آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7,275 900,650,023,580 Rls. 10,423,933 $
2 12 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5,834 557,280,032,560 Rls. 6,300,720 $
3 8 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5,028 440,750,363,825 Rls. 6,245,218 $
4 10 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,258 435,529,480,870 Rls. 4,889,300 $
5 11 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4,139 373,667,305,037 Rls. 4,530,775 $
6 2 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,117 251,337,912,000 Rls. 5,984,236 $
7 5 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,837 177,772,237,340 Rls. 4,097,364 $
8 7 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,722 165,745,440,000 Rls. 3,946,320 $
9 10 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,303 150,097,873,810 Rls. 1,600,790 $
10 3 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,836 147,083,902,223 Rls. 3,494,176 $
11 1 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,489 125,697,885,380 Rls. 3,138,956 $
12 6 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2,039 118,456,316,000 Rls. 2,820,388 $
13 4 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,013 117,882,812,786 Rls. 2,757,969 $
14 2 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 416 27,223,560,000 Rls. 648,180 $
15 3 1397 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 443,265 19,584,555,678 Rls. 465,428 $
16 11 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,092 12,256,226,320 Rls. 141,960 $
17 2 1397 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 255,396 11,262,963,600 Rls. 268,166 $
18 9 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 783 9,083,978,800 Rls. 101,790 $
19 8 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,160 6,881,498,000 Rls. 81,410 $
20 6 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 612 4,893,840,000 Rls. 116,520 $
21 5 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 836 4,684,513,600 Rls. 108,680 $
22 4 1397 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 99,363 4,538,398,500 Rls. 104,331 $
23 6 1397 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 99,056 4,368,378,000 Rls. 104,009 $
24 11 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 39 4,216,350,779 Rls. 46,418 $
25 9 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 3,366,496,987 Rls. 40,571 $
26 1 1397 مشهد اسپانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 74,911 3,303,573,000 Rls. 78,656 $
27 12 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 270 3,044,679,300 Rls. 35,100 $
28 5 1397 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,498 2,630,649,880 Rls. 59,951 $
29 4 1397 مشهد اسپانيا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 462 2,107,339,430 Rls. 49,515 $
30 9 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,931,685,650 Rls. 21,953 $
31 8 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 15 1,784,548,769 Rls. 20,587 $
32 6 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 28 1,700,034,000 Rls. 40,477 $
33 10 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 13 1,452,134,680 Rls. 14,824 $
34 6 1397 مشهد اسپانيا 72024130 ک ک ک دارای 60 درصد وزنی یا کمتر کروم/آلياژهاي آهن (فرو آلياژها). 73,502 1,389,192,000 Rls. 33,076 $
35 11 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 11 1,279,179,000 Rls. 14,125 $
36 7 1397 مشهد اسپانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 210 1,146,600,000 Rls. 27,300 $
37 12 1397 مشهد اسپانيا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 1,084,287,500 Rls. 12,500 $
38 12 1397 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,003 1,080,291,968 Rls. 12,236 $
39 2 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 14 1,011,150,000 Rls. 24,075 $
40 1 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 10 773,120,000 Rls. 20,000 $
41 12 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 716,439,152 Rls. 7,964 $
42 1 1397 مشهد اسپانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,696 610,848,000 Rls. 14,544 $
43 4 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 10 537,085,700 Rls. 12,647 $
44 1 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 7 522,485,880 Rls. 12,553 $
45 11 1397 مشهد اسپانيا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 454,170,000 Rls. 5,000 $
46 10 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 453,069,625 Rls. 4,625 $
47 2 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 401,856,000 Rls. 9,568 $
48 1 1397 مشهد اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
49 5 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 278,698,190 Rls. 6,410 $
50 8 1397 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 202 268,213,677 Rls. 3,059 $
51 5 1397 مشهد اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 35,000 222,021,800 Rls. 5,286 $
52 3 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 206,175,260 Rls. 4,885 $
53 9 1397 مشهد اسپانيا 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 702 192,033,504 Rls. 2,106 $
54 7 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 182,700,000 Rls. 4,350 $
55 4 1397 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 274 180,719,526 Rls. 4,257 $
56 11 1397 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 144 173,955,957 Rls. 1,987 $
57 11 1397 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 212 134,434,320 Rls. 1,480 $
58 6 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 121,800,000 Rls. 2,900 $
59 4 1397 مشهد اسپانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 109,864,825 Rls. 2,587 $
60 4 1397 مشهد اسپانيا 09102040 انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 99,062,577 Rls. 2,333 $
61 1 1397 مشهد اسپانيا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 79,422,000 Rls. 2,100 $
62 9 1397 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 52 79,132,629 Rls. 899 $
63 8 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 78,926,400 Rls. 1,879 $
64 4 1397 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 254 77,277,200 Rls. 1,820 $
65 5 1397 مشهد اسپانيا 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 517 67,468,500 Rls. 1,551 $
66 5 1397 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 63,930,500 Rls. 1,450 $
67 11 1397 مشهد اسپانيا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 63,583,800 Rls. 700 $
68 7 1397 مشهد اسپانيا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 200 58,800,000 Rls. 1,400 $
69 7 1397 مشهد اسپانيا 08109020 زرشك تازه 100 42,000,000 Rls. 1,000 $
70 3 1397 مشهد اسپانيا 08109020 زرشك تازه 100 40,156,500 Rls. 950 $
71 7 1397 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 121 36,246,000 Rls. 863 $
72 9 1397 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 42 24,802,400 Rls. 301 $
73 12 1397 مشهد اسپانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 35 21,807,136 Rls. 247 $
74 12 1397 مشهد اسپانيا 96100090 سنگ لوح و تابلو براي نوشتن يا رسامي، بجز وايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوتر يا چاپگر 125 17,348,600 Rls. 200 $
75 2 1397 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 56 11,634,000 Rls. 277 $
76 6 1397 مشهد اسپانيا 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 40 8,400,000 Rls. 200 $
77 4 1397 مشهد اسپانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 6,335,700 Rls. 147 $
78 2 1397 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 12 504,000 Rls. 12 $
79 3 1397 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 4 168,572 Rls. 4 $
80 5 1397 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2 84,000 Rls. 2 $
مجموع کل
4,107,010,472,782 ريال
مجموع کل
63,054,527 دلار
[1]