آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 139,033 17,291,887,336 Rls. 195,999 $
2 10 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 76,813 10,260,292,895 Rls. 106,877 $
3 9 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 85,732 9,479,183,301 Rls. 108,894 $
4 3 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 84,950 8,970,898,960 Rls. 212,812 $
5 2 1397 مشهد آذربايجان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 8,101 7,313,460,000 Rls. 174,130 $
6 6 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 47,408 6,153,252,000 Rls. 146,506 $
7 9 1397 مشهد آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,950 5,544,124,200 Rls. 62,850 $
8 7 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 47,038 5,446,308,000 Rls. 129,674 $
9 8 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 47,408 5,317,248,825 Rls. 112,994 $
10 11 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 34,137 4,497,227,558 Rls. 54,749 $
11 9 1397 مشهد آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 24,712 4,348,779,193 Rls. 49,423 $
12 12 1397 مشهد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 676,900 4,188,677,220 Rls. 47,170 $
13 9 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 10,578 3,723,075,192 Rls. 42,312 $
14 1 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 38,770 3,192,800,000 Rls. 80,000 $
15 10 1397 مشهد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 391,550 3,071,025,827 Rls. 33,530 $
16 6 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 57,880 3,010,476,000 Rls. 71,678 $
17 12 1397 مشهد آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 5,800 3,008,773,200 Rls. 34,800 $
18 8 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 43,826 2,836,199,775 Rls. 47,113 $
19 12 1397 مشهد آذربايجان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 8,910 2,831,925,888 Rls. 32,076 $
20 4 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 27,766 2,566,200,000 Rls. 60,000 $
21 5 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 62,734 2,512,960,000 Rls. 58,500 $
22 12 1397 مشهد آذربايجان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 23,344 2,034,034,434 Rls. 23,526 $
23 8 1397 مشهد آذربايجان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 7,813 1,944,206,475 Rls. 22,176 $
24 4 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 10,959 1,865,660,160 Rls. 43,836 $
25 2 1397 مشهد آذربايجان 84322990 ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 23,320 1,572,444,000 Rls. 37,439 $
26 2 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 24,150 1,528,800,000 Rls. 36,400 $
27 9 1397 مشهد آذربايجان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 13,750 1,517,575,312 Rls. 16,643 $
28 4 1397 مشهد آذربايجان 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 4,780 1,322,339,200 Rls. 31,070 $
29 5 1397 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 24,715 1,203,436,550 Rls. 27,295 $
30 1 1397 مشهد آذربايجان 73242900 وا ن حمام ا ز آهن (به استثناءچدن) يا فولاد. 7,814 984,564,000 Rls. 23,442 $
31 5 1397 مشهد آذربايجان 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز مواد پلاستيکي 7,640 962,640,000 Rls. 22,920 $
32 5 1397 مشهد آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 20,130 875,655,000 Rls. 20,130 $
33 3 1397 مشهد آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 20,241 853,461,765 Rls. 20,241 $
34 6 1397 مشهد آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 57,070 774,480,000 Rls. 18,440 $
35 2 1397 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 98,410 676,074,000 Rls. 16,097 $
36 9 1397 مشهد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 71,373 660,929,946 Rls. 7,411 $
37 11 1397 مشهد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 102,506 622,480,472 Rls. 6,978 $
38 1 1397 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 18,073 615,180,120 Rls. 16,266 $
39 11 1397 مشهد آذربايجان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 3,016 549,056,597 Rls. 6,599 $
40 12 1397 مشهد آذربايجان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,300 535,464,539 Rls. 6,173 $
41 7 1397 مشهد آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 12,425 525,000,000 Rls. 12,500 $
42 1 1397 مشهد آذربايجان 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 47,558 485,646,620 Rls. 12,841 $
43 1 1397 مشهد آذربايجان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,293 360,311,140 Rls. 9,527 $
44 8 1397 مشهد آذربايجان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 50,043 345,870,000 Rls. 4,016 $
45 1 1397 مشهد آذربايجان 34011110 صابون حمام و دستشويي 7,598 316,099,560 Rls. 8,358 $
46 5 1397 مشهد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 23,814 220,458,000 Rls. 5,249 $
47 12 1397 مشهد آذربايجان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,474 209,657,831 Rls. 2,417 $
48 3 1397 مشهد آذربايجان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 159,558,000 Rls. 3,799 $
49 12 1397 مشهد آذربايجان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 537 95,590,786 Rls. 1,102 $
50 9 1397 مشهد آذربايجان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 250 79,983,819 Rls. 909 $
51 1 1397 مشهد آذربايجان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 37,842,000 Rls. 901 $
52 1 1397 مشهد آذربايجان 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 0 34,146,000 Rls. 813 $
53 10 1397 مشهد آذربايجان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 78 18,743,000 Rls. 200 $
54 5 1397 مشهد آذربايجان 73242900 وا ن حمام ا ز آهن (به استثناءچدن) يا فولاد. 220 16,632,000 Rls. 396 $
55 8 1397 مشهد آذربايجان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 36 8,912,700 Rls. 102 $
مجموع کل
139,577,709,396 ريال
مجموع کل
2,328,299 دلار
[1]