آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 355,130 25,506,967,048 Rls. 284,253 $
2 9 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 346,560 24,397,804,320 Rls. 277,248 $
3 10 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 327,200 23,887,207,600 Rls. 261,760 $
4 11 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 293,930 19,246,104,984 Rls. 235,144 $
5 8 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,495,810 18,613,046,254 Rls. 277,388 $
6 4 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 501,510 16,491,139,740 Rls. 385,293 $
7 5 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 460,620 15,972,661,280 Rls. 368,496 $
8 11 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 911,640 15,518,371,510 Rls. 182,328 $
9 9 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 746,770 12,942,808,534 Rls. 149,586 $
10 12 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 682,250 12,120,628,862 Rls. 136,753 $
11 8 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 215,590 11,305,104,608 Rls. 153,856 $
12 3 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,251,640 10,581,796,740 Rls. 251,328 $
13 10 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 554,700 10,216,279,548 Rls. 110,940 $
14 4 1397 مراغه عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 414,750 9,255,128,610 Rls. 216,393 $
15 5 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 862,390 9,221,552,160 Rls. 215,596 $
16 7 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,069,130 9,003,246,000 Rls. 214,363 $
17 2 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 267,920 9,002,112,000 Rls. 214,336 $
18 5 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,026,660 8,884,789,580 Rls. 205,868 $
19 4 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 872,950 7,482,514,700 Rls. 174,617 $
20 6 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 859,490 7,219,716,000 Rls. 171,898 $
21 3 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 202,350 6,824,560,480 Rls. 161,880 $
22 6 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 203,080 6,823,488,000 Rls. 162,464 $
23 7 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 180,660 6,070,176,000 Rls. 144,528 $
24 4 1397 مراغه عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 504,980 5,615,487,150 Rls. 131,295 $
25 1 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 704,410 5,539,519,496 Rls. 140,882 $
26 2 1397 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 513,880 4,316,592,000 Rls. 102,776 $
27 5 1397 مراغه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 174,180 4,023,558,000 Rls. 95,799 $
28 6 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 338,300 3,552,108,000 Rls. 84,574 $
29 2 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 410,210 3,445,764,000 Rls. 82,042 $
30 4 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 287,700 3,092,907,050 Rls. 71,925 $
31 11 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 183,640 3,031,261,712 Rls. 36,728 $
32 3 1397 مراغه عراق 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 626,270 2,901,505,986 Rls. 68,888 $
33 12 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 69,260 2,725,063,977 Rls. 31,497 $
34 1 1397 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 85,370 2,684,150,928 Rls. 68,296 $
35 9 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 64,790 2,443,012,060 Rls. 29,415 $
36 10 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 132,200 2,353,792,149 Rls. 26,741 $
37 10 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 58,570 2,307,935,713 Rls. 26,356 $
38 2 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 150,230 2,226,042,000 Rls. 53,001 $
39 1 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 188,820 1,996,003,585 Rls. 52,061 $
40 6 1397 مراغه عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 28,875 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
41 8 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 76,120 1,797,192,675 Rls. 27,939 $
42 8 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 126,250 1,724,375,208 Rls. 24,383 $
43 2 1397 مراغه عراق 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 370,350 1,711,038,000 Rls. 40,739 $
44 5 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 196,120 1,686,652,680 Rls. 39,224 $
45 9 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 93,910 1,673,458,508 Rls. 18,900 $
46 4 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 184,550 1,574,107,140 Rls. 36,910 $
47 4 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 80,030 1,537,697,630 Rls. 36,012 $
48 1 1397 مراغه عراق 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 347,150 1,527,017,905 Rls. 38,187 $
49 7 1397 مراغه عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,500 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
50 12 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 83,680 1,498,144,440 Rls. 16,994 $
51 8 1397 مراغه عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,625 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
52 7 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 148,780 1,249,752,000 Rls. 29,756 $
53 5 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 61,050 1,191,481,800 Rls. 27,472 $
54 4 1397 مراغه عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 11,250 1,170,324,980 Rls. 27,563 $
55 4 1397 مراغه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 73,520 1,100,557,640 Rls. 25,732 $
56 8 1397 مراغه عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,625 952,896,000 Rls. 22,688 $
57 5 1397 مراغه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 41,700 910,728,000 Rls. 21,684 $
58 4 1397 مراغه عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 186,410 883,765,500 Rls. 20,505 $
59 5 1397 مراغه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 98,810 867,156,560 Rls. 19,762 $
60 3 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 44,530 845,176,097 Rls. 20,038 $
61 6 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 95,970 806,148,000 Rls. 19,194 $
62 12 1397 مراغه عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,200 795,422,800 Rls. 9,200 $
63 4 1397 مراغه عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 11,250 764,280,000 Rls. 18,000 $
64 11 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 20,260 748,652,390 Rls. 9,117 $
65 1 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 46,390 676,731,814 Rls. 17,225 $
66 7 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 33,140 626,304,000 Rls. 14,912 $
67 5 1397 مراغه عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 59,900 603,792,000 Rls. 14,376 $
68 6 1397 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 31,620 597,618,000 Rls. 14,229 $
69 2 1397 مراغه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 9,120 574,560,000 Rls. 13,680 $
70 1 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 55,710 558,765,892 Rls. 14,792 $
71 12 1397 مراغه عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 3,750 518,754,000 Rls. 6,000 $
72 7 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 47,900 502,950,000 Rls. 11,975 $
73 4 1397 مراغه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 58,000 496,132,000 Rls. 11,600 $
74 4 1397 مراغه عراق 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 93,600 440,359,920 Rls. 10,296 $
75 8 1397 مراغه عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 40,900 429,450,000 Rls. 10,225 $
76 3 1397 مراغه عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 19,900 218,161,710 Rls. 5,174 $
77 5 1397 مراغه عراق 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 46,300 213,906,000 Rls. 5,093 $
78 12 1397 مراغه عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,000 148,017,808 Rls. 1,712 $
79 3 1397 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 14,410 121,519,530 Rls. 2,882 $
مجموع کل
387,423,356,991 ريال
مجموع کل
6,877,963 دلار
[1]