آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 مشهد ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,400 34,798,171,200 Rls. 394,578 $
2 9 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 64,500 13,639,487,460 Rls. 152,865 $
3 8 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 64,500 10,502,210,625 Rls. 146,951 $
4 12 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 86,500 10,000,801,200 Rls. 112,450 $
5 4 1397 مشهد ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,650 7,711,872,000 Rls. 181,200 $
6 11 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,500 6,671,438,570 Rls. 78,790 $
7 7 1397 مشهد ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,100 6,343,260,000 Rls. 151,030 $
8 2 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,000 4,379,760,000 Rls. 104,280 $
9 6 1397 مشهد ارمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 4,368,000,000 Rls. 104,000 $
10 4 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,500 4,362,103,500 Rls. 100,725 $
11 3 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,500 4,252,544,325 Rls. 100,725 $
12 6 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,500 4,230,450,000 Rls. 100,725 $
13 1 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,400 4,002,550,800 Rls. 100,488 $
14 7 1397 مشهد ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 22,404 2,822,904,000 Rls. 67,212 $
15 11 1397 مشهد ارمنستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه در جاي ديگري گفته نشده باشد 47,460 2,239,642,131 Rls. 25,581 $
16 7 1397 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,000 2,189,880,000 Rls. 52,140 $
17 8 1397 مشهد ارمنستان 69141000 ساير اشياءکه در جاي ديگر ذکرنشده، ا زچيني. 5,669 2,138,630,850 Rls. 24,393 $
18 9 1397 مشهد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 212,310 1,762,543,616 Rls. 19,770 $
19 12 1397 مشهد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 255,275 1,572,006,059 Rls. 17,979 $
20 2 1397 مشهد ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 15,200 1,468,320,000 Rls. 34,960 $
21 3 1397 مشهد ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,080 1,275,069,600 Rls. 30,240 $
22 12 1397 مشهد ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 10,941 1,179,127,842 Rls. 13,638 $
23 11 1397 مشهد ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 13,002 952,335,169 Rls. 11,927 $
24 7 1397 مشهد ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,080 863,982,000 Rls. 20,571 $
25 6 1397 مشهد ارمنستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 3,220 676,200,000 Rls. 16,100 $
26 8 1397 مشهد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 94,600 671,708,762 Rls. 7,838 $
27 8 1397 مشهد ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,440 517,764,960 Rls. 5,906 $
28 5 1397 مشهد ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,696 488,869,920 Rls. 11,088 $
29 4 1397 مشهد ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,696 474,233,760 Rls. 11,088 $
30 6 1397 مشهد ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,696 465,696,000 Rls. 11,088 $
31 5 1397 مشهد ارمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 12,051 415,982,400 Rls. 9,480 $
32 4 1397 مشهد ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 44,000 379,280,000 Rls. 8,800 $
33 7 1397 مشهد ارمنستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 44,868 376,866,000 Rls. 8,973 $
34 12 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 239 371,775,635 Rls. 4,286 $
35 6 1397 مشهد ارمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 11,024 370,398,000 Rls. 8,819 $
36 9 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 428 366,700,432 Rls. 4,450 $
37 3 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 469 328,414,905 Rls. 7,769 $
38 6 1397 مشهد ارمنستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 44,051 320,502,000 Rls. 7,631 $
39 4 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 493 276,836,140 Rls. 6,505 $
40 5 1397 مشهد ارمنستان 70052110 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 29,000 252,300,000 Rls. 5,800 $
41 7 1397 مشهد ارمنستان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 30,021 252,126,000 Rls. 6,003 $
42 6 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 245 216,468,000 Rls. 5,154 $
43 11 1397 مشهد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,060 215,200,358 Rls. 2,458 $
44 8 1397 مشهد ارمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 2,451 164,316,600 Rls. 1,874 $
45 11 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 39 159,769,876 Rls. 2,001 $
46 8 1397 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 182 156,283,873 Rls. 1,815 $
47 4 1397 مشهد ارمنستان 70052110 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 14,930 128,696,600 Rls. 2,986 $
48 8 1397 مشهد ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 475 67,654,845 Rls. 772 $
49 10 1397 مشهد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,780 54,984,215 Rls. 605 $
50 8 1397 مشهد ارمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 292 46,444,590 Rls. 530 $
51 12 1397 مشهد ارمنستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 102 21,960,586 Rls. 254 $
52 3 1397 مشهد ارمنستان 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 65 21,450,787 Rls. 509 $
53 2 1397 مشهد ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 5,432 18,228,000 Rls. 434 $
54 5 1397 مشهد ارمنستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 205 13,050,000 Rls. 300 $
55 6 1397 مشهد ارمنستان 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 180 11,340,000 Rls. 270 $
56 6 1397 مشهد ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 104 11,130,000 Rls. 265 $
57 5 1397 مشهد ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 220 10,140,700 Rls. 230 $
58 6 1397 مشهد ارمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 55 6,636,000 Rls. 158 $
59 5 1397 مشهد ارمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 351 6,143,200 Rls. 140 $
60 6 1397 مشهد ارمنستان 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 20 4,200,000 Rls. 100 $
61 8 1397 مشهد ارمنستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 20 3,018,060 Rls. 34 $
62 5 1397 مشهد ارمنستان 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 50 2,632,800 Rls. 60 $
63 6 1397 مشهد ارمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 20 2,520,000 Rls. 60 $
مجموع کل
142,075,014,951 ريال
مجموع کل
2,309,851 دلار
[1]