $
46 3 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 606,767 71,290,014,409 Rls. 1,692,261 $
47 3 1397 مشهد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,510,075 70,455,479,501 Rls. 1,672,568 $
48 4 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 538,759 69,239,444,800 Rls. 1,618,523 $
49 2 1397 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 181,118 68,396,832,000 Rls. 1,628,496 $
50 3 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 526,830 66,609,000,300 Rls. 1,580,490 $
51 2 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,186 65,417,142,000 Rls. 1,557,551 $
52 4 1397 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 517,804 65,390,091,520 Rls. 1,529,060 $
53 1 1397 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 180,710 63,219,265,380 Rls. 1,626,390 $
54 1 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 176,810 61,983,434,016 Rls. 1,591,290 $
55 2 1397 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 450,166 60,441,864,000 Rls. 1,439,092 $
56 2 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,869,317 59,668,476,000 Rls. 1,420,678 $
57 1 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 482,458 59,566,986,000 Rls. 1,533,478 $
58 3 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 155,713 58,967,306,103 Rls. 1,399,773 $
59 2 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 667,663 58,325,736,000 Rls. 1,388,708 $
60 2 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 154,396 57,755,502,000 Rls. 1,375,131 $
61 4 1397 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,703,638 55,444,316,980 Rls. 1,294,765 $
62 4 1397 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 373,077 54,844,683,080 Rls. 1,278,648 $
63 4 1397 مشهد افغانستان 04015010 خامه شير 424,668 54,513,234,900 Rls. 1,274,004 $
64 3 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 426,666 53,660,916,447 Rls. 1,273,857 $
65 2 1397 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 246,687 52,562,118,000 Rls. 1,251,479 $
66 3 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 957,363 51,537,347,652 Rls. 1,222,822 $
67 3 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 434,621 51,437,793,096 Rls. 1,220,808 $
68 1 1397 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 872,285 51,287,929,696 Rls. 1,292,147 $
69 2 1397 مشهد افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 641,721 51,209,340,000 Rls. 1,219,270 $
70 3 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 366,156 50,874,859,151 Rls. 1,208,484 $
71 2 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,436,871 50,219,568,000 Rls. 1,195,704 $
72 4 1397 مشهد افغانستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 129,735 49,776,573,660 Rls. 1,164,561 $
73 2 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 423,466 49,634,928,000 Rls. 1,181,784 $
74 4 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 719,560 49,242,570,020 Rls. 1,150,318 $
75 3 1397 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 128,525 49,053,542,625 Rls. 1,164,225 $
76 2 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 387,050 48,768,300,000 Rls. 1,161,150 $
77 4 1397 مشهد افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 54,814 48,661,277,550 Rls. 1,137,130 $
78 3 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 605,134 47,909,543,236 Rls. 1,137,576 $
79 3 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 558,508 46,893,967,962 Rls. 1,113,552 $
80 2 1397 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 756,394 46,324,530,000 Rls. 1,102,965 $
81 1 1397 مشهد افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,166,315 46,103,601,428 Rls. 2,277,686 $
82 4 1397 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 127,868 46,075,990,270 Rls. 1,076,354 $
83 4 1397 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 593,568 45,750,406,620 Rls. 1,068,429 $
84 4 1397 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 481,784 45,539,390,280 Rls. 1,063,676 $
85 4 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,135,740 45,339,062,830 Rls. 1,061,517 $
86 3 1397 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 147,760 44,579,799,067 Rls. 1,058,634 $
87 4 1397 مشهد افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 581,769 44,531,979,000 Rls. 1,037,399 $
88 1 1397 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 297,967 43,779,390,448 Rls. 1,116,259 $
89 2 1397 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 439,054 43,662,570,000 Rls. 1,039,585 $
90 3 1397 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 466,102 43,086,002,652 Rls. 1,022,722 $
91 2 1397 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,110,636 42,990,822,000 Rls. 1,023,591 $
92 2 1397 مشهد افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,841,080 42,856,758,000 Rls. 1,020,399 $
93 4 1397 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 374,869 42,317,141,420 Rls. 991,380 $
94 4 1397 مشهد افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 281,335 42,197,713,780 Rls. 986,270 $
95 3 1397 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 345,554 41,415,547,688 Rls. 984,498 $
96 1 1397 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 346,790 41,178,504,300 Rls. 1,040,370 $
97 2 1397 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 328,962 40,516,938,000 Rls. 964,689 $
98 3 1397 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,111,954 39,481,970,961 Rls. 937,495 $
99 4 1397 مشهد افغانستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 106,818 38,848,391,320 Rls. 910,448 $
100 2 1397 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 354,395 37,860,102,000 Rls. 901,429 $
مجموع کل
9,012,789,834,896 ريال
مجموع کل
215,650,867 دلار